Postat la data de: 10.07.2024, ora 16:26

MAI organizează concurs pe post pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector asistent

Directia Generala Urgente Medicale organizează:
| concurs de recrutare |
În conformitate cu:
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Funcționar public
 • Funcționar public execuție

Durată: normală

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. - - inspector, clasa I prevăzut cu gradul de Asistent - arma: Aparat Central, unitatea: Dir. Gen. Urgente Medicale - Serviciul Control și Inspecție Medicină de Urgență, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Altele
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) dovedește prin certificat sau, după caz, prin alt tip de document absolvirea unei perfecționări sau specializări stabilite expres de lege pentru ocuparea funcției publice;
g^1) are cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației, nivel utilizator începător;
g^2) îndeplinește condiția de ocupare a postului referitoare la obținerea unui aviz sau a unei autorizații, în condițiile legi, în situația în care pentru funcția publica respectivă este prevazută ca obligatorie această condiție de ocupare a postului, justificată de îndeplinirea unor atribuții care necesită un astfel de aviz sau autorizație;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Cerințele postului:
 • Condiții generale pentru ocuparea postului: Condiţii pentru ocuparea postului inspector asistent ( conform fișei postului standardizate nr.48 din 05.03.2024):
  - Nivelul studiilor - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent;
  - Domeniul studiilor – ”-”
  - Perfecţionări/specializări – ”-”
  - Vechimea în specialitate prevăzută de lege pentru ocuparea funcţiei publice – minim 1 an;
  - Obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor legislației specifice cu privire la îndeplinirea condiției - necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate secret de serviciu, nivel secret de serviciu, obținută după încadrare;
  Competențe specifice necesare exercitării funcției publice de inspector asistent ( conform fișei postului standardizate nr.48 din 05.03.2024):
  - Competenţe lingvistice de comunicare în limbi străine (engleză / franceză): nivel de complexitate A2. Dovada se va realiza prin depunerea de către candidați a unui document sau documente ce atestă competența specifică respectivă.
  - Competenţe digitale – suita Microsoft Office, Internet precum și alte aplicații / instrumente electronice necesare îndeplinirii atribuțiilor: utilizator începător. Dovada se va realiza prin depunerea de către candidați a unui document sau documente ce atestă competența specifică respectivă.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
29.07.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar funcționari publici
 1. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 2. *Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul ca în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
 3. *Declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrator al Securității sau colaborator al acesteia, în condișiile prevazute de legislația specifică
 4. *Cazierul judiciar
 5. * Copia adeverinței care atestă starea de sănatate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului, și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale
 6. *Copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, după caz
 7. * Copia carnetului de muncă și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor din prezentul cod, după caz
 8. *Copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numeluiconsemnat în certificatul de naștere
 9. * Copia carții de identitate
 10. *Formular de înscriere prevazut la art. 137 lit. b)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Probe Concurs
Probă - Test scris (Funcționar public)
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei scrise vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.

Probă - Interviu (Funcționar public)
 1. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 2. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

 3. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 4. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei interviu vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.

Informații privind eligibilitatea candidaților

  Contestații:
  1. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  2. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

