Postat la data de: 22.04.2024, ora 15:02
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, medic veterinar I

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Oradea (sub. Dir. Medicale) organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 65 - medic veterinar I prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-CMDTA Oradea - Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea-Cabinet Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor, jud. BH, MUNICIPIUL ORADEA, Domeniu de activitate: Sănătate publică și sanitar-veterinară
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară.
 • alte cunoştinţe: siguranța alimentelor, sănătate animală, legislație sanitară veterinară
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizație de acces la informații clasificate/ certificat de securitate nivel Secret , după numirea în funcție;
  - certificat de membru al colegiului medicilor veterinari;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 (trei) luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - aptitudini organizatorice, de colaborare, de planificare, de coordonare și control, spirit de observație;
  - rezistență la stres și încărcare psihică;
  - capacitate de analiză și sinteză;
  - cooperare și lucru în echipă;
  -gândire conceptuală, analitică și sintetică.
 • atitudini necesare/comportament: - tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;
  - ţinută şi comportament echilibrat, răbdare, stăpânire, adaptabilitate;
  - cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;
  - disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, curaj şi capacitatea de a-şi asuma răspunderi, perseverenţă;
  - interes profesional şi atitudine de cooperare socială.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei;
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru ocuparea postului; temperament echilibrat, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv, cu mare rezistenţă la stres şi solicitări prelungite.
 • definirea sumara a atributiilor postului: - asigură, organizează, coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de aplicarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în toate unitățile M.A.I. deținătoare de animale sau care produc, prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse de origine animală și non animală din zona de responsabilitate;
  - are atribuții de medic veterinar „oficial” inspector de stat, conform legislației sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor pentru toate unitățile M.A.I. și societățile comerciale în relație cu MAI (conform Protocolului pe linie sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor) între M.A.I. și A.N.S.V.S.A. din zona de responsabilitate;
  - asigură asistență sanitară-veterinară efectivelor de animale din dotarea M.A.I. și are atribuții pe linia igienei și expertizei sanitare-veterinare a produselor de origine animală și non animală pentru toate unitățile M.A.I. din zona de responsabilitate conform O.M.A.I. 562/2003 privind asigurarea activității de asistență sanitară-veterinară în unitățile M.A.I., O.M.A.I. nr.563/2003 privind inspecția sanitară și sanitară veterinară în unitățile M.A.I., execută prevederile O.M.A.I. nr. 516/2003, privind acordarea asistentei medicale în reteaua sanitară a M.I. – Cap.VI –„Asistentă sanitară-veterinară” - art. 124 – 135 și a „Protocolului pe linie sanitară-veterinară și siguranța alimentelor” încheiat între M.A.I. cu nr.147 din 14.02.2007 și A.N.S.V.S.A. cu nr.1355 din 31.01.200
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
13.05.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Declarație (redactată olograf)
  - nu are antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  - nu se află în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  - nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  - nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 22. *Declarație
  Declarație pe proprie răspundere privind susținerea evaluării psihologice în ultimele 6 luni anterior derulării selecției
 23. Adeverințe vechime în muncă / specialitate
  Conform art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și
  completările ulterioare, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
  Pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 01.01.2011, candidații vor depune la dosar:
  - adeverințe de vechime în muncă/specialitate eliberate de angajator, conform prevederilor legale în vigoare; SAU
  - raport Revisal eliberat de angajator sau de către inspectoratele teritoriale de muncă județene.
 24. Adeverință
  Adeverință din care să rezulte calitatea de cadru militar în rezervă și motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă, precum și gradul militar în rezervă deținut, eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de rezervist.
 25. *Certificat
  Certificat de membru al Colegiului Medicilor veterinari

 26. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Certificat
  Certificat de membru al Colegiului Medicilor veterinari
 14. *Declarație
  Declarație pe proprie răspundere privind susținerea evaluării psihologice în ultimele 6 luni anterior derulării selecției

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 5. Fișa medicală se efectuează de către Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea. Prezentarea la unitatea medicală se va face doar de către candidatul declarat ,,admis” la concurs și „apt” în urma susţinerii evaluării psihologice, începând cu ziua imediat următoare afişării rezultatelor la evaluarea psihologică.

 6. Contestaţia se depune împreună cu fişa medicală, în copie conformă cu originalul, precum şi cu orice alte documente medicale relevante pentru soluţionarea contestaţiei la sediul Direcţiei Medicale sau prin poştă electronică (e-mail: dm@mai.gov.ro) ori prin fax (021.312.19.86) şi se soluţionează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul secretariatului Direcţiei Medicale, de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidaţilor respinşi pe criterii medicale, constituită la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne. Soluţiile adoptate de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu se contestă

 7. Fișa medicală de încadrare tip M.A.I. se deschide de către medicii de unitate care deservesc structurile în care se află fiecare post scos la concurs.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi comunicate candidatului declarat ,,admis”, prin afişarea la avizierul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea şi prin postarea pe platforma https://hub.mai.gov.ro (portalul de servicii și informații la nivelul M.A.I. - Secțiunea Carieră M.A.I.), în secțiunea ,,Fișiere anunț” a prezentului anunț. Rezultatele la evaluarea psihologică se afişează pe aceleaşi căi enunțate mai sus.

 6. Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie a M.A.I și se depun personal la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea din str. Dunărea nr. 7, Oradea, județul Bihor, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 7. Evaluarea psihologică se va realiza de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul Bucureşti, care își desfășoară activitatea în incinta sediului Institutului de Studii pentru Ordine Publică situat în Șoseaua Olteniței nr. 158-160, sector 4, exclusiv pentru candidatul declarat „admis” la concurs, anterior încadrării, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare .

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 29.05.2024, ora 12:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Concursul va consta în susținerea unui test-grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, pe baza tematicii și bibliografiei la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea din str. Dunărea nr. 7, Oradea, județul Bihor.

