Postat la data de: 26.02.2024, ora 10:11
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs sef politie oras III - Politia Oras Segarcea

Inspectoratul de Politie Judetean Dolj organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 1143 - sef politie oras III prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Dolj - Politia Oras Segarcea, jud. DJ, ORAS SEGARCEA, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de politie
 • pregătire de bază: - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă;
  - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem Bologna: studii universitare cu diplomă de licență ciclul I de studii universitare;
 • pregătire de specialitate: - studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază/ studii universitare de master ciclul II de studii universitare în specialitatea studiilor funcției de bază/studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență absolvite anterior aplicării celor 3 cicluri de tip Bologna în specialitatea studiilor funcției de bază.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: -să dețină / să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat nivel „secret”
  -să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare.
 • vechime în muncă/din care în MAI: 3 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
01.03.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Precizari privind adeverinta emisa de structura de resurse umane.
  Candidatii care nu sunt incadrati la Inspectoratul de Politie Judetean Dolj, respectiv la
  S.R.P.T. Craiova, vor depune adeverința menționată la pct.7, care va cuprinde suplimentar
  vechimea in specialitatea structurii pentru care se organizeaza concurs/examen si gradul
  profesional detinut.
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Dolj, din
  mun.Craiova, str.Vulturi, nr.19, etaj 1, in data de 28.03.2024, conform graficului
  de desfasurare.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestatia va fi depusa in format electronic(semnata si scanata in format electronic needitabil) la adresa de e-mail resurseumane@dj.politiaromana.ro.

 5. Nota acordata dupa solutionarea contestatiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitiva.

Departajare:
 1. In situatia in care mai multi candidati au aceeasi nota, va fi declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime in specialitatea postului scos la concurs.Daca mai multi candidati au aceeasi vechime in specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime in studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dosarele de candidat si documentele necesare completarii dosarului de candidat
  transmise dupa data si ora limita de inscriere, respectiv 01.03.2024, ora 12.00, nu vor
  mai fi luate in considerare.

Informații suplimentare:
 1. Dosarele de recrutare vor fi transmise pana la data de 01.03.2024, ora 12.00, exclusiv in
  format electronic(scanat, format PDF needitabil) la adresa de e-mail a Serviciului Resurse
  Umane, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj
  resurseumane@dj.politiaromana.ro si vor cuprinde documentele prev.de art.60, alin.1,
  din Anexa nr.3 la Ordinului ministrului afacerilor interne nr.140/2016.

 2. Secretarul comisiei de concurs va atrivui fiecarui candidat un Cod Unic de
  Identificare.Acesta va fi comunicat ca raspuns la adresa de mail de la care a fost transmis
  dosarul de candidat.

Date de contact:
 1. Relatii suplimentare pot fi obtinute de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul I.P.J.Dolj, la nr.de telefon 0251/407500, interior 20113.

Grafic concurs:
 1. Grafic.pdf - Adăugat la: 21.02.2024, ora 11:03
Fișiere anunț:
 1. Cerere inscriere - Cerere inscriere.pdf - Adăugat la: 21.02.2024, ora 11:04
 2. Declaratie - Declaratie.pdf - Adăugat la: 21.02.2024, ora 11:04
 3. Curriculum Vitae - CV.pdf - Adăugat la: 21.02.2024, ora 11:05
 4. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 9:30
 5. Anunț - 1017-Concurs sef politie oras III - Politia Oras Segarcea - Concurs sef politie oras III - Politia Oras Segarcea.pdf - Adăugat la: 05.04.2024, ora 13:21
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Planificare evaluare psihologica - 04.03.2024.pdf - Adăugat la: 04.03.2024, ora 12:06
 2. Anunț - Rezultate evaluare psihologica - 18.03.2024.pdf - Adăugat la: 18.03.2024, ora 13:27
 3. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Șef politie oras III la Politia Oras Segarcea - 28.03.2024.pdf - Adăugat la: 28.03.2024, ora 12:23
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - sef politie oras III - 29.03.2024.pdf - Adăugat la: 05.04.2024, ora 13:21