Postat la data de: 02.04.2024, ora 11:27

ANUNT - Concurs ocupare functie vacanta de sef post I la Postul de Poliție GRIVIȚA

Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 550 - sef post I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Ialomita - Sectia nr. 2 Politie Rurala GRIVIȚA, jud. IL, Com. GRIVITA, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: Agent de poliție
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: -
 • alte cunoştinţe: -
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină / să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel „Secret”;
  - să dețină / să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare;
  -să dețină / să obțină aviz pentru desemnarea ca polițist rutier.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: -
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani / 2 ani
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesar
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni sub îndrumarea profesională a șefului nemijlocit.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: conform fișei postului
 • atitudini necesare/comportament: conform fișei postului
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical conform baremelor M.A.I.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic conform baremelor M.A.I.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
 • definirea sumara a atributiilor postului: conform fișei postului
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
12.04.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 5. ATENȚIE! - Adeverinţa care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, necesară la dosarul de recrutare va fi eliberată potrivit Dispoziției Comune nr. 963164 / 327674 din 15.03.2022 a Direcției Medicale – Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I. și se realizează potrivit reglementărilor specifice în domeniu, data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe portalul de servicii electronice al MAI hub.mai.gov.ro la secțiunea carieră MAI la secțiunea carieră MAI. Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea paginilor de internet menționate mai sus. Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice. Candidații care dețin un aviz psihologic valabil (indiferent de rezultat „apt”/„inapt”), emis în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 23 din 9 martie 2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne cu modificările și completările ulterioare incidente în vigoare, și care, prin urmare nu pot susține o nouă evaluare psihologică în același scop, vor comunica serviciului resurse umane data susținerii evaluării psihologice, urmând ca rezultatele anterioare să fie depuse la dosarele de recrutare de către unitatea de recrutare. Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe portalul de servicii electronice al MAI hub.mai.gov.ro.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, pe baza tematicii și bibliografiei din Anexa 1 la prezentul anunț. Activitatea se va desfășura potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa, situat în municipiul Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 13-15, judeţul Ialomiţa, în data de 08.05.2024, după următorul grafic:
  - instructajul candidaților: ora 13.00;
  - desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 13.15;
  - afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
  - afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport cu numărul candidaților);
  Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.
  Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.
  Durata de desfăşurare a probei de concurs va fi stabilită de comisia de concurs / examen fără a depăşi limita maximă de 3 ore.
  Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă la secretariatul Serviciului Resurse Umane/Punct Control Acces din cadrul I.P.J. Ialomiţa. Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestațiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Rezultatele la contestații se aduc la cunoștință prin afișare la sediul unității organizatoare și se postează pe portalul hub.mai.gov.ro la secțiunea carieră MAI.. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. Este declarat ”admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare. Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul unității organizatoare și prin postare pe portalul de servicii electronice al M.A.I. hub.mai.gov.ro la secțiunea carieră MAI .

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. • adeverinţa care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, se va elibera potrivit Dispoziției Comune nr. 963164 / 327674 din 15.03.2022 a Direcției Medicale – Direcției Generale Management Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ;
  • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor pentru participarea la concurs, se va lua în considerare numai dacă este emisă după data publicării anunțului,

 9. Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.
  Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

 10. La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare și cerințele postului prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs.

Informații suplimentare:
 1. Fișele postului pentru funcțiile vacante scoase la concurs vor putea fi consultate, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 13-15, judeţul Ialomiţa.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, în intervalul orar 08:00-16:00, la telefon
  0243/207505 sau 0243/207511 sau la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa,
  cu sediul în municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 13-15, judeţul Ialomiţa

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:13
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:30
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 01.04.2024, ora 15:30
 3. Tematica si bibliografie concurs ocupare functie vacanta de sef post I la Postul de Politie Grivita.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:12
 4. Model - CERERE ÎNSCRIERE - Cerere participare concurs IPJ_IL.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:16
 5. Model - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare - Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:17
 6. Anunț - ANUNT CONCURS SEF PP GRIVITA - Anunt concurs ocupare functie vacanta de sef post I la Postul de Politie GRIVITA - IPJ_IL -A.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 11:21
 7. Anunț - 1395-ANUNT - Concurs ocupare functie vacanta de sef post I la Postul de Poliție GRIVIȚA - ANUNT - Concurs ocupare functie vacanta de sef post I la Postul de Poliție GRIVIȚA.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 9:49
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA - CONCURS SEF POST GRIVITA - Anunt PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA concurs sef post I la Postul de Politie GRIVIȚA.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 9:48