  În funcție de numărul candidaților care pot participa la concurs și de capacitatea sălii repartizate, testul scris (tip grilă) se poate desfășura la un alt sediu, aspect care va fi adus la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea în secțiunea „Fișiere anunț” din platforma - https://hub.mai.gov.ro - secțiunea Carieră M.A.I., precum şi avizierul unității.

  Accesul în sala unde se va desfășura concursul va fi permis candidaților exclusiv pe baza actului de identitate valabil.

  Sunt declarați ,,admis” candidații care au obținut nota cea mai mare, în ordine
  descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita posturilor scoase la concurs,
  pentru care au optat conform cererii de înscriere.

  Susținerea testului grilă va fi înregistrat/supravegheat video


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut la testul scris (tip grilă) pot formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatului. Acestea se transmit exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea, respectiv: resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro

Departajare:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate forumula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv, în format electronic, la adresa de e-mail: resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

 2. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare. Interviul se contestă. Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilite la testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior în secţiunea „ Fişiere anunţ” din platforma - https://hub.mai.gov.ro - secţiunea Carieră și prin afișarea la avizierul unităţii

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea candidaţilor se realizează prin transmiterea, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail:resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro, până cel târziu la data de 13.05.2024, ora 12.00, a documentelor ce constituie dosarul de recrutare în vederea participării la concurs.

  Candidaţii sunt obligaţi să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru un singur post, la care concurează.

  Toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, a cărui denumire va avea formatul numele și prenumele candidatului, precum și concursul vizat (Exemplu: Ionescu Ion - Dosar recrutare medic XXX pozitia: XXX); mesajul va avea ca subiect aceeași denumire și nu trebuie să depășească dimensiunea de 20 Mb; candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului .pdf, respectiv faptul că acesta include TOATE DOCUMENTELE solicitate și este lizibil fiind transmise la adresa de e-mail: resurse.cmdta.oradea@mai.gov.ro.

  Documentele ce compun dosarul de recrutare transmise după data de 13.05.2024, ora 12.00, nu vor fi luate în considerare.

  Candidaților li se va transmite la adresa de e-mail de la care au transmis dosarul de recrutare un mesaj de confirmare a primirii dosarului de recrutare pentru participarea la concurs, în care se va preciza numărul de înregistrare atribuit candidatului, care este şi numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs.

  În conformitate cu prevederile art. 65 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

  Verificarea transmiterii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine
  candidatului.

  Nu se primesc documente de înscriere prin fax, prin poștă, inclusiv poșta militară, sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa menționată (cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare).
  În situația în care candidatul înscris nu primește mesajul de confirmare a primirii dosarului de recrutare, se poate adresa Biroului Resurse Umane la telefon 0259/401118, interior 21126, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00. pentru identificarea și remedierea, după caz, a eventualelor probleme de natură tehnică privind transmiterea documentelor solicitate, independente de persoana candidatului.

  Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului (inclusiv ca probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio-video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu carcater personal), respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului de recrutare în volum complet și susţinerea probei de concurs.

  Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet https://hub.mai.gov.ro - secţiunea Carieră M.A.I., precum şi avizierul unităţii, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare la concurs se va realiza prin aceste modalităţi.

  În cadrul probei de concurs, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră.

  Nu vor avea voie cu materiale documentare și mijloace de comunicare. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

  După afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat admis va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către acesta. Originalul documentelor se restituite candidatului după certificarea copiilor.

  Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată la inițiativa candidatului, situaţie în care activităţile de certificare nu se mai realizează.

  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

  În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice a candidatului declarat „admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7,00.

  La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum și cei ale căror dosare de recrutare sunt complete,corect întocmite şi transmise în termenul prevăzut în prezentul anunţul de concurs.

  Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare.

  PRECIZĂRI REFERITOARE LA ÎNCADRAREA PE POST A CANDIDAŢILOR DECLARAŢI „ADMIS”

  În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, persoanei care dobândeşte statutul de poliţist prin încadrare directă, potrivit art. 9 alin. (3), i se acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

  Astfel, în baza prevederilor art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la Ordinul ministrului
  afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, personalul încadrat direct ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în
  rezervă, după cum urmează:
  a) la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;
  b) la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
  c) la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;
  d) la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;
  e) la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie.

  Candidatul declarat „admis” este încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege
  corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

  Perioada de rezidenţiat stabilită potrivit prevederilor legale se ia în calcul la acordarea gradului profesional.

  Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin încadrare directă sau reîncadrare ca poliţist i se acordă gradul profesional şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile specifice prevăzute art. 10 alin. (1) şi (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.

  Candidatul declarat «admis» la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.

  Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0259/401118, interior 21126, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00

Grafic concurs:
 1. GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI Medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 22.04.2024, ora 11:50
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 7. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 16.04.2024, ora 9:08
 8. Model - Cerere - Cerere participare concurs-Medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 17.04.2024, ora 10:50
 9. Model - Declarație - Model declaratie susținere testare psihologică.pdf - Adăugat la: 17.04.2024, ora 11:03
 10. Tematica și bibliografia pentru comcursul de medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 22.04.2024, ora 14:02
 11. Anunț - 1557-Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, medic veterinar I - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 14:28
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Tabel - Anunt persoane care nu indeplinesc condițiile Medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 8:27
 2. Anunț - Testare psihologica - anunt programare testare psihologic.pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 10:30
 3. Anunț - Rezultate testare psihologica - ANUNT REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICA medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 28.05.2024, ora 10:17
 4. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Rezultate - Tabel nominal cu rezultate medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 14:28
 5. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultate Finale - Tabel nominal cu rezultatele Finale medic veterinar I.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 14:28