Postat la data de: 09.05.2024, ora 17:15

Concurs contabil șef

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Dragasani organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Nota raport nr. 174252 din 31.01.2024 privind necesitatea demarării, în mod etapizat, a procedurilor de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante din cadrul Jandarmeriei Române
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 14 - contabil șef prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Sc. Mil. de Subof. Jd. Dragasani - Compartimentul Financiar, jud. VL, MUNICIPIUL DRAGASANI, Domeniu de activitate: Financiar-contabil
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: minim sublocotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă , absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licență cu specializările: - Științe militare, informații si ordine publică - specializarea management economico-financiar
  - Contabilitate - specializarea contabilitate și informatică de gestiune
  - Finanțe - specializarea finanțe si bănci
  - Economie - specializările: economie generală, economie generală si comunicare economică, economie si comunicare economică în afaceri, economie si finanțe (Economics and finance)
 • pregătire de specialitate: master/curs postuniversitar în management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuțiilor funcției sau studii universitare de lungă durată cu licență în specialitatea studiilor necesare exercitării atribuțiilor funcției(absolvite anterior)
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;
  - autorizație de acces la informații clasificate, clasa „SECRETE DE STAT” nivel „SECRET” (obținută după numirea în funcție); neacordarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, retragerea ori nerevalidarea, atrage eliberarea din funcţie și punerea la dispoziție. Ulterior punerii la dispoziție atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie corespunzătoare, cadrul militar se trece în rezervă.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3-6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - Atenţie selectivă. Aptitudinea de concentrare asupra unei sarcini fără a fi distras, presupunând şi concentrare asupra unei sarcini plictisitoare – dezvoltare bună;
  - Atenţie distributivă. Aptitudinea de a trece de la o sursă de informaţie la altele, presupunând utilizarea a numeroase surse pentru a recepţiona rapid informaţiile complexe - dezvoltare bună.
  - Capacitate de înţelegere- Aptitudinea de a înţelege ideile prezentate prin intermediul limbajului scris şi vorbit, presupunând înţelegerea informaţiilor complexe sau a detaliilor care conţin diferenţierile subtile ale sensurilor – dezvoltare bună.
  - Capacitate de exprimare- Aptitudinea de a comunica informaţii şi idei prin intermediul vorbirii sau scrisului astfel încât alţii să înţeleagă, presupunând utilizarea clară şi bine organizată a cuvintelor şi frazelor în scopul comunicării ideilor subtile şi complexe altor persoane – dezvoltare bună.
  - Receptivitate la probleme- Aptitudinea de a constata că ceva estte greşit sau că ceva riscă să funcţioneze greşit, presupunând recunoaşterea faptului că există o problemă, sesizarea problemelor foarte rare sau complexe, identificarea tuturor elementelor problemei, în cele mai mici detalii – dezvoltare bună.
  - Raţionament deductiv- Aptitudinea de a aplica reguli generale la probleme specifice în scopul găsirii unor răspunsuri care au sens, presupunând mai multe etape logice în care se utilizează reguli generale pentru a găsi răspunsuri la probleme complexe – dezvoltare bună;
  - Gândire critică- Capacitatea de utilizare a logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele forte şi slabe ale soluţiilor, concluziilor şi abordărilor alternative – dezvoltare bună.
  - Organizarea, planificarea şi stabilirea priorităţilor în muncă-Dezvoltarea de scopuri şi planuri specifice pentru a stabili priorităţile, a organiza şi realiza munca – dezvoltare bună.
  - Monitorizare-Capacitatea de monitorizare/evaluare a propriilor performanţe, ale altora sau ale organizaţiei pentru a face îmbunătăţiri sau a iniţia acţiuni corective – dezvoltare bună.
