Postat la data de: 08.07.2024, ora 13:39

Concurs de ocupare a postului de muncitor calificat IV-I, electrician, Serviciul logistic

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Brasov organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MInisterul Afacerilor Interne
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii generale
 • PC - studii medii

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 100 - muncitor calificat IV-I, electrician prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Brasov - Serviciul logistic, jud. BV, MUNICIPIUL BRASOV, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Studii de specialitate: studii generale/medii
 • Perfecționări (specializări): cursuri de calificare/perfecționare/specializare în specialitatea electrician
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: - aptitudini necesare pentru a putea executa lucrări de reparații la instalațiile electrice;
  - sa lucreze sub presiunea timpului în condiţii de stres;
  - să aibă conduită morală;
  - să aibă iniţiativă şi să ştie să lucreze în echipă;
  - să fie perseverent în muncă;
  - să fie organizat în gândire şi acţiune;
  - să manifeste fermitate, perseverenţă şi stabilitate;
  - să fie disciplinat.
 • Cerințe specifice: - să dețină autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru nivelul „secret de serviciu”, emisă după ocuparea postului;
  - apt medical
  - apt psihologic
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
22.07.2024, ora 15:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 4. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 11. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 12. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 13. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 14. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 15. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 16. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 17. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 18. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 19. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Perioada de desfășurare a examinării: 26.07.2024, ora 8:00 - 02.09.2024, ora 15:00
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 3. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 4. După constituirea dosarului de concurs, candidații care îndeplinesc condițiile și criteriile de participare la concurs, ulterior susținerii etapei de selecție a dosarelor, se vor prezenta la Serviciul resurse umane al IJJ Brașov în vederea prezentării la medicul de unitate al IJJ Brașov pentru a fi luați în evidență, ocazie cu care li se aduce la cunoștință obligativitatea efectuării examenelor medicale recomandate de medicul specialist de medicina a muncii.

 5. Candidații vor parcurge etapele specifice pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă eliberată de medicul specialist de medicina muncii din structura competentă la care este arondat Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov, conform precizărilor pe care le vor primi, după afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică, de la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov. Fișa de aptitudine în muncă menționată anterior, încheiată cu mențiunea ”Apt” pentru profesia / funcția și locul de muncă pentru care se organizează concurs va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data 02.09.2024, ora 15:00, fără această fișă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs. Evaluarea medicală în vederea obținerii fișei de aptitudine în muncă se efectuează cu plată, doar de către candidații declarați ADMIS la etapa de selecție a dosarelor de concurs și care au fost declarați APT la evaluarea psihologică

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 4. Evaluarea psihologică la fi efectuată la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în baza solicitării Serviciului resurse umane.

 5. Candidații trebuie să se prezinte la data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice, având asupra lor documente de legitimare valabile și nu vor putea solicita o reprogramare.

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 23.07.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

 2. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere în data de 23.07.2024 la sediul I.J.J. Brașov, precum și pe site-ul M.A.I. hub.mai.gov.ro

 3. Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor de înscriere (după caz) până la data de 24.07.2024, la I.J.J. Brașov.

 4. Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor - în data de 25.07.2024, la sediul I.J.J. Brașov, precum și pe site-ul M.A.I. hub.mai.gov.ro

Proba practică (personal contractual - funcții de execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 03.09.2024, ora 11:00
 1. Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:
  a)capacitatea de adaptare;
  b)capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
  c)îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
  d)capacitatea de comunicare;
  e)capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Depunerea contestațiilor la proba practică (după caz) până la data de 04.09.2024, la I.J.J. Brașov

 6. Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor - în data de 05.09.2024, la sediul I.J.J. Brașov, precum și pe site-ul M.A.I. hub.mai.gov.ro

 7. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați ”admis” la etapa precedentă.

Proba - Interviu (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 09.09.2024, ora 11:00
 1. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.
  În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 6. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 7. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 8. Interviul se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, cu sediul în mun. Brașov, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, jud. Brașov.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

 4. Contestațiile se soluționează de către comisia constituită în acest scop. Candidații pot contesta numai notele proprii. Nota acordată după soluționarea contestațiilor este definitivă.

Departajare:
 1. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu, La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 2. Se considera admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.

Informații suplimentare:
 1. Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, mun. Brașov, str. Vasile Goldiș nr. 1-3.

 2. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune personal până la data de 22.07.2024, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-15:00, la Serviciul resurse umane al Inspectoratului de jandarmi Județan Brașov, mun. Brașov, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, la secretarul comisiei de concurs, documentele constitutive ale dosarului de concurs. La depunerea documentelor, candidaților li se atribuie un cod numeric personal pentru identificare, care corespunde cu numărul de înregistrare al cererii de înscriere, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs.

 3. Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat, de către secretarul comisiei de concurs . Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 4. Înscrierea și depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat.
  Nu va fi acceptat dosarul de înscriere în cazul ăn care documentele solicitate în original prezintă deteriorări care nu permit stabilirea autenticității documentului.
  Prin înscrierea la concurs cadidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului, inclusiv că probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio-video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

 5. Inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov, precum şi preşedintele comisiei de concurs pot emite precizări sau erate cu privire la desfăşurarea concursului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postare pe actualul portal şi afișare la avizierul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brașov.

 6. Candidatul declarat ”admis” la concurs este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale concursului.
  Prin excepție, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat ”admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatului concursului.

 7. În cazul neprezentării la post la termenul menționat anterior, postul este declarat vacant, caz în care se comunică candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv, cu respectarea prevederilor art. 46, alin. 3 din HG. nr. 1336/2022.

 8. Încadrarea în trepte profesionale a candidatului dclarat admis se face în funcție de vechimea în specialitate, astfel:
  - muncitor calificat IV - vechime în specialitate mai mică de 3 ani
  - muncitor calificat III - vechime în specialitate de minim 3 ani
  - muncitor calificat II - vechime în specialitate de minim 6 ani
  - muncitor calificat I - vechime în specialitate de minim 9 ani

 9. Pentru întocmirea dosarului de concurs, candidații vor întocmi orice tip de curriculum vitae, model comun european.

Date de contact:
 1. Informații suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute de la Serviciul resurse umane al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brașov, telefon: 0268/545898 interior 24557, în zilele lucrătoare, între orele 08:30-15:00.

Grafic concurs:
 1. Grafic Electr-08.07.2024.pdf - Adăugat la: 08.07.2024, ora 10:16
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:04
 2. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:04
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:04
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:04
 5. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:04
 6. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 27.06.2024, ora 17:04
 7. Tematica Bibliografia Electrician-08.07.2024.pdf - Adăugat la: 08.07.2024, ora 10:15
 8. Anunț - 3431-Concurs de ocupare a postului de muncitor calificat IV-I, electrician, Serviciul logistic - Concurs de ocupare a postului de muncitor calificat IV-I, electrician, Serviciul logistic.pdf - Adăugat la: 08.07.2024, ora 13:39
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.