Postat la data de: 14.03.2024, ora 21:20

Anunț ocupare 2 posturi de agent de poliție prin reîncadrare - Reținere și Arestare Preventivă

Inspectoratul de Politie Judetean Constanta organizează:
| concurs - reîncadrare ca polițist |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Posturile vacante scoase la concurs sunt pe deficit, potrivit prevederilor art. 9 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 0256 - Agent principal prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de Reținere si Arestare Preventivă , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
 • poz. 0257 - Agent principal prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Constanta - Centrul de Reținere si Arestare Preventivă , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Reținere și arestare preventivă
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru toate posturile obligatoriu
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim agent de poliție
 • pregătire de bază: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel „Secret de Serviciu”
  - să dețină permis de conducere minim categoria B
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
07.04.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Adeverință
  Adeverință eliberată de structura de resurse umane a Ministerului Afacerilor Intene de la care agentul de poliție a încetat raporturile de serviciu cu unitatea din care să rezulte prevederile articolului din Statutul Polițistului care au stat la baza trecerii în rezervă. Această adeverință nu este necesară candidaților care au încetat raporturile de serviciu de la I.P.J. Constanța
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 7. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 8. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 9. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 10. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 11. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 12. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 13. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 14. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 15. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
 16. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 17. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 18. *Consimțământ informat
  (conform modelului anexat)
 19. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 20. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 21. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.04.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 6. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

 7. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.


Contestații:
 1. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 3. Contestaţiile se depun la adresa de e-mail retinere.incadrare@ct.politiaromana.ro

 4. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 5. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere Anunț” din această pagină.

 6. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut poate formula contestație, in termen de 24 de ore de la afișare.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

 3. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

 4. Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 5. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere Anunț” din această pagină.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea se realizează, în perioada 14.03-24.03.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.03.2024, până la orele 16:00), online la adresa de e-mail retinere.incadrare@ct.politiaromana.ro
  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.03.2024, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 2. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs poliție reținere IPJ Constanța).

 3. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv retinere.incadrare@ct.politiaromana.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 4. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța la nr. de tel. 0241502115, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța din b-dul. Mamaia nr. 106, mun. Constanța, în vederea clarificării.

 5. Fișele posturilor scoase la concurs poate fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

 6. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 7. Candidaților declarați „admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității. (pentru posturile vacante de agent de poliție prin reîncadrare - potrivit art. 9 alin. 2 ind. 1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 8. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ind. 1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 9. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016.

Date de contact:
 1. IPJ Constanța – municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 106.
  Tel: 0241/502115
  E-mail: retinere.incadrare@ct.politiaromana.ro

Grafic concurs:
 1. GRAFIC.pdf - Adăugat la: 14.03.2024, ora 19:28
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 14.03.2024, ora 16:34
 9. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA specialitatea Retinere si Arestare Preventiva.pdf - Adăugat la: 14.03.2024, ora 19:22
 10. Anunț - 1216-Anunț ocupare 2 posturi de agent de poliție prin reîncadrare - Reținere și Arestare Preventivă - Anunț ocupare 2 posturi de agent de poliție prin reîncadrare - Reținere și Arestare Preventivă.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 16:00
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Erată - ANUNT REVENIRE permis cat. B.pdf - Adăugat la: 15.03.2024, ora 13:45
 2. Anunț - Prelungire termen înscriere - ANUNT PRELUNGIRE TERMEN INSCRIERE CONCURS.pdf - Adăugat la: 23.03.2024, ora 13:25
 3. Anunț - Lista privind validarea-invalidarea candidaților - Lista privind validarea-invalidarea candidaților la concursul pentru ocuparea a 2 posturi ag. pol. RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA PRIN REINCADRARE.pdf - Adăugat la: 16.04.2024, ora 10:58
 4. Anunț - Anunt planificare proba scrisa REINCADRARE AGENT RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA 2024- - Anunt planificare proba scrisa REINCADRARE AGENT RETINERE SI ARESTARE PREVENTIVA 2024-.pdf - Adăugat la: 18.04.2024, ora 15:55
 5. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă - TABEL cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba scrisă.pdf - Adăugat la: 20.04.2024, ora 14:32
 6. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - TABEL cu rezultatele FINALE obţinute de candidaţi la proba scrisă - TABEL cu rezultatele FINALE obţinute de candidaţi la proba scrisă.pdf - Adăugat la: 21.04.2024, ora 15:19
 7. Anunț - Planificare EVALUARE PSIHOLOGICA CRAP - Anunt planificare EVALUARE PSIHOLOGICA -.pdf - Adăugat la: 25.04.2024, ora 15:27
 8. Anunț - Tabel cu rezultatele la evaluarea psihologica - Anunt cu rezultatele psihologice - candidati reincadrare specialitatea arest preventiv-agenti.HUB.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 15:05
 9. Anunț - Anunt planificare deschidere fisa medicala - Examinare medicala candidat reincadrare specialitatea CRAP.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 16:00