Postat la data de: 25.04.2024, ora 14:07

Anunt concurs subofițer tehnic principal Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Mures organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Nota-Raport nr. 94952/01.04.2024 privind solicitarea aprobării inițierii procedurilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri și subofițeri prin încadrare directă.
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 74 - subofițer tehnic principal prevăzut cu gradul de Plutonier adjutant sef - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Mures - Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației - compartimentul Comunicații, jud. MS, MUNICIPIUL TARGU MURES, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sergent major
 • pregătire de bază: școală militară de subofițeri sau studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate, nivel ”Secret de serviciu” (obținută după numirea pe funcție);
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic
 • definirea sumara a atributiilor postului: Execută conform planificărilor, documentelor de comunicații în baza prevederilor legale, regulamentelor și dispozițiunilor generale, regulamentelor interne și normelor specifice în vigoare, activități privind funcționarea și exploatarea mijloacelor de comunicații ale unității;
  - Asigură funcționarea și asigurarea legăturilor de comunicații permanente, stabile, de bună calitate și oportune necesare inspectoratului pentru realizarea misiunilor specifice;
  - Participă la elaborarea documentațiilor tehnice pentru noile tipuri de echipamente de comunicații radio, caietele de sarcini pentru achiziții de produse din domeniul de competență.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
31.05.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant, mai mulți candidați au aceeași notă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat „admis” candidatul care obține nota cea mai mare.

 2. Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii.

 9. Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările și modificările ulterioare

Informații suplimentare:
 1. În conformitate cu prevederile art. 30 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic, ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale (condiția trebuie îndeplinită înainte de intrare în vigoare a ordinului de chemare în activitate).

 2. Nu pot face obiectul încadrării directe persoanele care la data emiterii actului administrativ de chemare în activitate, au atins vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

 3. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soți/soție sau rudă de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 4. Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

 5. Atât proba testului scris, cât și proba interviului structurat pe subiecte profesionale (organizat doar în situația în care se impune departajarea candidaților) se înregistrează audio/video.

 6. Informații referitoare la adeverința medicală:
  În conformitate cu art. 1 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completărilor ulterioare, se vor desfășura următoarele activități cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la concurs:
  - în etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidații vor transmite la adresa de e-mail, unde și-au depus cererea de înscriere, adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat;
  - secretarul comisiei de concurs transmite medicului de unitate adeverința medicală, în vederea analizării;
  - medicul de unitate analizează datele medicale consemnate în adeverința medicală, precum și corespondența dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale prevăzute la art.3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020;
  - în situația în care antecedentele personale, patologice și/sau afecțiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecțiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la art.3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020, candidații respectivi sunt declarați ,,INAPT” de medicul de unitate, care completează pe verso paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la articolul menționat anterior și consemnează ,,NU POATE participa la concursul de încadrare în M.A.I.”. În această situație, procedura de recrutare și selecție încetează;
  - adeverința medicală completată, semnată și parafată de medicul de unitate, cu mențiunea ,,INAPT” se transmite prin adresă către structura de resurse umane a unității unde s-a realizat recrutarea candidaților, care o aduce la cunoștință candidatului, sub semnătură;
  - declararea inaptitudinii nu se contestă.

 7. Informații referitoare la procedura de înscriere la concurs:
  - documentele constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise scanat (față-verso, unde este cazul), într-un singur fișier, în format .PDF la adresa de e-mail concurscomunicatii@isumures.ro (atașamentul trebuie să nu depășească dimensiunea de 15 Mb), în volum complet și va fi denumit astfel: structura unde se înscrie NUME PRENUME (Exemplu: COMUNICATII IONESCU VASILE);
  - orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunță exclusiv telefonic, la numărul de telefon: 0265/269661, Interior 27227; 27234 - Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş, în scopul identificării soluțiilor care să nu împiedice înscrierea candidaților la concurs.

 8. Candidatul declarat «admis» la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului militar. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării, în conformitate cu prevederile art. 57^1 alin. (3) din O.M.A.I. nr. 177/2016.

Date de contact:
 1. Telefon: 0265/269661
  Interior 27227; 27234
  E-mail: concurscomunicatii@isumures.ro

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS COMUNICATII.pdf - Adăugat la: 24.04.2024, ora 18:25
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 24.04.2024, ora 16:57
 9. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE SUBOFITER COMPARTIMENTUL COMUNICATII.pdf - Adăugat la: 24.04.2024, ora 17:58
 10. Anunț - 1769-Anunt concurs subofițer tehnic principal Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației - Anunt concurs subofițer tehnic principal Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației .pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:05
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidațiilor care NU îndeplinesc condițiile de participare la concurs - LISTA CANDIDATILOR CARE NU INDEPLINESC CONDIITILE.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 13:33
 2. Alte informări pentru candidați - GRAFIC DESFĂSURARE PROBA TESTUL SCRIS - Grafic PROBA TESTUL SCRIS consurs Comunicatii.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 16:03
 3. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - TABEL REZULTATE PROBA TESTUL SCRIS - TABEL REZULTATE PROBA TEST SCRIS COMUNICATII.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 15:00
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - TABEL CU REZULTATELE FINALE - TABEL CU REZULTATE FINALE LA PROBA TESTUL SCRIS COMUNICATII.pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 9:15