Postat la data de: 10.07.2024, ora 16:24

Anunt de ocupare post vacant de sef serviciu in cadrul IPJIF

Institutia Prefectului Judetului Ilfov organizează:
| concurs de recrutare |
În conformitate cu:
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Art. VII alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 115/2023 si art. VII alin. (7)/XI din O.U.G. nr. 121/2023
Posturi scoase la concurs:
Funcționar public
 • Funcționar public conducere

Durată: normală

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 35 - Sef serviciu - arma: Administratie publica, unitatea: Inst.Pref.Jud.Ilfov - Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situatii de urgenta si afaceri europene, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Altele
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) dovedește prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecționări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea funcției publice;
g^1) are cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației, nivel utilizator începător;
g^2) îndeplinește condiția de ocupare a postului referitoare la obținerea unui aviz sau a unei autorizații, în condițiile legi, în situația în care pentru funcția publica respectivă este prevazută ca obligatorie această condiție de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuții care necesită un astfel de aviz sau autorizație;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Cerințele postului:
 • Condiții generale pentru ocuparea postului: • condițiile generale pentru ocuparea funcției publice conform art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023;
  • cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informaţiei – utilizarea suitei Microsoft Office (Word, Excel) nivel utilizator începător, dovedite cu document sau documente ce atestă competența specifică (certificate/diplome/atestate/alte documente justificative;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
10.07.2024, ora 15:35
Dată limită depunere dosar: 
29.07.2024, ora 16:30
Dosar recrutare

  Dosar funcționari publici
 1. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 2. *Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul ca în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
 3. *Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, în condișiile prevazute de legislația specifică
 4. *Cazierul judiciar
 5. * Copia adeverinței care atestă starea de sănatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale
 6. *Copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz
 7. * Copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz
 8. *Copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numeluiconsemnat în certificatul de naștere
 9. * Copia carții de identitate
 10. *Formular de înscriere prevazut la art. 137 lit. b)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Probe Concurs
Probă - Test scris (Funcționar public)
Perioada de desfășurare a probei: 20.08.2024, ora 11:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei scrise vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.

Probă - Interviu (Funcționar public)
Perioada de desfășurare a probei: 22.08.2024
 1. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 2. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

 3. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 4. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei interviu vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

 2. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 4. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Departajare:
 1. Pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr.199/2023

Informații suplimentare:
 1. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu, clasa I, grad II la Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și afaceri europene din cadrul Instituției Prefectului - Județul Ilfov, are loc în data de 20.08.2024 ora:11.00, la sediul Instituției Prefectului Județul Ilfov din str. Smârdan nr. 3 sectorul 3, Bucureşti.

  Interviul va avea loc în data de 22.08.2024, ora 10.00, la sediul instituției.
  Adresa de email unde vor fi încărcate dosarele - resurseumane@prefecturailfov.ro

Date de contact:
 1. Contact: Consilier superior Marin-Filip Adriana, telefon: 021-311.28.62/ Consilier asistent Străjeru Mihaela, telefon: 021-311.28.62e-mail: resurseumane@prefecturailfov.ro.

Grafic concurs:
 1. Concurs sef serviciu.PDF - Adăugat la: 10.07.2024, ora 12:13
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 10.07.2024, ora 11:35
 2. Concurs sef serviciu.PDF - Adăugat la: 10.07.2024, ora 12:13
 3. Anunț - 3826-Anunt de ocupare post vacant de sef serviciu in cadrul IPJIF - Anunt de ocupare post vacant de sef serviciu in cadrul IPJIF.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 16:24
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.

< Înapoi la anunțuri