Postat la data de: 29.04.2024, ora 17:28

CONCURS ÎNCADRARE DIRECTĂ OFIȚER SPECIALIST - PSIHOLOG

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Dambovita organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 12 - ofiter specialist II prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Dambovita - Compartimentului Psihologie, jud. DB, MUNICIPIUL TARGOVISTE, Domeniu de activitate: Psihologie
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu licenţă sau studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna, în unul din domeniile de licență cuprinse în ramura de ştiinţă: Psihologie şi știinţe comportamentale;
 • pregătire de specialitate: nu este cazul;
 • alte cunoştinţe: cunoştinţe privind cadrul juridic de exercitare a profesiei de psiholog; cunoştinţe generale cu privire la managementul resurselor umane în M.A.I. şi domeniul militar;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: (a) atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale”, treapta de specializare: practicant;
  (b) certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate (obţinută după numirea pe funcţie ) pentru nivelul „secret”.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul.
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 1/0 ani.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: a) Aptitudini de organizare şi coordonare: dezvoltare foarte bună
  b) Capacitate de analiză şi sinteză: dezvoltare foarte bună
  c) Capacitate de a comunica şi competenţă în redactare: dezvoltare foarte bună
  d) Capacitate de concepţie şi inovare a activităţii: dezvoltare foarte bună
  e) Abilităţi în utilizarea echipamentelor informatice: dezvoltare foarte bună
  f) Deprinderi practice necesare culegerii, verificării, prelucrării statistice şi interpretării informaţiilor numerice relevante din punct de vedere psihologic: dezvoltare foarte bună
 • atitudini necesare/comportament: a) Respectarea prevederilor legale, a normelor de etică şi deontologie profesională: dezvoltare foarte bună
  b) Responsabilitate şi spirit de iniţiativă: dezvoltare foarte bună
  c) Obiectivitatea (atitudine imparţială şi nepărtinitoare în ceea ce priveşte acţiunile proprii şi ale celorlalţi): dezvoltare foarte bună
  d) Discreţie (păstrarea confidenţialităţii actului profesional, a datelor şi documentelor de uz intern): dezvoltare foarte bună
  e) Loialitate (corectitudine şi devotament în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu): dezvoltare foarte bună
  f) Receptivitate şi spirit de echipă: dezvoltare foarte bună
  g) Preocupare pentru perfecţionarea calificării profesionale: dezvoltare foarte bună
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: ,,apt medical" pentru ocuparea postului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: echilibru emoţional, flexibilitate, rezistenţă la stres, motivaţie profesională, abilităţi de comunicare, capacitate adaptativă.
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: 1 an.
 • definirea sumara a atributiilor postului: Planifică, organizează, coordonează şi execută activităţi de evaluare psihologică, asistenţă psihologică, diagnoză organizaţională şi cercetare ştiinţifică la nivelul unităţii, în temeiul prevederilor legale şi în concordanţă cu obiectivele organizaţionale, în vederea îndeplinirii misiunilor specifice de către personalul unităţii.
 • alte cerințe: nu este cazul.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul.
 • vechime în armă: nu este cazul.
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul.
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
15.05.2024, ora 23:55
Dată limită depunere dosar: 
21.05.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Atestat
  Copie atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în
  specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  Copie atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale , care va fi reactualizat periodic, în conformitate cu reglementările Colegiului Psihologilor din România.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 31.05.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat admis candidatul care obţine nota cea mai mare.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Cererea de înscriere la concurs, CV-ul, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare respectiv, o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: resurse.umane@jandarmeriadambovita.ro, preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 07.05.2024 (inclusiv), ora 16.00.

 2. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, depuse după data și ora menţionată în graficul organizării concursului, nu vor fi luate în considerare.
  Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare.

 3. Concursul este coordonat de o comisie centrală de la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, sens în care testul scris al concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile de ofiter psiholog scoase la concurs la nivel national, astfel candidatul putând susține proba in cauză DOAR PENTRU OCUPAREA UNUI SINGUR POST.

 4. După transmiterea documentelor necesare pentru înscrierea la concurs la adresa de e-mail indicată, fiecărui candidat i se va atribui un cod unic de identificare și i se va comunica pe aceeași adresă de căsuță poștală, codul unic de identificare atribuit.

 5. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Serviciul Resurse Umane a unității organizatoare., în scopul identificării de soluţii care să nu împiedice înscrierea candidaților în concurs.

Date de contact:
 1. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmbovița, cu sediul în municipiul Târgovişte, B-dul. Carol I, nr. 49, judeţul Dâmbovița;
  Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea examenului /concursului pot fi obţinute de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmbovița, Serviciul Resurse Umane, e-mail resurse.umane@jandarmeriadambovita.ro, telefon metropolitan 045/24407, fix 0245/640670, de luni până vineri între orele 08.00-16.00.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 17:07
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 29.04.2024, ora 14:37
 9. Tematica concurs.pdf - Adăugat la: 29.04.2024, ora 16:41
 10. Anunț - 1928-CONCURS ÎNCADRARE DIRECTĂ OFIȚER SPECIALIST - PSIHOLOG - CONCURS ÎNCADRARE DIRECTĂ OFIȚER SPECIALIST - PSIHOLOG.pdf - Adăugat la: 02.06.2024, ora 14:15
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Concurs - ERATA anunţ concurs.pdf - Adăugat la: 30.04.2024, ora 15:19
 2. Alte informări pentru candidați - INFORMARE - INFORMARI CANDIDATI.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 15:22
 3. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - . - LISTA CANDIDATILOR care nu îndeplinesc condiţiile de participare.pdf - Adăugat la: 22.05.2024, ora 14:14
 4. Alte informări pentru candidați - . - INFORMARE CANDIDATI.pdf - Adăugat la: 29.05.2024, ora 13:27
 5. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - testul scris - Tabel nominal cu rezultatele, după susținerea probei - test scris,.pdf - Adăugat la: 31.05.2024, ora 16:20
 6. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - . - Tabel rezultate finale.pdf - Adăugat la: 02.06.2024, ora 14:14