Postat la data de: 28.03.2024, ora 13:14

Anunt concurs sef birou la Biroul 1 - Serviciul Supravegheri Operative din cadrul BOS Suceava

Poliția Română, aparat central organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 3 - sef birou la Biroul 1 - Serviciul Supravegheri Operative - BOS Suceava prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Poliția Română, aparat central - Brigazii Operatiuni Speciale Suceava, jud. SV, MUNICIPIUL SUCEAVA, Domeniu de activitate: Operațiuni speciale
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de politie
 • pregătire de bază: -studii universitare de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta
  sau
  -studii superioare de licenta, ciclul I de studii universitare ( in sistem ,,Bologna")
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - sa detina/obtina autorizatia de acces la informatii clasificate, clasa secret de stat, nivel Strict Secret;
  -sa detina/obtina aviz de organ de cercetare al politiei judiciare si ulterior DIICOT;
  -sa detina/obtina certificat de absolvire a unui program formativ in specialitatea - supraveghreri operative
 • vechime în muncă/din care în MAI: -minim 3 ani, din care 3 in structuri de Ordine Publica, Aparare si Siguranta Nationala
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: -2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau 3 ani vechime in calitate de organ de cercetare al politiei judiciare
 • aptitudini şi abilităţi necesare: -capacitate de evaluare, analiza si sinteza, flexibilitate in gandire, receptivitate, previziune: dezvoltare buna;
  -spirit de observatie, simt organizatoric, prestanta, tact si discernamant: dezvoltare buna;
  -de a lucra sub presiunea timpului, abilitate in comunicare: dezvoltare buna;
  -de a lucra in echipa, bun negociator: dezvoltare buna;
  -spontaneitate, operativitate in luarea deciziilor: dezvoltare buna;
  -rezistenta la actiunea factorilor stresori: dezvoltare buna.
 • atitudini necesare/comportament: -deschidere pentru lucru in echipa, sociabilitate: dezvoltare buna;
  -initiativa: dezvoltare buna;
  -devotament si loialitate fata de institutie;
  -comportament adecvat ( limbaj, vestimentatie, reguli de politete): dezvoltare buna;
  -comportament echilibrat si stapanire de sine: dezvoltare buna;
  -obiectivitate, spirit critic: dezvoltare buna.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: -apt din punct de vedere medical conform baremelor specifice MAI
 • trăsături psihice şi de personalitate: -apt psihologic /aviz psihologic pentru promovarea in functii de conducere.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
09.04.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 09.05.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va desfasura la sediul IGPR din Soseaua Stefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, Bucuresti.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Candidatii sunt declarati ,,admis" in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la interviul structurat pe subiecte profesionale. In situatia in care mai multi candidati obtin acceasi nota, este declarat ,,admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime in specialitatea postului scos la concurs. In situatia in care mai multi candidati au aceeasi vechime in specialitatea postului scos la concurs, este declarat ,,admis" candidatul care are cea mai mare vechime in studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs, conform modelului anexat, vor fi adresate inspectorului general al Politiei Romane si vor fi depuse, la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Management Resurse Umane, concursuriconducere@politiaromana.ro.
  Dosarele de recrutare, vor fi depuse pana la data de 09.04.2024, orele 16.00 ( inclusiv in zilele nelucratoare), exclusiv, in format electoronic ( scanat, format pdf needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Politiei Romane - Directia Management Resurse Umane, concursuriconducere@politiaromana.ro.

Date de contact:
 1. 021/26160 sau 021/26376

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI.pdf - Adăugat la: 22.03.2024, ora 15:36
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 14:04
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 14:04
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 22.03.2024, ora 14:04
 4. tematica.pdf - Adăugat la: 22.03.2024, ora 15:36
 5. Anunț - 1307-Anunt concurs sef birou la Biroul 1 - Serviciul Supravegheri Operative din cadrul BOS Suceava - Anunt concurs sef birou la Biroul 1 - Serviciul Supravegheri Operative din cadrul BOS Suceava.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 9:24
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunt privind programarea la evaluarea psihologica - Anunt programare PSIHO DE POSTAT- B1.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 11:01
 2. Anunț - Anunt validare - ANUNT REZULTAT VALIDARE-b1.pdf - Adăugat la: 24.04.2024, ora 14:47
 3. Anunț - Reprogramare data proba interviu - Anunt reprogramare data interviu -BOS SV.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 16:10
 4. Anunț - rezultate psiho - ANUNT rez psiho- b1.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 13:13
 5. Anunț - rezultate obtinute - Anunt rezultate.pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 19:26
 6. Anunț - rezultate finale sef birou - Biroul 1 - Anunt rezultate finale1.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 9:24