Postat la data de: 27.02.2024, ora 11:57

Anunt pentru ocuparea functiei de sef serviciu din cadrul Serviciului Comunicatii si Informatica

Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 97 - Șef Serviciu prevăzut cu gradul de Inspector principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Dimbovita - Serviciului Comunicatii si Informatica, jud. DB, MUNICIPIUL TARGOVISTE, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: inspector principal de politie
 • pregătire de bază: Pentru cei care au absolvit anterior sistemului Bologna:
  -studii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, intr-unul din urmatoarele profile/domenii/domenii de stiinta, arta, cultura/specializari: stiinta sistemelor si a calculatoarelor/ingineria sistemelor și a calculatoarelor; electronic/inginerie electronică; electric/inginerie electrica (numai specializarea inginerie electrica si calculatoare); aeronave/inginerie aerospatiala;matematica-informatica, informatica; informatica economica, contabilitate si informatica de gestiune; cibernetica si previziune/statistica economica, statistica social-economica, econometrie informatica, informatica manageriala; informatica industriala sau management;

  Pentru cei care au absolvit in sistem Bologna:
  -studii universitare de licenta, ciclul I de studii universitare (in sistem Bologna) in urmatoarele domenii de licenta: informatică, inginerie electrică( numai specializarile: inginerie electrica si calculatoare, informatica aplicata in inginerie electrica), inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale (numai specializarile: tehnologii si sisteme de telecomunicatii, retele si software de telecomunicatii, echipamente si sisteme electronice militare, comunicatii pentru aparare si securitate), calculatoare si tehnologia informatiei, ingineria sistemelor, cibernetica, statistica, informatica economica (specializarile: cibernetica economica si informatica economica).
 • pregătire de specialitate: -tudii universitare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, intr-unul din urmatoarele profile/domenii/domenii de stiinta, arta, cultura/specializari: stiinta sistemelor si a calculatoarelor/ingineria sistemelor și a calculatoarelor; electronic/inginerie electronică; electric/inginerie electrica (numai specializarea inginerie electrica si calculatoare); aeronave/inginerie aerospatiala;matematica-informatica, informatica; informatica economica, contabilitate si informatica de gestiune; cibernetica si previziune/statistica economica, statistica social-economica, econometrie informatica, informatica manageriala; informatica industriala sau management;
  SAU
  -curs postuniversitar sau de masterat intr-unul din urmatoarele profile/domenii/specializari: stiinta sistemelor si a calculatoarelor/ingineria sistemelor si a calculatoarelor; electronic/inginerie electronica; electric/inginerie electrica (numai specializarea inginerie electrica si calculatoare); aeronave/inginerie aerospatiala;matematica-informatica; informatica-economica; contabilitate si informatica de gestiune; cibernetica si previziune/statistica economica, statistica social-economica, econometrie informatica, informatica manageriala; informatica industriala sau management;
  SAU
  -studii de master, ciclul II de studii universitare Bologna intr-unul din urmatoarele domenii universitare de masterat: informatica; ingineria sistemelor; calculatoare si tehnologia informatiei; inginerie electronica; telecomunicatii si tehnologii informationale; inginerie aerospatiala; cibernetica si statistica; informatica economica; contabilitate; sriinte ingineresti aplicate; inginerie electrica sau management.
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: sa obtina/sa detina certificat/autorizatie de acces la informatii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare "strict secret".
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani vechime in munca, din care 5 ani vechime in MAI
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: -2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
  -3 ani vechime in specialitatea structurii.
 • vechime în funcţii de conducere: nu se solicita
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
12.03.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Declaratia de acceptare inregistrare audio-video
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 04.04.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., probă care va fi înregistrată audio - video si se va desfasura la sediul Centrului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Dambovita, in data de 04.04.2024, ora 12:00.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Dâmbovița resurseumane@db.politiaromana.ro. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și prin postare pe pagina de Internet hub.mai.gov.ro, sectiunea "CARIERA M.A.I". Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și in sesiunea de fisiere a acestui anunt.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) și dosarul complet vor fi adresate inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița și vor fi trimise online, la adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane resurseumane@db.politiaromana.ro până la data de 12.03.2024, ora 12.00.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, la nr.de telefon 0245/207218, int. 20.112, în zilele lucrătoare.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:16
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:41
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:41
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:41
 4. Declaratia de acceptare inregistrare audio-video - Declarație de acceptare înregistrare audio-video.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:06
 5. Tematica si bibliografie Sef SCI IPJ DAMBOVITA.pdf - Adăugat la: 26.02.2024, ora 15:16
 6. Anunț - 1055-Anunt pentru ocuparea functiei de sef serviciu din cadrul Serviciului Comunicatii si Informatica - Anunt pentru ocuparea functiei de sef serviciu din cadrul Serviciului Comunicatii si Informatica.pdf - Adăugat la: 08.04.2024, ora 9:29
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunt privind data, ora si locatia de desfasurare a evaluarii psihologice - ANUNT_LOCATIE_SI_REPARTIZARE_ev psih.2024 Comunicatii si informatica.doc - Adăugat la: 15.03.2024, ora 13:55
 2. Anunț - Anunt_rez psihologic_sef serviciu Comunicatii - Anunt_rez psihologic_sef serviciu Comunicatii.pdf - Adăugat la: 29.03.2024, ora 11:11
 3. Anunț - Anunt privind lista candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs- Sef serviciu Comunicatii si Informatica - 4. Anunt validare sef serviciu Comunicatii si informatica.docx - Adăugat la: 29.03.2024, ora 11:23
 4. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Anunt privind rezultatul concursului sustinut pentru ocuparea functiei vacante de Sef serviciu din cadrul Serviciului Comunicatii si informatica - Anunt rezultat concurs sef serviciu Comunicatii si informatica.docx - Adăugat la: 04.04.2024, ora 15:55
 5. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Anunt privind rezultatul final al concursului susutinut pentru ocuparea functiei de sef serviciu din cadrul Serviciului Comunicatii si informatica - Anunt rezultat final concurs sef serviciu Comunicatii si informatica.docx - Adăugat la: 05.04.2024, ora 13:58