Postat la data de: 05.07.2024, ora 12:08

Anunț - comandant grupă/ Detașamentul 1, poziția 70

Gruparea de Jandarmi Mobila Ploiesti organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 70 - Comandant grupă I prevăzut cu gradul de Sublocotenent - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Ploiesti - Grupa 1 jandarmi/Detașamentul 1 Jandarmi Intervenție Antiteroristă, jud. PH, MUNICIPIUL PLOIESTI, Domeniu de activitate: Acțiuni speciale și antiteroriste
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: minim sublocotenent
 • pregătire de bază: studii universitare cu diplomă de licență - ciclul I sau studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în una din următoarele ramuri de știință: științe juridice, științe administrative, științe politice, științe militare informații și ordine publică și știința sportului și educației fizice
 • pregătire de specialitate: după încadrare, la solicitarea unității, să participe la cursuri în baza cărora să obțină specializările necesare ocupării postului
 • alte cunoştinţe: - specifice funcției și complementare;
  - cunoștințe generale în domeniul PC.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizație de acces la informații clasificate clasa „SECRET DE STAT”, nivel “SECRET” (obținută după numirea pe funcție).
  - atestat dobândit în urma cursului de specializare în domeniul alpinismului de intervenție, obținut după încadrarea pe funcție;
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puțin 2 ani
 • vechime în armă: nu este necesară
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este necesară
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesară
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - Conducere și planificare - dezvoltare bună;
  - Lucru sub presiunea timpului - dezvoltare foarte bună;
  - Inteligenţă şi memorie durabilă - dezvoltare bună;
  - Atenţie selectivă– dezvoltare bună;
  - Atenţie distributivă - dezvoltare bună;
  - Receptivitate la probleme – dezvoltare bună;
  - Raţionament deductiv– dezvoltare bună;
  - Procesare a informaţiilor– dezvoltare bună;
  - Învăţare și ascultare activă – dezvoltare bună;
  - Rezolvare a conflictelor şi negociere cu alţii – dezvoltare bună;
  - Capacitate de înţelegere și de exprimare – dezvoltare medie;
  - Capacitate de comunicare– dezvoltare medie;
  - Gândire critică, analitică și conceptuală – dezvoltare medie
 • atitudini necesare/comportament: - Atenţie la detalii - dezvoltare bună;
  - Responsabilitate și rigurozitate - dezvoltare bună;
  - Demnitate și solidaritate - dezvoltare bună;
  - Autocontrol - dezvoltare bună;
  - Toleranţa la stres - dezvoltare foarte bună;
  - Obiectivitate și consecvență - dezvoltare bună;
  - Discreţie - dezvoltare bună;
  - Lucru în echipă - dezvoltare foarte bună;
  - Integritate - dezvoltare bună;
  - Cooperare - dezvoltare medie;
  - Iniţiativă - dezvoltare medie
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: aviz. Apt psihologic pentru funcţia ocupată.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
12.07.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
09.08.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 09.08.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 14.08.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

 2. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 3. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  candidatul / a unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat
  candidatul, care să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate
  națională;
  • vechime în armă;
  • vechimea în M.A.I.
  • vechime în specialitatea structurii;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art.17 alin.(2) din Anexa nr.7 la O.M.A.I.
  nr.177/2016;
  • nivelul de acces la informații clasificate și perioada de valabilitate a
  autorizației/certificatului

 2. Conform art. 22 alin. (2^2) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind
  activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor
  Interne, cu modificările și completările ulterioare, adeverința eliberată de structura de
  resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care conține date referitoare la
  situația acestuia, este valabilă doar dacă a fost eliberată ulterior publicării prezentului
  anunț

 3. Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de
  valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al
  adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării
  adeverinţei de către instituţia de învăţământ

 4. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț,
  depuse după data și ora menţionată în graficul organizării concursului nu vor fi luate în
  considerare.
  Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț,
  transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț nu vor fi
  luate în considerare

 5. În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
  recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format
  PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă
  documentele enunţate în prezentul anunţ.
  Cererea de înscriere la concurs, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
  acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANATE la adresa de e-mail:
  recrutare@jandarmeriamobilapl.ro, preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu
  depăşească dimensiunea de 10 Mb);

 6. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul
  acestora (ex. copie cerere înscriere, copie CV, copie declarație etc.), iar în titlul mesajului
  electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează
  concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. ,,GJMPL.IONESCU.Paul”);

 7. Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, CV-ul și declaraţia de confirmare a
  cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail:
  recrutare@jandarmeriamobilapl.ro, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un email
  de confirmare a înscrierii în cel mai scurt timp, în intervalul orar 08:00-16:00 al
  zilelor lucrătoare și cod unic de identificare, în baza căruia se pot identifica în anunţurile
  postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele
  şi prenumele acestora;

 8. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANAT în
  volum complet și în integralitatea lor, cu respectarea precizărilor din prezentul anunț,
  preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa de e-mail unde a fost depusă cererea de înscriere;

 9. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul
  acestora (ex. copie C.I., copie documente studii, copie adeverință, copie adeverință
  medicală etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este
  prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele
  candidatului (ex. ”GJMPL.IONESCU.Paul”);

 10. Cererea de contestare a probei/concursului, după caz, se denumește în mod
  corespunzător și va avea atașat numele și prenumele complet al candidatului (ex.:
  contestatie – IONESCU.Paul);

 11. În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
  recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format
  PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă
  documentele enunţate la sectiunea Continutul dosarului de recrutare din prezentul anunţ;

 12. În situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se
  depun, conform graficului din prezentul anunț, la Compartimentul Resurse Umane al Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate;

 13. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine
  candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă
  documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător;

 14. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
  independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Compartimentul Resurse Umane
  al Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești tel.0244.406411, interior 24603 în scopul remedierii rapide a acestora

 15. În cadrul probei de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de
  identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale
  documentare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de
  comunicare, etc.).
  Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din
  concurs a candidatului/candidaţilor în cauză

 16. Adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ cu mențiunea ”apt
  medical promovare funcții de conducere” se eliberează de către medicul de unitate în
  conformitate cu prevederile dispoziției comune a Direcției Medicale și a Direcției Generale
  management Resurse Umane, ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
  înregistrată cu nr. 963164 din 15.03.2022, respectiv cu nr. 327674 din 15.03.2022,
  privind întocmirea adeverințelor medicale pentru promovaea în funcții de conducere a
  polițiștilor și cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne).

Date de contact:
 1. Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 257, județul Prahova, telefon fix 0244.406411.
  Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea examenului /concursului pot fi obţinute de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești, compartimentul Resurse Umane, telefon metropolitan 044.24603, de luni până vineri între orele 08.00-16.00

Grafic concurs:
 1. Grafic de concurs_Dt. 1_70_2024_internet.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 10:41
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.07.2024, ora 13:12
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 04.07.2024, ora 13:12
 3. Model - Cerere de înscriere la concurs - Cerere de înscriere la concurs (1).pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 13:25
 4. tematica si bibliografie_Dt. 1_70_2024_internet.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 9:29
 5. Anunț - 3795-Anunț - comandant grupă/ Detașamentul 1, poziția 70 - Anunț - comandant grupă/ Detașamentul 1, poziția 70.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 12:08
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.