Postat la data de: 28.02.2024, ora 12:52
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs șef birou la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației

Centrul de Pregatire si Perfectionare Jandarmi Gheorgheni organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 41 - Șef birou prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: C.Pg.Pf.Jd.Gheorgheni - Biroului Comunicații și Tehnologia Informației, jud. HR, MUNICIPIUL GHEORGHENI, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu licenţă sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licență în unul din domeniile de licență cuprinse în ramura de ştiinţă: Informatică/Inginerie electrică, electronică și telecomunicații/Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației/Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și mangement/Ştiinţe militare, informații și ordine publică
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • alte cunoştinţe: cultură generală, cunoştinţe în domeniul logistic şi administrativ, cu privire la managementul logistic în M.A.I. şi Jandarmeria Română - cunoştinţe de operare şi redactare într-o proporţie importantă, a documentelor pe care le gestionează, pe sisteme informatice
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru nivelul ,,Strict Secret” obţinută după numirea pe funcţie
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este obligatorie
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 2 ani / 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesară vechime în funcții de conducere
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - de conducere, organizatorice, decizionale, de coordonare şi control, spirit de observaţie, de cooperare-dezvoltare foarte bune, inteligenţă, memorie durabilă;
  - imaginaţie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;
  - tact, amabilitate, calm, atitudine prietenească în raportul cu subordonaţii, disponibilitate pentru dialog şi negocieri;
  - pasiune, receptivitate faţă de nou, perspicacitate, stabilitate emoţională;
  - să poată lucra sub presiunea timpului;
  - să poată motiva subalternii în muncă;
  - să aibă o gândire analitică şi sintetică.
 • atitudini necesare/comportament: - să aibă conduită morală;
  - să aibă iniţiativă şi să ştie să lucreze în echipă;
  - să aibă o gândire flexibilă;
  - să fie perseverent în muncă;
  - să fie exigent cu sine şi cu subalternii;
  - să fie dominat de dorinţa autodepăşirii de sine şi luării măsurilor de perfecţionare a muncii;
  - să fie disciplinat, exemplu al devoţiunii şi îndeplinirii obiectivelor propuse, să transmită aceste trăsături şi subordonaţilor;
  - să fie organizat în gândire şi acţiune, să posede supleţe intelectuală şi comportamentală;
  - să manifeste fermitate, perseverenţă, independenţă şi stabilitate.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru îndeplinirea sarcinilor specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt pentru ocuparea funcţiei de ofiţer;
  - apt la evaluarea psihologică periodică după numirea pe funcţie;
  - fără afecţiuni psihice, cu stabilitate comportamentală;
  - puternic, echilibrat, mobil, rezistent la stres şi efort prelungit, motivat profesional, comunicativ, capacitate de adaptare;
  - toleranţă crescută la frustrare şi situaţii de stres;
  - discreţie, loialitate, receptivitate.
 • definirea sumara a atributiilor postului: organizează, coordonează direct, sprijină calificat şi verifică permanent activitatea pe linie de comunicaţii şi tehnologia informaţiei din unitate
 • alte cerințe: nu este cazul
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
08.03.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
22.03.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menţionată în graficul organizării concursului nu vor fi luate în considerare.
  Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.
  Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun conform graficului prezentului anunț la Compartimentul Resurse Umane, Organizare, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.
  În cadrul probei de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.).
  Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul / a unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de concurs, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
  • gradul militar deţinut;
  • nivelul de acces la informații clasificate, potrivit autorizației deținute, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  • vechimea în MAI;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • vechimea în armă;
  • vechimea în specialitatea structurii;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

 2. Conform art. 22 alin. (22) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, adeverința eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care conține date referitoare la situația acestuia, este valabilă doar dacă a fost eliberată ulterior publicării prezentului anunț.

 3. Documentele la concurs vor fi transmise în forma lor completă la adresa de e-mail prevăzuta la secțiunea „DATE DE CONTACT” ale prezentului anunț și se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora, cu atașarea numelui și prenumelui complet al candidatului și nu vor conține diacritice (ex.: Cerere inscriere – POPESCU Vasile, C.V. – POPESCU Vasile, copie C.I. – POPESCU Vasile, etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele complet al candidatului (ex.: CPPCJG_BCTI_POPESCU_Vasile).

 4. Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ.

 5. A T E N Ţ I E ! În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format .pdf (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb.) care să cuprindă documentele enunţate în prezentul anunţ.

 6. SE VA EVITA, PE CÂT POSIBIL, TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT DE IMAGINE ELECTRONICĂ/FOTOGRAFIATE (ex. formate fișier: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .psd, .mrw, .thm, .xmp, .dng) SAU ORICE ALT FORMAT CARE VA NECESITA INSTALAREA UNOR PROGRAME SPECIFICE PENTRU CA ACESTEA SĂ FIE ACCESATE!

 7. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului ŞI NU DACĂ DOCUMENTELE SUNT CORECT ÎNTOCMITE SAU SCANATE CORESPUNZĂTOR!

 8. În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului nr. e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: CPPCJG_BCTI_POPESCU_Vasile_1_din_5).
  Se va încerca, pe cât posibil, respectarea condițiilor de denumire ale fișierelor, al titlului mesajului electronic, precum și forma de scanare a documentelor în cauză cu ocazia transmiterii e-mail-ului!

 9. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Compartimentul Resurse Umane, Organizare, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni tel. 0266/325300, int. 066/23585, în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.

 10. Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun conform graficului prezentului anunț la Compartimentul Resurse Umane, Organizare, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.

 11. Candidatul/candidații la concursul în cauză, se va/vor prezenta la Compartimentul Resurse Umane, Organizare, Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Gheorgheni cu cel puțin o (1) oră înainte de ora stabilită ca termen de începere a probei interviu, din cuprinsul graficului de concurs.

Date de contact:
 1. Documentele candidaților se vor transmite la adresa de e-mail: office@jandarmeriagheorgheni.ro
  Nr. de telefon: tel. 0266.325.300, interior: 066/23585.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfăsurare activitati.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 12:40
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:58
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:58
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 26.02.2024, ora 14:58
 4. Tematica și bibliografia.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 12:39
 5. Alte informări pentru candidați - Tematica și bibliografia - Tematica și bibliografia.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 12:43
 6. Anunț - 1057-Concurs șef birou la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației - Concurs șef birou la Biroul Comunicații și Tehnologia Informației.pdf - Adăugat la: 05.04.2024, ora 12:00
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare evaluare psihologică - Anunt planificare testare psihologica .pdf - Adăugat la: 06.03.2024, ora 12:25
 2. Rezultate probă - Rezultat evaluare psihologică - Anunt rezultat testare psihologică pt.site.pdf - Adăugat la: 20.03.2024, ora 10:01
 3. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista cu candidații care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs.pdf - Adăugat la: 05.04.2024, ora 12:00