Postat la data de: 01.04.2024, ora 16:14

Loctiitor al comandantului grupului de interventie - Grupul de Interventie nr. 2

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 1164 - Loctiitor al comandantului grupului de interventie prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU Bucuresti - Ilfov - Grupul de Interventie Nr 2, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru mai multe posturi distincte (la alegerea candidatului)
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent;
 • pregătire de bază: • studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licenţă: ”Matematică”, ”Informatică”, ”Fizică”, ”Chimie”, ”Inginerie chimică”, ”Geografie”, ”Geologie”, ”Ştiinţa mediului”, ”Inginerie civilă”, ”Ingineria instalaţiilor”, ”Inginerie electrică”, ”Inginerie mecanică”, ”Inginerie energetică”, ”Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, ”Inginerie geologică”, ”Inginerie geodezică”, ”Mine, petrol şi gaze”, ”Inginerie aerospaţială”, ”Ingineria autovehiculelor”, ”Agronomie”, ”Horticultură”, ”Inginerie forestieră”, ”Silvicultură”, ”Biotehnologii”, ”Ingineria produselor alimentare”, ”Zootehnie”, ”Inginerie marină şi navigaţie”, ”Arhitectură navală”, ”Mecatronică şi robotică”, ”Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, ”Ingineria sistemelor”, ”Inginerie genistică”, ”Inginerie industrială”, ”Ingineria transporturilor”, ”Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltarea rurală”, ”Ştiinţe inginereşti aplicate”, ”Ingineria materialelor”, ”Inginerie de armament, rachete şi muniţii”, ”Ingineria mediului”, ”Inginerie şi management”, ”Drept”, ”Ştiinţe administrative”, ”Ştiinţe ale comunicării”, ”Asistenţă socială”, ”Relaţii internationale şi studii europene”, ”Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, ”Administrarea afacerilor”, ”Management”, ”Marketing”, ”Economie şi afaceri internationale”, ”Cibernetică, statistică şi informatică economică”, ”Contabilitate”, ”Economie”, ”Finanţe”, ”Sociologie”, ”Ştiinţe ale educaţiei”, ”Psihologie”, ”Istorie”, ”Educaţie Fizică şi Sport”, ”Kinetoterapie”, ”Management în sport”;
  • studii postuniversitare sau studii universitare de masterat în unul dintre domeniile corespondente Studiilor universitare de licenţă / „Management”.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizatie de acces la informatii clasificate de nivel„Secret” (după încadrare)
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani / 3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani;
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.04.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
19.04.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 13.05.2024 - 15.05.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 31.05.2024, ora 12:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prezentate anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice.

 8. Candidatii sunt rugati sa citeasca cu atentie anuntul si sa respecte organizarea stabilita
  cu privire la toate etapele concursului.

 9. În eventualitatea în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau
  alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului
  sau sunt plastifiate, se atrage respingerea candidatului din concurs.

 10. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi
  modul de organizare şi desfăşurare al acestuia.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinta eliberată de structura de resurse umane a unitatii unde este incadrat
  candidatul cuprinde urmatoarele informatii:
  - vechimea in arma (calculata la data publicarii anuntului);
  - vechimea în specialitatea structurii (calculata la data publicarii anuntului);
  - vechimea in specialitatea studiilor (calculata la data publicarii anuntului);
  - gradul militar detinut;
  - calificativele obtinute pe intreaga perioada a carierei;
  - sanctiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei;
  - daca este cercetat disciplinar;
  - daca se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
  - daca este pus la dispozitie in conditiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la OMAI nr.
  177/2016;

 2. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite cererea de înscriere, CV-ul, copia
  actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de
  recrutare la adresa de e-mail concursuri@isubif.ro, până la data de 05.04.2024, ora
  15:00, urmând ca restul documentelor constitutive ale dosarului de recrutare să fie
  transmise pe aceeași adresă de e-mail, până la data de 19.04.2024, ora 15:00.

 3. După transmiterea mail-ului de înaintare al documentelor de înscriere indicate la dosarul de recrutare, în cel mai scurt timp posibil se va formula un răspuns in format de ”reply” în care se va confirma primirea documentației și se va menționa numărul de înregistrare
  al cererii de înscriere, urmând ca persoana candidatului să fie anonimizată cu respectivul număr;

 4. Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se
  pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
  „Dealul Spirii” București-Ilfov sau la telefon 021.207.55.00, interior 29137, în fiecare zi
  lucrătoare, între orele 09.00-15.00;

 5. Candidatul declarat ADMIS se va prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea
  rezultatelor finale, cu originalul documentelor indicate la dosarul de recrutare la Serviciul
  Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” București
  Ilfov, unde se vor realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de
  către persoana desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane şi de către candidat

Date de contact:
 1. e-mail: concursuri@isubif.ro
  telefon: 021.207.55.00 - interior 29137, între orele 09.00-15.00

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs loctiitor comandant grup de interventie _GI NR 2.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:22
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 29.03.2024, ora 15:57
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 29.03.2024, ora 15:57
 3. Anexa nr. 1 Tematica GI NR 2.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:21
 4. Model - Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare - Declaratie GI NR 2.pdf - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:22
 5. Anunț - 1369-Loctiitor al comandantului grupului de interventie - Grupul de Interventie nr. 2 - Loctiitor al comandantului grupului de interventie - Grupul de Interventie nr. 2 .pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 11:16
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - privind planificarea evaluarii psihologice a candidatilor inscrisi - Anunt planificare evaluare psihologica GI NR 2.pdf - Adăugat la: 11.04.2024, ora 11:16