Postat la data de: 25.04.2024, ora 13:33

Ofițer I - Inspecția de Prevenire - Compartimentul Control și Activități Preventive

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Alba organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 38 - Ofițer I prevăzut cu gradul de Maior - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Alba - Inspecția de Prevenire- Compartimentul Control și Activități Preventive, jud. AB, MUNICIPIUL ALBA IULIA, Domeniu de activitate: Inspecția de prevenireIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: Sublocotenent
 • pregătire de bază: Studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile de licenţă - matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; geologie; ştiinţa mediului; inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; inginerie geologică; inginerie geodezică; mine, petrol şi gaze; inginerie aerospaţială; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie forestieră; silvicultură; ingineria produselor alimentare; calculatoare şi tehnologia informaţiei; ingineria sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; ştiinţe inginereşti aplicate; mecatronică şi robotică; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie şi management; inginerie genistică; inginerie de armament, rachete şi muniţii; drept; ştiinţe administrative; ştiinţe ale comunicării; ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; economie; finanţe; management; arhitectură.
 • pregătire de specialitate: Nu este cazul
 • alte cunoştinţe: Nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Nu este cazul
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: Nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: Nu este cazul
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Nu este cazul
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - desfăşoară activităţi de informare preventivă pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, a măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
  - conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu alte instituţii în elaborarea reglementărilor specifice situaţiilor de urgenţă;
  -întocmeşte şi actualizează evidenţele nominale şi statistice repartizate, desfăşoară activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă la instituţii publice, localităţi, construcţii/amenajări cu aglomerări de persoane şi operatori economici din zona de competenţă a inspectoratului judeţean.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
19.05.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 30.05.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant, mai mulți candidați au aceeași notă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

 2. Interviul structurat pe subiecte profesionale, folosit ca și probă de departajare, nu poate fi contestat.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

 9. Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist art.1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare:
 1. În conformitate cu art. 30, lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale (condiția trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului
  de chemare în activitate).

 2. Nu pot face obiectul încadrării directe persoanele care la data emiterii actului administrativ de chemare în activitate, au atins vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută de Legea 223/2017 privind pensiile militare de stat, cu modificările și
  completările ulterioare.

 3. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de manangement resurse umane din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcţie nu se
  realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soţi sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau ruda de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 4. Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul de organizare al concursului.

 5. Atât proba testului scris, cât și interviul de departajare (organizat doar în situația în care se impune departajarea candidaților) se înregistrează audio/video.

 6. Informații referitoare la adeverința medicală
  În conformitate cu prevederile art.1 din Anexa nr.1 la OMAI nr. 105 din 2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în unitățile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum
  și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, se vor desfășura următoarele activități cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la concurs:
  - În etapa de constituire a dosarului de recrutare, candidaţii vor transmite la adresa de email unde și-au depus cererea de înscriere, adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat;
  - Secretarul comisiei de recrutare transmite medicului de unitate al unității de recrutare adeverința medicală, în vederea analizării
  - Medicul de unitate analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală, precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei şi baremele medicale prevăzute la art. 3 din OMAI nr. 105 din 2020;
  - În situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale din OMAI nr. 105 din 2020, candidaţii respectivi sunt declarați «INAPT» de medicul de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3 din OMAI nr. 105 din 2020 şi consemnează NU POATE PARTICIPA la concursul de încadrare în M.A.I. În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează;
  - Adeverinţa medicală completată , semnată şi parafată de medicul de unitate, se transmite prin adresă la comisia de concurs / structura de resurse umane a unității recrutoare, care o aduce la cunoştinţa candidatului sub semnătură;
  - Declararea inaptitudinii nu se contestă.

 7. Pentru înscrierea la concurs, candidații transmit dosarul de recrutare constituit în volum complet (care să cuprindă toate documentele prevăzute la secțiunea Dosar Recrutare), în format SCANAT (PDF) fără să depășească dimensiunea de 10 Mb la adresa de e-mail: concurs_control_poz_38@isualba.ro , până la data de 19.05.2024 inclusiv (ora 16.00). Emailul de înaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”dosar” urmat de numele şi prenumele candidatului și postul pentru care candidează (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan_Ofițer I - Inspecția de prevenire – Control și Activități Preventive).
  Documentele de înscriere la concurs vor fi completate personal, olograf, de către candidat. Pentru formularele tip se completează toate rubricile, cerințele, citeț, se vor semna și data. Pentru rubricile unde nu există informații, acestea se barează cu o linie.
  Documentele transmise se scanează individual și se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. copie C.I., copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.).
  Toate documentele dosarului de recrutare, vor fi scanate față-verso, în funcție de modul în care au fost eliberate.
  Documentele vor fi transmise în mod obligatoriu doar ca atașamente la e-mail, din motive de securitate nu vom accesa link-uri și nici nu vom activa conturi pe platforme externe pentru a putea descărca documentele transmise de candidați.
  Înainte de transmiterea documentelor, candidatul este obligat să verifice calitatea documentelor scanate, dacă sunt vizibile, se poate înțelege conținutul și au fost scanate în întregime.
  ATENŢIE! Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate!
  După transmiterea e-mail-ului de înaintare al documentelor dosarului de recrutare, candidații care au transmis documentele menționate mai sus în perioada alocată pentru înscriere, vor primi din partea Serviciului Resurse Umane un e-mail de confirmare a înscrierii la aceeași adresă de e-mail de pe care au transmis documentele (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 16.00, ale fiecărei zi lucrătoare sau cel târziu până în data de 19.05.2024) prin care li se va confirma primirea documentației și li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunțurile postate ulterior referitoare la desfășurarea concursului. Pe parcursul concursului, persoana candidatului va fi indicată doar prin folosirea codului în cauză.
  Cererile de înscriere la concurs, respectiv documentele constitutive ale dosarului de recrutare se vor depune conform termenelor precizate în Graficul de desfăşurare a concursului prevăzut în anunţ.
  Persoanele care au transmis documentele constitutive ale dosarului și nu au primit e-mail de confirmare a înscrierii la concurs și codul unic de identificare, sunt rugate să contacteze telefonic personalul desemnat cu activitatea de recrutare la numărul de
  telefon 0743184717/0258810411, interior 27007/27119 pentru clarificarea situației, sau să se prezinte la sediul unității.
  Cererile de înscriere și documentele constitutive ale dosarului de recrutare înaintate ulterior datelor și orelor stabilite conform graficului din prezentul anunț sau transmise la alte adrese de e-mail decât cea prevăzută în anunț, nu vor fi acceptate.
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic în scopul identificării de soluţii care să nu împieteze înscrierea candidaţilor în concurs.
  Prin depunerea dosarului de recrutare, candidaţii îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
  personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi pentru ca testul scris și interviul (dacă este cazul) să fie înregistrate audio-video.

