Postat la data de: 10.05.2024, ora 11:21

Șef de stat major al batalionului de jandarmi - Batalionul 1 Jandarmi Ordine Publică

Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 436 - șef de stat major al batalionului de jandarmi prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: IGJ-Dir.Gen.Jd.Mun.Bucuresti - Batalionul 1 Jandarmi Ordine Publică, jud. IF, Com. MAGURELE - Ors. MAGURELE, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: - căpitan;
 • pregătire de bază: - studii universitare de licență - ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licență, în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință: științe juridice, științe militare, informații și ordine publică;
 • pregătire de specialitate: - studii postuniversitare/master în domeniul management sau în specialitățile studiilor necesare exercitării atribuțiilor funcționale sau studii universitare de lungă durată cu licență în specialitatea necesară îndeplinirii atribuțiilor funcționale;
 • alte cunoştinţe: - cultură generală, cunoştinţe generale de operare pe calculator;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces pentru acces la informaţii clasificate din clasa „secrete de stat”, la nivel „strict secret” (obţinută după numirea pe funcţie);
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: - nu sunt necesare cunoştinţe în domeniu;
 • vechime în funcţii de conducere: - 3 ani vechime în funcţii de conducere;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: - 3-6 luni;
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - de coordonare, organizatorice, decizionale, coordonare, control, planificare a activităţilor, dezvoltare foarte bună;
  - capacitate de concepţie, de analiză şi sinteză, imaginaţie, flexibilitate în gândire, dezvoltare foarte bună;
  - abilităţi de comunicare şi deprinderi de ascultare activă, disponibilitate pentru dialog şi negocieri, spirit de observaţie, dezvoltare bună;
  - responsabilitate şi fermitate în luarea deciziilor, spontaneitate, capacitate de lucru sub presiunea timpului, dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: - conduită morală, limbaj, ţinută şi politeţe, conform normelor civice şi militare, dezvoltare foarte bună;
  - autoritate, obiectivitate, fermitate, toleranţă faţă de problemele subordonaţilor, dezvoltare bună;
  - capacitate de mobilizare în vederea gestionării situaţiilor dificile, de menţinere a coeziunii grupului de muncă, iniţiativă în acţiuni, dezvoltare bună;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - „apt medical” pentru ocuparea funcţiei.
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere și exercitarea atribuțiilor specifice funcției;
  - echilibru psihoafectiv, autocontrol, cunoaşterea propriilor limite, dezvoltare foarte bună;
  - capacitate de adaptare la situaţii şi problematici noi, rezistenţă la stres şi solicitări fizice şi psihice intense şi prelungite, dezvoltare bună;
  - motivaţie profesională, dorinţă şi preocupare pentru autoperfecţionare, dezvoltare bună.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: - 6 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: - 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: - 3 ani vechime în funcții de conducere;
 • definirea sumara a atributiilor postului: - răspunde de întreaga activitate a compartimentelor batalionului, de îndeplinirea întocmai și la timp a sarcinilor, atribuțiilor și misiunilor operative încredinţate batalionului, de aplicarea corectă a legislației și ordinelor în vigoare;
  - planifică, organizează și coordonează executarea misiunilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice;
  - conduce/participă la misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice;
  - coordonează elaborarea de documente operative pentru misiunile de ordine publică, precum și elaborarea de către subunități a documenelor de planificare și executare a misiunilor;
  - coordonează elaborarea analizelor, rapoartelor, informărilor periodice cu privire la organizarea și executarea misiunilor, evoluția situației operative și eficiența activităților desfășurate la nivelul structurilor de ordine publică;
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: - 3 ani vechime în specialitatea structurii;
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
15.05.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
22.05.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere atribuire cod unic de identificare;
 2. *Adeverință din care să reiasă perioada de valabilitate a autorizației la informații clasificate și nivelul de acces;
 3. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 4. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 5. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 6. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 7. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 8. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 9. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 10. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 11. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidații care au fost evaluați psihologic pentru ocuparea unor funcții de conducere în ultimele 6 luni vor face mențiune despre aceasta în cererea de atribuire a codului unic de identificare. Candidații care nu au fost evaluați psihologic vor fi planificați prin grija Serviciului Resurse Umane al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București;

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 03.06.2024 - 03.06.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, candidaților declarați ,,promovat'' li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Interviul se va înregistra audio și video și se va desfășura la sediul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București din Șoseaua de Centură, nr. 24, oraș Măgurele, județ Ilfov în data de 12.06.2024, începând cu ora 12:00.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile vor fi transmise electronic, scanat, în format pdf, pe adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriabucuresti.eu și vor fi luate în considerare numai în cazul în care au fost depuse în interiorul termenului legal.

