Postat la data de: 03.04.2024, ora 10:01
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Anunț pentru ocuparea postului vacant de agent I (bucatar) la Biroul Intendenta

Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota București (sub. Dir. Medicale) organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 87 - agent I (bucătar) prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-Spitalul de Urgență Buc. - Biroul Intendență- Compartimentul Hrănire, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim agent de politie
 • pregătire de bază: Studii medii cu diplomă de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: Curs de calificare cu diplomă/certificat în specializarea bucătar
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: 1 an/ nu e cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu e cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de planificare, coordonare, organizare;
  dezvoltare foarte buna a spiritului de observație si a memoriei;
  dezvoltare foarte buna a capacității de lucru sub presiunea timpului si cu supervizare redusă;
  gândire analitica, spontaneitate;
 • atitudini necesare/comportament: conduita morala ireproșabilă;
  tact, discreție, prestanță, solicitudine si politețe;
  ținuta si comportament echilibrat, răbdare, adaptabilitate;
  cinste, devotament si loialitate fata de instituție;
  interes profesional si atitudine de cooperare profesionala;
  spirit de inițiativa-dezvoltare buna;
  capacitate de a lucra in echipa;
  exigenta, obiectivitate, spirit critic, fermitate si consecventa
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru îndeplinirea funcției
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt din punct de vedere psihologic pentru ocuparea funcției de execuție, temperament echilibrat, abilitate in rezolvarea problemelor, flexibilitate, orientare in spirit relațional
 • alte cerințe: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu e cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu e cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu e cazul
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: nu e cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: coordonează activitatea din cadrul bucătăriei, modul de preparare si calitatea hranei;
  participa la întocmirea meniurilor, prepararea hranei si face propuneri pentru îmbunătățirea activității de hrănire
  urmărește si aplica normele igienico-sanitare la blocul alimentar
  tranșează si proporționează produsele agroalimentare conform meniului
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să obțină certificat de securitate/autorizație de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu” ( se obtine dupa numirea in functie)
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
15.04.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.)
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Examinarea medicală de către structurile de specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis» .

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Evaluarea psihologica se susține înaintea evaluării medicale

 5. Evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis»

 6. Contestația se formulează în scris, in nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al MAI si se transmite pe e-mailul structurii organizatoare, in termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a avizului psihologic, respectiv la adresa spital.gerota@mai.gov.ro

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă practică (eliminatorie)
Perioada de desfășurare a probei: 14.05.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Rezultatele la probă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 3. Proba practică este proiectata astfel încât să se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor aptitudini şi abilităţi personale care sunt indispensabile realizării atribuţiilor postului.

 4. Pentru proba practică se întocmeşte o grilă de apreciere, care va conţine elementele necesare în vederea aprecierii independente - baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reacţie, numărul de greşeli şi greşelile apreciate ca fiind foarte grave

 5. Aprecierea rezultatului final al probei practice se face cu note de la 1 la 10.
  Nota de promovare este minim 7,00.
  In situatia in care candidatul nu promoveaza proba practica, nu se va mai prezenta la proba scrisa, procedura de recrutare incetand pentru candidatul respectiv.

 6. Proba practica se inregistreaza audio/video.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 17.05.2024, ora 12:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil.
  Baremele de corectare şi notare vor fi afişate după încheierea probei.
  Ultimii doi candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări, fără depășirea timpului alocat.
  Proba scrisă poate fi înregistrată/supravegheată video.

 6. Locul unde se vor desfăşura probele, precum și orele începerii acestora, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Eventualele contestații, semnate si datate se pot depune electronic la adresa de e-mail spital.gerota@mai.gov.ro.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 6. Admiterea contestaţiei la proba practica are drept consecinţă replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei respective de către candidat.

Departajare:
 1. Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului şi a obţinut nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale sau, după caz, la testul scris.

 2. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului vacant de agent I (bucatar), mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la proba practica, iar in situaţia in care egalitatea se menţine, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

 3. Interviul se va sustine dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor.

 4. In eventualitatea sustineii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obtinute se va afisa prin postarea unui anunt in sectiunea ”Fisiere anunt” din aceasta pagina.

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contesta.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de inscriere insotite de documentatia solicitata, transmise dupa data de 15.04.2024, ora 15. 00, nu vor fi luate in considerare.

 2. Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidații vor depune documentele exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail spital.gerota@mai.gov.ro în format exclusiv PDF doc sau docx ca atașament la e-mail și nu în textul mesajului de e-mail până la data de 15.04.2024, ora 15.00., denumirea dosarului fiind compusa din numele candidatului si continutul fisierului.(ex. Ionescu Ion-dosar de recrutare concurs Biroul Intendenta).
  Fiecare document va fi scanat si salvat intr-un fisier pdf separat, toate documentele fiind transmise intr-un singur e-mail a carui dimensiune nu trebuie sa depaseasca 50 MB.
  In urmatoarele zile lucratoare, ulterioare depunerii documentelor, candidatilor li se va transmite, prin e-mail, numarul de inregistrare al cererii de inscriere la concurs. Numarul de inregistrare va deveni cod unic de identificare al candidatului pe intreaga procedura de concurs.

 3. Candidatului declarat Admis la concurs, care indeplineste conditiile legale de incadrare, i se va acorda gradul profesional prin raportare la prevederile legale in vigoare si va fi acordat conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Candidatul declarat „admis” este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 6 luni.
  Candidatilui declarat Admis la concurs nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detasare, mutare sau transfer timp de cel putin 2 ani de la numirea in prima functie, cu exceptia situatiei in care intervine reorganizarea unitatii .

 4. Dupa postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat Admis la concursul pentru ocuparea postului vacant prin incadare directa, va sustuine evaluarea psihologica si examinarea medicala .
  In situatia constatarii inaptitudinii psihologice sau medicale , se aplica in mod corespunzator prevederile art 57^1 alin 5 din Omai 140/2016, respectiv in cazul neindeplinirii uneia din aceste conditii, oferta de ocupare a postului, se face candidatului clasat pe urmatorul loc, in ordinea descrescatoare a notei obtinute.
  În situatia in care, ulterior numirii, nu se obține autorizația de acces la informații clasificate nivel ”Secret de serviciu”, polițistul este eliberat in funcție si pus la dispozitie potrivit art. 57^1 alin. 6 din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

 5. Efectuarea verificărilor de specialitate de către Direcția Generală de Protecție Internă se realizează exclusiv pentru candidatul declarat ADMIS care îndeplinește condiția pentru aptitudinea medicală și psihologică.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 14.00, la tel. 021.303.70.80, interior 28221.

Grafic concurs:
 1. calendar concurs.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 9:23
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 10:26
 9. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 13:03
 10. Anunț - 1402-Anunț pentru ocuparea postului vacant de agent I (bucatar) la Biroul Intendenta - Anunț pentru ocuparea postului vacant de agent I (bucatar) la Biroul Intendenta.pdf - Adăugat la: 03.04.2024, ora 10:01
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.