Postat la data de: 05.07.2024, ora 19:02

Anunț concurs personal contractual - Referent II-IA Popotă I.J.J. Gorj

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare.
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii medii

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 109 - Referent II-IA prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Gorj - Serviciului Logistic , jud. GJ, MUNICIPIUL TARGU JIU, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Studii de specialitate: Studii medii, atestate cu diplomă de bacalaureat.
 • Perfecționări (specializări): Nu este cazul.
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informatice care să fie atestate prin diplomă/certificat.
 • Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: Nu este cazul.
 • Abilități, calități și aptitudini necesare: Capacitate de lucru sub presiunea timpului, cu supervizare redusă, abilități de comunicare și spirit de observație, rezistență la suprasolicitări.
 • Cerințe specifice: Aviz medical pentru lucrul în alimentația publică; curs de igienă.
 • Competența managerială: Nu este cazul.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
19.07.2024, ora 16:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 4. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 11. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 12. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 13. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 14. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 15. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 16. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 17. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 18. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 19. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)
 20. *Certificatul de integritate comportamentală
  (din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane)
 21. *Diplomă/certificat de atestare a competențelor digitale de utilizare a tehnologiei informatice.
 22. Aviz medical pentru lucrul în alimentația publică, la data încadrării pe post.
 23. Curs de igienă atestat prin certificat de absolvire, la data încadrării pe post.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 22.07.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Probă scrisă (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 05.09.2024, ora 13:00 05.09.2024, ora 16:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 3. Rezultatele la proba scrisă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Candidații se vor prezenta cu o oră înainte de începerea probei scrise, accesul facându-se pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, pentru efectuarea instructajelor specifice în vederea participării la concurs.

 5. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

 6. Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați „ADMIS” la proba suplimentară de verificare a competențelor în domeniul tehnologiei informațiilor.

 7. Proba scrisă se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, din localitatea Târgu Jiu, Calea București, nr. 9H, județul Gorj sau un alt spaţiu apt să asigure condiţii optime de desfăşurare a probelor de concurs în data de 05.09.2024, între orele 13.00-16.00.

Proba - Interviu (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 11.09.2024
 1. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.
  În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 6. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 7. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 8. Proba "INTERVIU" se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, din localitatea Târgu Jiu, str. Calea București, nr. 9H, județul Gorj sau un alt spaţiu apt să asigure condiţii optime de desfăşurare a probei, în data de 11.09.2024, ora fiind afișată odată cu rezultatele probei scrise.

 9. Candidații se vor prezenta cu o oră înainte de începerea probei "INTERVIU", accesul facându-se pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, pentru efectuarea instructajelor specifice în vederea participării la concurs.

 10. Se pot prezenta la proba "INTERVIU" numai candidații declarați „ADMIS” la proba scrisă.

 11. Interviul se poate înregistra și audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea președintelui comisiei. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaților, obținut în prealabil cu respectarea datelor cu caracter personal.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviu, la compartimentul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

Departajare:
 1. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu. Este declarat „ADMIS” la concurs, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pe același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător

Informații suplimentare:
 1. Concursul constă în patru etape succesive, după cum urmează:
  - selecția dosarelor de înscriere;
  - proba suplimentară privind verificarea competențelor în domeniul tehnologiei informațiilor;
  - proba scrisă;
  - interviul.

 2. Având în vedere că în fișa postului sunt prevăzute competențe digitale de utilizare a tehnologiei informatice, va fi organizată proba suplimentară în conformitate cu articolul 32, alin (2). din H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , care se va desfășura pe baza unei proceduri ce va fi adusă la cunoștință candidaților până la data verificării dosarelor de candidat.

 3. În desfășurarea probei suplimentare se vor verifica competențe privind utilizarea aplicațiilor Microsoft Word și Microsoft Excel, candidatul putând fi ADMIS/RESPINS.

 4. Candidații se vor prezenta cu o oră înainte de începerea probei suplimentare, accesul facându-se pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, pentru efectuarea instructajelor specifice în vederea participării la concurs.

 5. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice din prezentul anunț.

 6. ATENȚIE!!!
  Depunerea dosarelor de înscriere se face personal, de către candidat, exclusiv la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, din municipiul Târgu Jiu, Calea București, nr. 9H, județul Gorj. Documentele transmise prin alte mijloace, decât personal, de către candidat nu vor fi luate în considerare.

 7. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați „ADMIS” la etapa precedentă.

 8. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul unității, pe pagina de internet (www.jandarmeriagorj.ro) și pe platforma hub.mai.gov.ro.

 9. La depunerea dosarelor de concurs, candidaților li se atribuie un cod unic pentru identificare care corespunde cu nr. de înregistrare al formularului de înscriere, cod ce va fi folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs. Toate actele solicitate în copie, vor fi prezentate și în original, la înscriere, în vederea verificării conformității și certificării de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „conform cu originalul”.

 10. Pentru a putea participa la concurs, candidatul nu trebuie să fi comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 din Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Legii nr. 76/2008 Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h..

Date de contact:
 1. Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, din municipiul Târgu Jiu, str. Calea București, nr. 9H, județul Gorj, pe adresa de mail resurseumane@jandarmeriagorj.ro sau la telefon 0253213523, în zilele lucrătoare, între orele 08.30-15.30.

Grafic concurs:
 1. Grafic.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 18:51
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 05.07.2024, ora 16:53
 2. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 05.07.2024, ora 16:53
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 05.07.2024, ora 16:53
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 05.07.2024, ora 16:53
 5. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 05.07.2024, ora 16:53
 6. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 05.07.2024, ora 16:53
 7. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE site.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 18:24
 8. Anunț - 3812-Anunț concurs personal contractual - Referent II-IA Popotă I.J.J. Gorj - Anunț concurs personal contractual - Referent II-IA Popotă I.J.J. Gorj.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 19:02
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.