Departajare:
 1. Este declarat admis candidatul care a fost declarat «promovat» la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut potrivit art. 25^2 alin. (3) şi a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului;

 2. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 4. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute la alin. (1) şi (2), preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat "admis'';

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Documentele transmise după expirarea termenelor limită nu vor fi luate în considerare.

 9. Se va evita transmiterea documentelor în format imagine electronică/fotografie (ex: jpg, jpeg, gif, png etc).

Informații suplimentare:
 1. Adeverința eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul/ unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de concurs, iar din aceasta trebuie să reiasă următoarele:
  • vechimea în muncă/M.A.I.;
  • vechimea în armă;
  • vechimea în specialitatea structurii postului scos la concurs;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • vechimea în funcții de conducere;
  • dacă este cercetat disciplinar, se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17, alin (2) din Anexa 7 din Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioada a carierei profesionale;
  • sancțiunile disciplinare de-a lungul carierei profesionale;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei profesionale;
  • cursurile/alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs;

 2. Copiile documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului vor fi însoțite obligatoriu de supliment la diplomă/foaie matricolă, precum și de documente doveditoare din care să reiasă suportarea costurilor de către candidat, dacă este cazul.
  Documentele din care reiese absolvirea cursurilor sau a altor forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs vor fi transmise în integralitatea lor (acestea vor avea atașate/anexate foile matricole/ suplimentele eliberate, după caz, precum și documente doveditoare din care să reiasă suportarea costurilor de către candidat în cazul cursurilor/ formelor de pregătire plătite de către acesta).

 3. Toată documentația solicitată în vederea întocmirii dosarului de recrutare se va transmite exclusiv electronic, scanat, în format pdf, pe adresa de email resurseumane@jandarmeriabucuresti.eu

 4. Pentru înscrierea la concurs este necesară transmiterea, înainte de expirarea termenului-limită de înscriere, respectiv 15.05.2024, ora 15:00, la adresa de email resurseumane@jandarmeriabucuresti.eu, a cererii de înscriere, declarației de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, copiei după C.I., CV-ului și cererii de atribuire a codului unic de identificare.
  Candidații care transmit documentele necesare înscrierii la concurs în intervalul de timp alocat, vor primi un email de confirmare în cel mai scurt timp, precum și un cod unic de identificare, în baza căruia se vor regăsi în anunțurile ulterioare privitoare la concurs.
  Emailul de înaintare a documentelor necesare înscrierii la concurs va cuprinde la rubrica ,,subiect'' sintagma ,,Cerere_SSMB1'', urmat de numele și prenumele candidatului (ex: Cerere_SSMB1_Popescu_Ion)

 5. Emailul de înaintare al dosarului de recrutare va cuprinde la rubrica ,,subiect'' sintagma ,,Dosar_SSMB1'', urmat de numele și prenumele candidatului (ex: Dosar_SSMB1_Popescu_Ion).
  Documentele atașate în email se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora ( ex. cerere de înscriere, CV, copie C.I., etc.).
  Nu vor fi luate în considerare documentele expirate, care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță sau care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt ilizibile.

 6. În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor emailuri a documentelor necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare, se va preciza în cadrul titlului mesajului numărul emailului din totalul celor necesare (ex. Dosar_SSMB1_Popescu_Ion_nr. 1 din 7).

Date de contact:
 1. Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București - Biroul Recrutare, Încadrare și Promovare Personal, telefon 0214065939/interior 32939, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs sef de stat major la Batalionul 1 Jandarmi Ordine Publică.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 14:01
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 23.04.2024, ora 15:30
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 23.04.2024, ora 15:30
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 23.04.2024, ora 15:30
 4. Cerere atribuire cod unic de identificare; - Cerere solicitare CUI.pdf - Adăugat la: 24.04.2024, ora 8:55
 5. Tematică și bibliografie - concurs șef de stat major al batalionuli de jandarmi - Batalionul 1 Jandarmi Ordine Publică.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 10:59
 6. Anunț - 1667-Șef de stat major al batalionului de jandarmi - Batalionul 1 Jandarmi Ordine Publică - Șef de stat major al batalionului de jandarmi - Batalionul 1 Jandarmi Ordine Publică.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 13:42
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare evaluare psihologică - 17.05.2024 ANUNT PLANIFICARE EVALUARE PSIHOLOGICA CANDIDATI CONCURS _SSM_BATALIONUL 1 JANDARMI O.P..pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 13:41