  - Coordonare- Capacitatea de ajustare a propriilor acţiuni în funcţie de acţiunile altora – dezvoltare bună.
  - Negociere- Capacitatea de aducere totală a părţilor divergente şi încercarea de aplanare a punctelor de vedere diferite – dezvoltare bună.
  - Luarea deciziilor- Capacitatea de evaluare comparativă a costurilor şi beneficiilor acţiunilor potenţiale pentru a o alege pe cea mai potrivită – dezvoltare bună.
  - Evaluarea sistemelor- Capacitatea de identificare a criteriilor şi indicatorilor de performanţă ai sistemului, precum şi a acţiunilor necesare pentru a-i îmbunătăţi sau corecta performanţele, comparativ cu scopurile acestuia – dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: - Leadership- Disponibilitatea de a conduce, a avea controlul, a oferi opţiuni şi direcţie - dezvoltare bună.
  - Iniţiativă- Disponibilitate pentru asumarea de responsabilităţi şi provocări - dezvoltare bună.
  - Responsabilitate- Seriozitate şi un comportament de nădejde în îndeplinirea sarcinilor- dezvoltare bună.
  - Independenţă- Un mod personal de a face lucrurile, o activitate cu puţină îndrumare sau deloc supervizată, depinzând numai de propria persoană pentru a rezolva sarcinile - dezvoltare bună.
  - Ascultare activă- Acordare a întregii atenţii cuvintelor altor persoane, disponibilitatea de a pătrunde semnificaţia acestora, punerea întrebărilor adecvate şi evitarea întreruperilor la momente nepotrivite - dezvoltare bună.
  - Orientarea socială- Preferinţa de a lucra alături de ceilalţi mai degrabă decât singur, fiind conectat permanent cu ceilalţi asupra activităţii - dezvoltare bună.
  - Preocuparea faţă de alţii- Receptivitate faţă de nevoile şi sentimentele altora, cât şi înţelegerea şi ajutarea colegilor de muncă - dezvoltare bună.
  - Autocontrolul-Menţinerea calmului, neafişarea emoţiilor, controlarea mâniei şi evitarea comportamentului agresiv, chiar în situaţii foarte dificile- dezvoltare bună.
  - Toleranţa la stres- Acceptarea criticilor şi abordarea calmă şi eficace a situaţiilor foarte stresante- dezvoltare bună.
  - Obiectivitate- Atitudine imparţială şi nepărtinitoare în ceea ce priveşte acţiunile proprii şi ale celorlalţi - dezvoltare bună.
  - Discreţie- Păstrarea confidenţialităţii actului profesional, a datelor şi documentelor de uz intern - dezvoltare bună.
  - Integritate- Corectitudine şi un comportament onest în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu - dezvoltare bună.
  - Perseverenţă- Perseverenţă în faţa obstacolelor - dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani vechime în muncă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani vechime în specialitatea structurii
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - planifică, organizează, coordonează, execută, conduce, îndrumă, controlează și analizează activitatea de asigurare economic-financiară a unității;
  - organizează și răspunde de asigurarea financiară a misiunilor și sarcinilor încredințate prin lege, finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a unității, precum și de asigurarea drepturilor bănești ce se cuvin personalului;
  - elaborează rapoarte de analiză și sinteză aferente domeniului de activitate bugetară, în vederea informării comenzii unității sau a conducerii Jandarmeriei Române.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru ocuparea funcției de conducere
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
16.05.2024, ora 15:00
Dată limită depunere dosar: 
23.05.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Copia certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 9. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 10. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidatul are obligaţia de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop, ori în situaţia în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcţii de conducere, cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării interviului, acest aspect se va menţiona în cererea de înscriere la concurs.

