Postat la data de: 23.02.2024, ora 14:24

Anunt concurs pentru ocuparea functiilor de sef post la: PP Mihaesti și PP Danicei - IPJ Valcea

Inspectoratul de Politie Judetean Valcea organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 648 - șef post politie comunală prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Vilcea - Postul de Politie Comunal Mihaesti, jud. VL, Com. MIHAESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • poz. 669 - șef post politie comunală prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Vilcea - Postul de Politie Comunal Danicei, jud. VL, Com. DANICEI, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de politie
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2ani/2ani
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel "secret de serviciu"
  - să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare
  - să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea ca polițist rutier
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
07.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 04.04.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art.26 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, care se va înregistra audio și/sau video și se va desfășura la sediul I.P.J.Vâlcea, situat în Rm.Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 95, în data de 04.04.2024, începând cu ora 12.00, după următorul grafic:
  - instructajul candidaților: ora 12.00;
  -desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începțnd cu ora 12.10;
  -afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului susținut de ultimul candidat;
  -afișarea rezultatelor: după ora 15.00 ( în funcție de numărul candidaților)


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se depun exclusiv online, la adresa de e-mail resurseumane@vl.politiaromana.ro

Departajare:
 1. Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00. Este declarat "admis" candidatul care a obținut nota cea mai mare. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea și pe pagina de Internet hub.mai.gov.ro, sectiunea ”CARIERĂ MAI”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Atentie!
  Adeverinţa prevăzută în prezentul anunt, la punctul 7 din sectiunea Dosar recrutare , este necesară tuturor candidaților, indiferent de unitatea la care sunt încadrați, inclusiv celor care provin din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.
  Pe lângă mențiunile prevazute la punctul 7 adeverinta va cuprinde si informatii referitoare la gradul profesional detinut de candidat, dacă face/ nu face parte din structurile de politie judiciara si daca are/nu are calitatea de politist rutier.

 2. Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acestuia nu trebuie să depășască 50 MB.
  La rubrica "subiectul e-mailului" fiecare candidat va trece numele și prenumele lui, precum și postul pentru care candideaza, ex. Popa Ion-șef post politie la ______.
  Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs, (afișare rezultate, etc.).
  Candidaților li se va transmite la adresa de e-mail indicată de către acesta în cererea de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se codul unic de identificare

 3. Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. Acestea vor fi puse la dispozitia candidaților, la solicitarea acestora, de către secretarul comisiei/comisiilor de concurs, la sediul I.P.J.Vâlcea.

 4. Dosarele de recrutare vor fi transmise, exclusiv online, până la data de 07.03.2024, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea - Serviciul Resurse Umane, respectiv resurseumane@vl.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare

Date de contact:
 1. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0250703113, 0250703112.

Grafic concurs:
 1. Calendar de desfasurare a concursului.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:08
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:42
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:42
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 23.02.2024, ora 13:42
 4. Tematica pentru concursul - șef post politie comunal - Mihaesti si Danicei.pdf - Adăugat la: 23.02.2024, ora 14:07
 5. Anunț - 1042-Anunt concurs pentru ocuparea functiilor de sef post la: PP Mihaesti și PP Danicei - IPJ Valcea - Anunt concurs pentru ocuparea functiilor de sef post la: PP Mihaesti și PP Danicei - IPJ Valcea.pdf - Adăugat la: 05.04.2024, ora 15:50
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare candidati la testarea psihologica - Anunt_programare_evaluare_psihologica PP Mihăești și Dănicei.pdf - Adăugat la: 11.03.2024, ora 15:51
 2. Anunț - Rezultate evaluare psihologică - Anunt rezultate evaluare psihologica - PP Mihăești și Dănicei - de postat.pdf - Adăugat la: 25.03.2024, ora 16:30
 3. Anunț - Anunt validare candidaturi - Anunt validare dosare candidati - PP Mihăești și Dănicei - de postat.pdf - Adăugat la: 25.03.2024, ora 16:33
 4. Anunț - Rezultate concurs sef post - Anunt rezultate obtinute la concursul de sef post I la posturile de politie comunale Mihaesti si Danicei.pdf - Adăugat la: 04.04.2024, ora 14:43
 5. Anunț - Rezultate finale concurs sef post-P.P.Mihaesti si P.P.Danicei - Anunt rezultate FINALE obtinute la concursul de sef post I la posturile de politie comunale Mihaesti si Danicei -.pdf - Adăugat la: 05.04.2024, ora 15:49