Postat la data de: 10.07.2024, ora 17:01

Locțiitor comandant unitate specială - Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 2 - locțiitor comandant unitate specială I prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: IGSU-U.Sp.de Intv.in Sit.de Urgenta - COMANDA, jud. IF, Com. CIOLPANI, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: maior;
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • pregătire de specialitate:
  - studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei (această cerință se aplică doar absolvenţilor de studii universitare de licenţă ciclul I Bologna);
  - curs de instruire și perfecționare în lucrul cu cifrul de stat organizat de Organul Central de Cifru (OCC), după avizare;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:
  - deține/ obține, după încadrare, certificat/ autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat de nivel "Strict Secret de Importanță Deosebită" ;
  - deține/ obține, după încadrare, avizul pentru lucrul cu cifrul de stat eliberat de OCC;
 • aptitudini şi abilităţi necesare:
  - abilități de conducere: viziune strategică, inovație, planificare, organizare, decizie, coordonare și control, empatie, inițiativă, eficiență, delegare de sarcini și responsabilități, managementul timpului;
  - aptitudini cognitive: atenție selectivă și distributivă, raționament inductiv și deductiv, gândire analitică și conceptuală, capacitatea de a comunica oral și scris, flexibilitate în gândire, înțelegerea textelor;
  - aptitudini sociale/interpersonale: capacitate de coordonare, responsabilitate, auto-controlul, dezvoltarea celorlalți, independența și autonomia, persuasiunea, perseverența.
  Nivel de dezvoltare “Foarte Bun”.
 • atitudini necesare/comportament:
  - asumarea conducerii; oferirea de opțiuni, direcție și suport subordonaților; spiritul de inițiativă; asumarea răspunderii; preocuparea pentru dezvoltarea personală; respectarea prevederilor legale și loialitatea față de instituție; perseverență; fermitate; prestanță; obiectivitate; discreție.
  Nivel de dezvoltare “Foarte Bun”.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical;
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcții de conducere;
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 10 ani/ 10 ani (din care cel puțin 3 ani în structurile MAI);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 5 ani;
 • vechime în armă: 7 ani;
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani;
 • definirea sumara a atributiilor postului: se regăsește în conținutul fișei postului, care poate fi consultată la sediul I.G.S.U. , de căte candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
18.07.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
30.07.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel II
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul II - susţinerea unui proiect managerial (conform structurii stabilite prin anexa la prezentul anunț);
c)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele trei capitole, astfel: 40% nota la capitolul I, 20% nota la capitolul II şi 40% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Criterii de departajare conform prevederilor art. 40 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale Ministerului Afacerilor Interne: - în situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat; - în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat; - în situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat «admis».

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun la sediul unității organizatoare, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate, în termenul stabilit conform Graficului de concurs.

 9. Atenție! În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul/a unității care are competența de numire pe postul unde este încadrat candidatul, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în armă;
  • vechimea în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • vechimea în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • vechimea în specialitatea structurii,
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016;
  Documentul este solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
  Adeverința eliberata de structura de resurse umane este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării prezentului anunț.

 2. Este declarat „admis” candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviu.

Date de contact:

 1. - telefon 021.208.6150
  - interior 27.345
  - e-mail concursuri3@igsu.ro

Grafic concurs:
 1. Grafic.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 10:49
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 09.07.2024, ora 8:42
 2. T.B. .pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 10:48
 3. Model - formular - Cerere participare concurs.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 10:49
 4. Model - formular - Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 10:50
 5. Model - de intocmire a proiectului managerial - P.M..pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 10:52
 6. Anunț - 3817-Locțiitor comandant unitate specială - Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență - Locțiitor comandant unitate specială - Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență.pdf - Adăugat la: 15.07.2024, ora 9:37
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.