  Informații suplimentare:
  1. Atribuții pentru inspector asistent ( conform fișei postului standardizate nr.48 din 05.03.2024):
   1. realizează controlul operațional, inspecția și / sau verificarea activității operative a structurilor de primiri urgențe (UPU / CPU / CPUs) din cadrul unităților sanitare publice și private;
   2. realizează controlul operațional, inspecția și / sau verificarea activității structurilor SMURD, la nivel teritorial și național, din punctul de vedere al asigurării asistenței medicale de urgență / primului ajutor calificat;
   3. realizează controlul operațional, inspecția și / sau verificarea activității operative a serviciilor de ambulanță publice și private, în domeniul asigurării asistenței medicale de urgență;
   4. realizează controlul operațional, inspecția și / sau verificarea activității de asigurare a asistenței medicale de urgență organizată la nivelul instituțiilor / ministerelor / autorităților / structurilor cu rețele sanitare proprii, inclusiv ale unităților spitalicești publice și private;
   5. verifică modul de acordare a asistenței medicale de urgență / primului ajutor calificat pe timpul transportului pacienților de către echipajele de intervenție prespitalicească;
   6. verifică modul de acordare a asistenței medicale de urgență la spectacole, festivaluri, competiții / manifestări sportive și alte evenimente culturale / sportive;
   7. verifică diverse aspecte, punctuale sau integrate, în legătură cu activitatea de asigurare a asistenței medicale de urgență / primului ajutor calificat;
   8. participă la verificarea prevederilor documentelor de organizare și funcționare, organigramele, statele de organizare / funcții ale serviciilor publice și private de ambulanță, ale structurilor de primiri urgențe din cadrul unităților sanitare publice și private, compară conformitatea prevederilor acestora în raport cu normele stabilite prin actele normative și propune măsuri în consecință;
   9. participă la autorizarea / reautorizarea serviciilor publice și private de ambulanță, a structurilor de primiri urgențe, precum și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare;
   10. desfășoară activitățile de soluționare a petițiilor repartizate, conform prevederilor O.G. nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor și prevederilor O.m.a.i. nr. 33 / 2019 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne;
   11. participă la evaluarea relației între unitățile / compartimentele de primiri urgențe și secțiile care asigură asistența de specialitate la nivel spitalicesc;
   12. constată și sancționează contravențiile în domeniul asistenței medicale de urgență și prim ajutor calificat, la toate structurile care activează în acest domeniu;
   13. se informează despre problemele instituțiilor / structurilor / serviciilor publice și private ce urmează să fie controlate / inspectate, din documentele existente în cadrul serviciului sau prin solicitarea unor informații / date / situații / documente existente la nivelul celorlalte structuri din cadrul direcției generale ori din alte surse și le valorifică în cadrul activităților de control, inspecție sau verificare a activității acestora;
   14. participă la diverse întâlniri / grupuri de lucru, ședințe, comisii conferințe / videoconferințe, workshop-uri, seminarii, convocări, exerciții, schimburi de experiență, activități de informare, documentare și formare profesională, evenimente ș.a.m.d. în domeniul asistenței medicale de urgență / primului ajutor calificat și conexe, cu reprezentanții serviciilor de ambulanță, ai structurilor de primiri urgențe și ai altor structuri cu atribuții în acest domeniu, în domeniul situațiilor de urgență și conexe, organizate în vederea informării / documentării / analizei / elaborării / actualizării / implementării strategiilor, politicilor și actelor normative aplicabile în domeniul de competență al DSU / DGUM;
   15. centralizează și propune modalitatea de valorificare a informațiilor și datelor necesare întocmirii documentelor necesare efectuării controlului operațional / inspecției / verificărilor specifice și a celor care rezultă în urma acestor activități (rapoarte, referate, informări, note-raport etc.), conform procedurilor stabilite la nivelul direcției generale / serviciului;
   16. răspunde de soluționarea lucrărilor în termen, conform legislației și procedurilor existente la nivelul serviciului / direcției generale ori deciziilor conducerii DSU / direcției generale / șefului de serviciu;
   17. răspunde de executarea cu profesionalism a controlului / inspecției / verificărilor specifice, de respectarea regulilor de conduită, etică și integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu și de calitatea documentelor elaborate (corectitudine, coerență, logică, cursivitate, aplicabilitate, legalitate), conform legislației și procedurilor existente la nivelul serviciului / direcției generale, astfel încât intervenția șefului nemijlocit să nu depășească 20%;
   18. colaborează cu personalul din structurile din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății în vederea realizării activităților de control operațional / inspecție (programată sau inopinată) / verificări specifice a instituțiilor / structurilor / serviciilor publice și private care desfășoară activități în domeniul asistenței medicale de urgență și primului ajutor calificat;
   19. colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor instituții / structuri de specialitate ale administrației publice centrale și locale;
   20. participă la programe de formare profesională în domeniul său de activitate ori în domenii conexe;
   21. participă la instruirile de securitate și sănătate în muncă și îndeplinește obligațiile lucrătorilor din legislația privind securitatea și sănătatea în muncă.

  Date de contact:
  1. Coordonate de contact: Ministerul Afacerilor Interne, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, intrarea „D”, sau la adresa de corespondență: Str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sector 1, RO-Bucureşti, C.P. 012092, Telefon: 021.264.85.03 / e-mail: dgmru@mai.gov.ro, persoană de contact Liliana Tudor, consilier superior Direcția Generală Management Resurse Umane, tel.int.11396.

  Grafic concurs:
   Nu sunt încărcate fișiere.
  Fișiere anunț:
  1. Model - CV.docx - Adăugat la: 10.07.2024, ora 15:23
  2. Tematică și Bibliografie inspector asistent.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 15:35
  3. Model - Formular înscriere concurs - FORMULAR DE ÎNSCRIERE concurs.docx - Adăugat la: 10.07.2024, ora 15:35
  4. Anunț - 3830-MAI organizează concurs pe post pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector asistent - MAI organizează concurs pe post pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector asistent.pdf - Adăugat la: 10.07.2024, ora 16:26
  Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
  Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.

  < Înapoi la anunțuri