 6. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale M.A.I. potrivit programărilor nominale.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 04.06.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 12.06.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Evaluarea candidaților se face de fiecare membru al comisiei de concurs în parte,
  inclusiv de către președintele comisiei.
  Este declarat admis candidatul care a fost declarat promovat la fiecare probă și a
  obținut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la
  proba evaluarea dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderarea
  cu 70% a notei finale la proba interviului.
  În situațiile în care se înregistrează diferențe mai mari de un punct între notele
  acordate de membrii comisiei de concurs, președintele comisiei identifică itemii
  apreciați diferit și, după caz, stabilește punctajul final în vederea încadrării în
  marja de diferență menționată.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare/publicare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 2. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 3. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat «admis».

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  candidatul / a unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat
  candidatul, care să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate
  națională;
  • vechime în armă;
  • vechimea în M.A.I.
  • vechime în specialitatea structurii;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art.17 alin.(2) din Anexa nr.7 la O.M.A.I.
  nr.177/2016;
  • nivelul de acces la informații clasificate și perioada de valabilitate a
  autorizației/certificatului.

 2. Conform art. 22 alin. (2^2) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind
  activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor
  Interne, cu modificările și completările ulterioare, adeverința eliberată de structura de
  resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul, care conține date referitoare la
  situația acestuia, este valabilă doar dacă a fost eliberată ulterior publicării prezentului
  anunț.

 3. Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de
  valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al
  adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării
  adeverinţei de către instituţia de învăţământ.

 4. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț,
  depuse după data și ora menţionată în graficul organizării concursului nu vor fi luate în
  considerare.
  Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț,
  transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț nu vor fi
  luate în considerare.

 5. În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
  recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format
  PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă
  documentele enunţate în prezentul anunţ.
  Cererea de înscriere la concurs, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi
  acceptării condiţiilor de recrutare se transmit SCANATE la adresa de e-mail:
  resurseumane@scoaladragasani.ro, preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu
  depăşească dimensiunea de 10 Mb).

 6. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul
  acestora (ex. copie cerere înscriere, copie CV, copie declarație etc.), iar în titlul mesajului
  electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează
  concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. ,,SMSJD.IONESCU.Paul”)

 7. Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, CV-ul și declaraţia de confirmare a
  cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail:
  resurseumane@scoaladragasani.ro, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un email de confirmare a înscrierii în cel mai scurt timp, în intervalul orar 08:00-16:00 al
  zilelor lucrătoare și cod unic de identificare, în baza căruia se pot identifica în anunţurile
  postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele
  şi prenumele acestora.

 8. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise SCANAT în
  volum complet și în integralitatea lor, cu respectarea precizărilor din prezentul anunț,
  preferabil în format PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb),
  la adresa de e-mail unde a fost depusă cererea de înscriere.

 9. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul
  acestora (ex. copie C.I., copie documente studii, copie adeverință, copie adeverință
  medicală etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este
  prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele
  candidatului (ex. ”SMSJD.IONESCU.Paul”).

 10. Cererea de contestare a probei/concursului, după caz, se denumește în mod
  corespunzător și va avea atașat numele și prenumele complet al candidatului (ex.:
  contestatie – IONESCU.Paul).

 11. În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
  recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format
  PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb) care să cuprindă
  documentele enunţate în prezentul anunţ.

 12. În situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se
  depun, conform graficului prezentului anunț, la Biroul Resurse Umane al S.M.S.J.D., cu
  respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.

 13. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine
  candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă
  documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător.

 14. Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
  independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Biroul Resurse Umane
  al S.M.S.J.D. tel. 0250.811471 interior 23585, în scopul identificării de soluții care să nu împieteze înscrierea candidaților în concurs.

 15. În cadrul probei de concurs, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de
  identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale
  documentare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de
  comunicare, etc.).
  Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din
  concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 16. Adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ cu mențiunea ”apt
  medical promovare funcții de conducere” se eliberează de către medicul de unitate în
  conformitte cu prevederile dispoziției comune a Direcției Medicale și a Direcției Generale
  management Resurse Umane, ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
  înregistrată cu nr. 963164 din 15.03.2022, respectiv cu nr. 327674 din 15.03.2022,
  privind întocmirea adeverințelor medicale pentru promovarea în funcții de conducere a
  polițiștilor și cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne).

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail la care vor fi transmise documentele este resurseumane@scoaladragasani.ro

  Relații suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului, se pot obține apelând numărul de telefon 0250. 811471 interior 23585, în zilele lucrătoare, între orele 08.30-15.00.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 17:14
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 07.05.2024, ora 10:57
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 07.05.2024, ora 10:57
 3. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 9:56
 4. Model - Cerere - de înscriere la concurs.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 14:46
 5. Anunț - 1950-Concurs contabil șef - Concurs contabil șef.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 9:45
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunț - evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 9:44