Postat la data de: 27.04.2024, ora 14:01

Ofițer principal I (economist) - Structura Financiar

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Cluj organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa I.G.S.U. nr. 95317 din 22.04.2024 privind demararea procedurilor de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițeri și subofițeri prin încadrare directă
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 102 - Ofiter principal I (economist) prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Cluj - Compartimentul Financiar, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Financiar-contabil
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • pregătire de bază: Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii de licență: ,,Administrarea afacerilor", ,,Științe administrative", ,,Cibernetică, statistică și informatică economică", ,,Contabilitate", ,,Economie", ,,Finanțe", ,,Management", ,,Marketing", ,,Economie și afaceri internaționale’’.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizație de acces la informații clasificate de nivel ,,Secret de serviciu", după incadrare.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcția de ofițer.
 • definirea sumara a atributiilor postului: Ține evidența contabilă și financiară generală a unității.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
17.05.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Avizul psihologic de „INAPT” obținut în urma evaluării psihologice pentru ocuparea unui post de ofițer în cadrul unei structuri M.A.I este valabil 6 luni de zile de la data emiterii, timp în care persoana în cauză nu mai poate susține o nouă evaluare psihologică în același scop. În acest context persoana declarată „INAPT” nu îndeplinește condițiile pentru a candida pentru un post de ofițer în perioada de referință.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 29.05.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba ''test scris'', poate formula contestație, o singură, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere

Departajare:
 1. În siituația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant mai mulți candidați au aceeasi notă, departajarea candidațiilor se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat „admis” candidatul care obține nota cea mai mare.

 2. Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare cu modificările și completările ulterioare.

 9. Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist - art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 2 la O.M.A.I nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare:
 1. În conformitate cu prevederile art. 30, lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale (condiţia trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate).

 2. Nu pot face obiectul încadrării directe persoanele care la data emiterii actului administrativ de chemare în activitate, au atins vârsta standard de pensionare, așa cum este prevăzută de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare

 3. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcţie nu se realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soţi sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau ruda de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 4. Prin înscrierea la concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

 5. Atât proba testului scris, cât și interviul de departajare (organizat doar în situația în care se impune departajarea candidaților) se înregistrează audio / video.

 6. Informații referitoare la adeverința medicală:
  În conformitate cu prevederile art. 1 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se vor desfășura următoarele activități cu privire la îndeplinirea condițiilor de participare la concurs:
  - secretarul comisiei de concurs transmite medicului de unitate adeverinţa medicală, în vederea analizării;
  - medicul de unitate analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală, precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei şi baremele medicale prevăzute la art. 3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020;
  - în situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la art. 3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020, candidaţii respectivi sunt declaraţi «INAPT» de medicul de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020 şi consemnează «NU POATE participa la concursul de încadrare în M.A.I.». În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează;
  - declararea inaptitudinii nu se contestă.

