Postat la data de: 23.02.2024, ora 13:36
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs comandant pluton I – Dt 3 JMOP - GJMb Craiova - poziția 206

Gruparea de Jandarmi Mobila Craiova organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Dispoziția I.G.J.R. nr. 172458 din 31.01.2024, privind posturile de conducere vacante aprobate pentru a fi scoase la concurs
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 206 - comandant pluton I prevăzut cu gradul de Capitan - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ- Gp.J.Mb. Craiova - Detașamentul 3 Jandarmi Mobil Ordine Publică, jud. DJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: studii universitare de licenţă - ciclul I sau studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în una din ramurile de știință: științe juridice, științe administrative, științe politice, științe militare, informații și ordine publică și știința sportului și educației fizice.
 • pregătire de specialitate: curs tehnician de intervenţie profesională (TIP) / curs tehnician de trecere operaţională (TTO) – obţinut după ocuparea postului
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate din clasa ,,secrete de stat”, nivel secret* (obţinută după numirea în funcţie)
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 - 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - Conducere și planificare - dezvoltare bună;
  - Coordonare – dezvoltare bună;
  - Negociere – dezvoltare bună;
  - Luarea deciziilor – dezvoltare bună;
  - Evaluarea sistemelor – dezvoltare bună;
  - Lucru sub presiunea timpului - dezvoltare bună;
  - Inteligenţă şi memorie durabilă - dezvoltare bună;
  - Atenţie selectivă– dezvoltare bună;
  - Atenţie distributivă - dezvoltare bună;
  - Receptivitate la probleme – dezvoltare bună;
  - Raţionament deductiv– dezvoltare bună;
  - Organizarea, planificarea şi stabilirea priorităţilor în muncă – dezvoltare bună;
  - Monitorizare – dezvoltare bună;
  - Procesare a informaţiilor– dezvoltare bună;
  * Neacordarea accesului la documente clasificate de nivel solicitat atrage eliberarea din funcţie de drept!
  - Învăţare și ascultare activă – dezvoltare bună;
  - Rezolvare a conflictelor şi negociere cu alţii – dezvoltare bună;
  - Capacitate de înţelegere și de exprimare – dezvoltare bună;
  - Capacitate de comunicare– dezvoltare bună;
  - Gândire critică, analitică și conceptuală – dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: - Conducere și planificare - dezvoltare bună;
  - Coordonare – dezvoltare bună;
  - Negociere – dezvoltare bună;
  - Luarea deciziilor – dezvoltare bună;
  - Evaluarea sistemelor – dezvoltare bună;
  - Lucru sub presiunea timpului - dezvoltare bună;
  - Inteligenţă şi memorie durabilă - dezvoltare bună;
  - Atenţie selectivă– dezvoltare bună;
  - Atenţie distributivă - dezvoltare bună;
  - Receptivitate la probleme – dezvoltare bună;
  - Raţionament deductiv– dezvoltare bună;
  - Organizarea, planificarea şi stabilirea priorităţilor în muncă – dezvoltare bună;
  - Monitorizare – dezvoltare bună;
  - Procesare a informaţiilor– dezvoltare bună;
  * Neacordarea accesului la documente clasificate de nivel solicitat atrage eliberarea din funcţie de drept!
  - Învăţare și ascultare activă – dezvoltare bună;
  - Rezolvare a conflictelor şi negociere cu alţii – dezvoltare bună;
  - Capacitate de înţelegere și de exprimare – dezvoltare bună;
  - Capacitate de comunicare– dezvoltare bună;
  - Gândire critică, analitică și conceptuală – dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile specifice postului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz - apt psihologic pentru funcţia de conducere.
 • alte cerințe: Nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este necesară;
 • vechime în armă: nu este necesară
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este necesară
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este necesară
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este necesară
 • definirea sumara a atributiilor postului: - răspunde de elaborarea documentelor, planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea şi executarea misiunilor specifice încredinţate;
  - răspunde de pregătirea subordonaţilor, starea de operativitate a subunităţii, ordinea şi disciplina militară, starea tehnică şi de întreţinere a armamentului şi tehnicii din dotare, precum şi de activitatea de ordine interioară în subunitate;
  - îndrumă, coordonează şi verifică activitatea efectivelor din subordinea sa.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 2 ani, cu excepția absolvenților Academiei de Poliție, arma jandarmi, numiți în prima funcție;
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
29.02.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
12.03.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 10.04.2024, ora 10:00
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 23.04.2024, ora 12:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Departajarea se va face în conformitate cu art. 40 din Anexa nr. 3 la OMAI177/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare: În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă, este declarat „admis" candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea acestora conform celor menţionate mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis".