 8. Toate documentele necesare înscrierii/constituirii dosarului de candidat se descarcă de pe portalul HUB.mai.gov.ro - anunțul de concurs-fișiere anunț, fișierele fiind anexe la prezentul anunț.

 9. În situația în care studiile candidatului nu sunt în concordanță cu domeniile de licență prevăzute în H.G. nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023-2024, candidații au obligativitatea de a depune la dosar o adeverință eliberată de unitatea de învățământ absolvită din care să reiasă echivalarea studiilor absolvite cu cele prevăzute în prezentul anunț.

 10. În situația în care candidatul declarat ADMIS nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt
  autentice, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, ori nu se prezintă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înstiințării, prevederile art. 57^1 alin. 5 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I nr. 177/2016 se aplică în mod corespunzător.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind desfășurarea concursului pot fi obținute în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 09:00 -15:00 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba sau telefonic la numărul de telefon 0743184717/0258810411, interior 27007/27119 - Serviciul Resurse Umane.

Grafic concurs:
 1. Grafic Ofițer I-CONTROL ȘI ACTIVITATI PREVENTIVE, poz. 38.pdf - Adăugat la: 25.04.2024, ora 11:03
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:13
 9. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE -OFITER-COMPARTIMENTUL CONTROL SI ACTIVITATI PREVENTIVE.pdf - Adăugat la: 25.04.2024, ora 10:42
 10. Anunț - 1793-Ofițer I - Inspecția de Prevenire - Compartimentul Control și Activități Preventive - Ofițer I - Inspecția de Prevenire - Compartimentul Control și Activități Preventive.pdf - Adăugat la: 31.05.2024, ora 18:55
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare Ofițer I - Control și Activități Preventive - Lista candidatilor care NU indeplinesc conditiile de participare Ofițer I - Control și Activități Preventive.pdf - Adăugat la: 23.05.2024, ora 15:59
 2. Anunț - Anunț desfășurare probă test scris - ANUNT privind prezentarea la proba Test scris - Ofițer I - Control și Activități Preventive.pdf - Adăugat la: 27.05.2024, ora 15:37
 3. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel nominal cu rezultatele provizorii - Tabel nominal cu rezultatele provizorii.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 16:02
 4. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel cu rezultatele FINALE la proba„ test scris” după soluționarea contestațiilor - Tabel cu rezultatele FINALE la proba„ test scris” după soluționarea contestațiilor.pdf - Adăugat la: 31.05.2024, ora 18:53
 5. Anunț - Anunț privind prezentarea la evaluarea psihologică Ofițer I - Control și Activități Preventive - Anunț privind prezentarea la evaluarea psihologică Ofițer I - Control și Activități Preventive.pdf - Adăugat la: 06.06.2024, ora 13:31
 6. Anunț - Anunț REZULTATE testare PSIHOLOGICĂ - IP -CAP - Anunț REZULTATE testare PSIHOLOGICĂ - IP -CAP.pdf - Adăugat la: 18.06.2024, ora 8:41
 7. Anunț - Anunț privind rezultatul soluționării contestației la evaluarea psihologică - Anunț privind rezultatul soluționării contestației la evaluarea psihologică.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 9:39
 8. Anunț - Anunț privind certificarea documentelor pentru candidatul clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute - Anunț privind certificarea documentelor pentru candidatul clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 12:44
 9. Anunț - Anunt privind prezentarea la evaluarea psihologică Ofițer I - Control și Activități Preventive - Anunt privind prezentarea la evaluarea psihologică Ofițer I - Control și Activități Preventive.pdf - Adăugat la: 04.07.2024, ora 9:55
 10. Anunț - ANUNȚ REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ-11.07.2024 - ANUNȚ REZULTATE TESTARE PSIHOLOGICĂ-11.07.2024.pdf - Adăugat la: 11.07.2024, ora 9:55