 7. Înscrierea şi transmiterea documentelor
  Pentru înscriere la concurs, candidaţii transmit până în data de 17.05.2024, ora 15:00, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al jud. Cluj, dosarul de recrutare în volum complet, la adresa de e-mail isucj.recrutare.1@gmail.com , prin depunerea unor fişiere în format .pdf (ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb), care să cuprindă toate documentele prevăzute la capitolul Dosar de recrutare din prezentul anunţ, scanate lizibil. La subiectul e-mail-lui prin care se transmit documentele de înscriere, candidaţii vor specifica numele, prenumele, structura unde se regăsește funcția vacantă (ex. Ionescu Marian - Structura Financiar).
  Documentele transmise se scanează individual şi se denumesc în mod corespunzător, denumirea fişierului ataşat fiind formată din numele şi prenumele candidatului, respectiv conţinutul documentului (ex. Ionescu Marian - Cerere înscriere, Ionescu Marian - CV, Ionescu Marian - CI, Ionescu Marian - Tabel cu rudele, Ionescu Marian - Autobiografie etc.).
  Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au menţiuni sau înscrisuri pe ambele părţi, se transmit scanate faţă - verso.
  Candidaţii sunt rugaţi să nu transmită alte documente, în afara celor menţionate la capitolul Dosarului de recrutare din prezentul anunţ sau documente fotografiate, astfel încât ataşamentele să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb.
  Documentele vor fi transmise în mod obligatoriu doar ca ataşamente la e-mail. Din motive de securitate nu vom accesa link-uri şi nici nu vom activa conturi pe platforme externe pentru a putea descărca documentele transmise de candidaţi.
  Prin înscriere la concurs, candidatul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în condiţiile Regulamentului UE 679/2016).
  La înscriere, candidaţilor li se atribuie un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând ca acesta să fie folosit pentru identificarea candidaţilor pe întreaga procedură de concurs.
  Codul unic de identificare va fi comunicat candidaţilor, prin transmiterea unui e-mail, ca răspuns la e-mail-ul prin care aceştia au înaintat documentele solicitate pentru participarea la concurs.
  În funcţie de numărul de solicitări primite, confirmarea înscrierii şi transmiterea codului unic de identificare se va face în ziua înscrierii sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare.
  Persoanele care au transmis documentele pentru înscriere şi care până la data de 20.05.2024 nu au primit un e-mail de confirmare a înscrierii la concurs şi de atribuire a codului unic de identificare, sunt rugate să contacteze telefonic personalul desemnat cu activitatea de recrutare, la nr. 0264/591258, pentru clarificarea situaţiei.
  ESTE INTERZISĂ înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poşta militară sau orice alte mijloace decât prin adresa de e-mail menţionată în prezentul anunţ, respectiv isucj.recrutare.1@gmail.com.
  Cererile şi documentele constitutive ale dosarului de recrutare, transmise în alte moduri decât cel menţionat, nu vor fi luate în considerare.
  Secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului nu şi dacă documentele sunt corect întocmite/scanate sau dacă dosarul de recrutare este complet, verificarea şi stabilirea acestui aspect urmând a se face ulterior, conform graficului de concurs, de către comisia numită în acest sens.

 8. Efectuarea verificărilor de specialitate de către Direcţia Generală de Protecţie Internă se realizează exclusiv pentru candidatul declarat «admis», care îndeplineşte condiţia privind aptitudinea medicală şi psihologică.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Avram Iancu” al judeţului Cluj, telefonic la nr. 0264/591258, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-14.00.

Grafic concurs:
 1. Graficul desfășurării concursului - OFIȚER PRINCIPAL I (ECONOMIST)- STRUCTURA FINANCIAR.pdf - Adăugat la: 27.04.2024, ora 11:08
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 25.04.2024, ora 13:12
 9. Tematică și bibliografie- OFIȚER PRINCIPAL I (ECONOMIST)- STRUCTURA FINANCIAR.pdf - Adăugat la: 27.04.2024, ora 11:09
 10. Erată - ERATĂ la Anunț privind întocmirea corectă a dosarului de recrutare! - OFIȚER PRINCIPAL I (ECONOMIST) - ERATĂ la ANUNȚ privind întocmirea corectă a dosarului de recrutare- OFIȚER PRINCIPAL I (ECONOMIST)- STRUCTURA FINANCIAR.pdf - Adăugat la: 27.04.2024, ora 11:18
 11. Anunț - 1825-Ofițer principal I (economist) - Structura Financiar - Ofițer principal I (economist) - Structura Financiar.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 18:12
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 16:58
 2. Anunț - ANUNȚ în vederea susținerii probei TEST SCRIS - Ofițer principal I (economist) - Compartimentul FINANCIAR - ANUNȚ în vederea susținerii probei TEST SCRIS - Ofițer principal I (economist) - Compartimentul FINANCIAR.pdf - Adăugat la: 27.05.2024, ora 11:54
 3. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel cu rezultatele obținute la concurs.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 16:27
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs.pdf - Adăugat la: 30.05.2024, ora 18:11