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Cererile de înscriere, precum și celalalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menționate în graficul organizării concursului, nu vor fi luate în considerare.
  Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.
  Fraudele , precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.
  După transmiterea documentelor necesare pentru înscrierea la concurs la adresa de e-mail indicată, candidaților care au solicitat acordarea unui cod unic de identificare, li se va comunica pe aceeași adresă de căsuță poștală, codul unic de identificare atribuit.
  Concursul este organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant prin recrutarea din sursă internă, din rândul cadrelor militare, respectiv ofițeri care îndeplinesc condițiile legale de participare.

 9. ATENŢIE! Când se prezintă pentru susţinerea probei interviu, candidaţii vor avea asupra lor actul de identitate și legitimația tip M.A.I. sau după caz cu alte documente de legitimare eliberate temporar de unitatea din care fac parte, iar ţinuta va fi cea de serviciu, conform anotimpului.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţa, eliberată de structura de resurse umane a unității unde este încadrat candidatul/a unității care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de concurs, trebuie să cuprindă:
  • gradul militar;
  • nivelul de acces la informaţii clasificate şi perioada de valabilitate;
  • vechimea în muncă, vechimea în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, vechimea în armă, vechimea în specialitatea structurii şi vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei. (Se va calcula vechimea avută la data de 10.04.2024).
  • dacă este cercetat disciplinar, se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I.;
  • elementele necesare pe baza cărora urmează a fi acordat punctajul pe baza criteriilor de apreciere prevăzute în Anexa nr. 3^3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 (calificativele obţinute la aprecierile anuale de serviciu pe întreaga perioadă a carierei profesionale, sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei, recompensele acordate de-a lungul carierei).
  • documente privind realizări deosebite în carieră cu impact semnificativ asupra activităţii/imaginii instituţiei (elementele necesare pe baza cărora urmează a fi acordat punctajul pe baza criteriilor de apreciere prevăzute în Anexa nr. 3^3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016; Evaluarea se va realiza în baza documentelor verificabile, existente la dosarul de recrutare: adeverinţe, acte de studii, caracterizări etc.);
  2. Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la evaluarea dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.
  3. În perioada alocată conform graficului de concurs pentru constituirea dosarului de recrutare, candidații vor transmite, pe adresa de e-mail indicată, documentele prevăzute în prezentul anunt. Pentru o identificare facilă, documentele vor fi transmise în format .pdf, iar denumirea acestora să fie alcătuită din numele și prenumele candidatului. (exemplu: ADEVERINȚĂ RU_POPESCU ION)
  4. Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasifcate, acestea se depun, conform graficului prezentului anunț, la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.
  5. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solictate, independentă de persoana candidatului se anunță telefonic la Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova în scopul identificării de soluții care să nu împieteze înscrierea candidaților la concurs.
  6. Candidatul se va prezenta cu cel puțin o (1) oră înainte de termenul stabilit în graficul de concurs pentru desfășurarea probei interviu la sediul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Date de contact:
 1. Adresa de poștă electronică pentru transmiterea documentelor este: resurseumane@jandarmeriaolteniei.ro;
  Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, telefon 0251.534.223, telefon metropolitan 051.24.687, de luni până vineri, între orele 08.30-15.00 și de la avizierul unității.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfăşurare concurs.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:23
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 12:08
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 12:08
 3. Model - cerere - cerere inscriere concurs.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 12:50
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:20
 5. Anunț - 1039-Concurs comandant pluton I – Dt 3 JMOP - GJMb Craiova - poziția 206 - Concurs comandant pluton I – Dt 3 JMOP - GJMb Craiova - poziția 206.pdf - Adăugat la: 07.03.2024, ora 8:52
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - PV FINALIZARE CONCURS - PROCES VERBAL FINALIZARE CONCURS.pdf - Adăugat la: 07.03.2024, ora 8:52