Postat la data de: 02.04.2024, ora 16:48

Șef Birou - Biroul Deschideri Credite

Directia Generala Financiara organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 13 - Șef birou prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Aparat Central, unitatea: Dir. Gen. Financiara - SERVICIUL BUGET, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Financiar-contabil
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: - minim inspector de poliţie
 • pregătire de bază: - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe economice
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • alte cunoştinţe: - specifice activităţii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne în domeniul financiar-contabil
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să dețină/să obțină acordul Ministerului Finanțelor Publice pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: - nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: 5 ani vechime în muncă/ 4 ani vechime în MAI
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: nu este cazul
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, coordonare și control);
  - spirit de observație;
  - gândire analitică și conceptuală;
  - capacitate de lucru sub presiunea timpului și în condiţii de stres;
  - acuratețe în lucru și perspicacitate;
  - operativitate în decizii legale și oportune;
  - lucru în echipă, bun negociator și bun diplomat;
  - spontaneitate.
 • atitudini necesare/comportament: - comportament adecvat (limbaj, vestimentație, reguli de politețe);
  - trăsături pozitive de caracter/exgență, consecvență, obiectivitate, fermitate, spirit critic, organizare în activități;
  - motivație intinsecă;
  - asumarea răspunderii;
  - iniţiativă în muncă;
  - receptivitate la nou, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii;
  - modestie, obiectivitate, cinste, discreție, tact și solicitudine;
  - capacitate de comunicare.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt medical pentru funcții de conducere
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcții de conducere
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - coordonează şi gestionează întreaga problematică pe linia deschiderilor de credite bugetare pentru unităţile ministerului.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.04.2024, ora 12:00
Dată limită depunere dosar: 
12.04.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 25.04.2024, ora 13:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va desfășura la sediul Direcției Generale Financiare, la data și ora stabilite în graficul de concurs

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va înregistra audio/video


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație, o singură dată, în format electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare, respectiv: dgf@mai.gov.ro, în terme de 24 de ore de la fișarea rezultatelor

 2. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul organizat pentru ocuparea postului de conducere vacant mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat ADMIS candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. Dacă mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ADMIS candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de participare la concurs, însoțite de curriculum vitae vor fi adresate directorului general al Direcției Generale Financiare și vor fi depuse, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dgf@mai.gov.ro. Candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de participare la concurs de la aceeași adresă, respectiv: dgf@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia. La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare al candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând a fi folosit pe întreaga procedură de concurs. De asemenea, toate documentele constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi depuse exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității organizatoare, respectiv: dgf@mai.gov.ro, cu respectarea termenelor prevăzute în graficul de concurs.

Date de contact:
 1. int. 11132

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 16:27
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 15:47
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 15:47
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 02.04.2024, ora 15:47
 4. Tematica și Bibliografie.pdf - Adăugat la: 02.04.2024, ora 16:26
 5. Anunț - 1410-Șef Birou - Biroul Deschideri Credite - Șef Birou - Biroul Deschideri Credite.pdf - Adăugat la: 19.04.2024, ora 11:21
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare candidati la evaluarea psihologica - Planificare evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 10.04.2024, ora 14:27
 2. Anunț - REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICA - Rezultate evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 15.04.2024, ora 13:11
 3. Anunț - DATA DESFASURARE CONCURS - 21531419042024.pdf - Adăugat la: 19.04.2024, ora 11:21