Postat la data de: 28.02.2024, ora 15:36

Anunt concurs 4 funcţii sef post-Sectia 9 Politie Rurala Harlau/Sectia 10 Politie Rurala Ruginoasa

Inspectoratul de Politie Judetean Iasi organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 1492 - sef post I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Iasi - Sectia 9 Politie Rurala Harlau, jud. IS, Com. COTNARI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • poz. 1512 - sef post I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Iasi - Sectia 9 Politie Rurala Harlau, jud. IS, Com. FANTANELE, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • poz. 1564 - sef post I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Iasi - Sectia 10 Politie Rurala Ruginoasa, jud. IS, Com. HELESTENI, Domeniu de activitate: Ordine publică
 • poz. 1585 - sef post I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Iasi - Sectia 10 Politie Rurala Ruginoasa, jud. IS, Com. TODIRESTI, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de poliţie
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:  să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţiile clasificate, nivel „Secret”;
   să deţină/să obţină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
   să deţină/să obţină aviz pentru desemnarea ca poliţist rutier;
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani/2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:  să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
14.03.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. Adeverinta
  Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași/S.R.P.T. Iaşi, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să depună la dosar o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, gradul profesional deţinut, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, vechimea în specialitatea postului scos la concurs.
 2. *Documente studii
  copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole - faţă/verso
 3. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 4. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 5. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 6. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 7. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 8. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 9. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. din Bucureşti, sector 4, şoseaua Olteniţei nr. 158-160, corp C, et. 1, la o dată ce va fi comunicată candidaților în timp util de către secretarul comisiei, după programarea acestora, telefonic sau prin postarea unui anunț pe pagina: https://hub.mai.gov.ro - Cariera MAI. Rezultatele testării vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor fie telefonic, fie prin postare pe aceeași pagină. Candidații care, în ultimele 6 luni, au susţinut o testare psihologică în același scop şi dețin un aviz psihologic valabil, sunt rugați să informeze Serviciul Resurse Umane cu ocazia transmiterii documentelor de recrutare (se va specifica data la care a fost obținut avizul și concursul la care a fost înscris candidatul).

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 28.05.2024, ora 12:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Concursul/examenul va avea loc la sediul I.P.J. Iaşi la data de 28 mai 2024, începând cu ora 12.00, eventualele modificări fiind aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afișare/publicare.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane, sau se transmit în format electronic (document datat, semnat olograf și scanat în format PDF), la aceeaşi adresă la care au fost transmise dosarele de recrutare

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierile la concurs/examen vor avea loc în perioada 29.02.-14.03.2024 și se fac pe post, exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea acestora la adresa de e-mail resurseumane@is.politiaromana.ro, inclusiv în zilele nelucrătoare.
  Atenție! Data limită de transmitere a documentelor este 14 martie 2024, orele 14.00!

  După data și ora limită de transmitere a dosarelor de recrutare, orice alte documente transmise de către candidați nu vor mai fi luate în considerare.

  Deoarece la aceeași adresă de e-mail se transmit documente de înscriere pentru mai multe concursuri care se vor desfășura în perioada următoare, este obligatoriu să fie respectate următoarele reguli:
  1. La rubrica ”Subiectul e-mailului” fiecare candidat va trece numele și prenumele lui, precum si postul pentru care se înscrie. Ex: RUSU MIHAI – șef post la Postul de Politie Comunal…………..;
  2. Documentele care constituie dosarul de recrutare vor fi transmise scanate într-un singur document, în format PDF;
  3. Dosarul de recrutare va fi trimis o singură dată, în volum complet, fără a depăşi limita maximă de 50 MB. Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită calităţii documentelor scanate, respectiv acestea trebuie să fie clare şi lizibile în vederea printării.

  În termen de o zi lucrătoare, candidații vor primi, la adresa de e-mail de la care au trimis dosarul de recrutare, un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lor pe întreaga procedură de concurs. Candidaţii care nu primesc codul de identificare în termenul precizat, sunt rugaţi să sune la nr. de telefon 0232/302115 sau int. 20115.

 2. Dosarul de recrutare cuprinde următoarele documente:
  - cerere de înscriere prin care solicită aprobarea participării la concurs/examen, datată şi semnată olograf;
  - curriculum vitae, modelul comun european;
  - copia actului de identitate;
  - copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă faţă/verso);
  - adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate (cu menţiunea „apt medical promovare în funcţii de conducere”, potrivit Anexei nr. 1 din Dispoziția Comună a Direcției Medicale nr. 963164 din 15.03.2022 și a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 327674 din 15.03.2022);
  - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, datată şi semnată olograf.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi la telefonul 0232/302115.

Grafic concurs:
 1. Calendar desfasurare concurs 4 functii sef_post-IPJ Iasi-2024.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 15:32
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 28.02.2024, ora 13:32
 2. Model - Cerere participare concurs - Cerere inscriere_concurs 4 functii sef_post-IPJ Iasi-2024.doc - Adăugat la: 28.02.2024, ora 15:09
 3. Model - Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare_concurs 4 functii sef_post-PJ Iasi-2024.doc - Adăugat la: 28.02.2024, ora 15:11
 4. Tematica si bibliografie_concurs 4 functii sef_post-IPJ Iasi-2024.pdf - Adăugat la: 28.02.2024, ora 15:32
 5. Anunț - 1077-Anunt concurs 4 funcţii sef post-Sectia 9 Politie Rurala Harlau/Sectia 10 Politie Rurala Ruginoasa - Anunt concurs 4 funcţii sef post-Sectia 9 Politie Rurala Harlau/Sectia 10 Politie Rurala Ruginoasa.pdf - Adăugat la: 04.04.2024, ora 14:23
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunt programare evaluare psihologica candidati - Anunt_programare_evaluare_psihologica_4 functii sef post-2024.doc - Adăugat la: 21.03.2024, ora 15:22
 2. Alte informări pentru candidați - Anunt rezultate evaluare psihologica candidati - Anunt rezultate evaluare psihologica candidati-4 functii sef post-2024.doc - Adăugat la: 04.04.2024, ora 14:22