Postat la data de: 10.05.2024, ora 10:27

Sef post la Postul de Politie Comunal Horodnic de Sus

Inspectoratul de Politie Judetean Suceava organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Agent de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 999 - sef post I prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Suceava - Sectia 3 Politie Rurala Marginea, jud. SV, Com. HORODNIC DE SUS, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: agent de politie
 • pregătire de bază: studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat
 • pregătire de specialitate: -
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani/2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: sa detina/sa obtina autorizatie de acces la informatii clasificate nivel ,,Secret",
  sa detina/sa obtina aviz pentru desemnarea in structurile politiei judiciare,
  sa detina/sa obtina aviz pentru desemnare ca politist rutier
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
17.05.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta in sustinerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A,I,, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul IPJ Suceava, în data de 17.06.2024, ora 12:00, după următorul grafic:
  - instrctajul candidaților: ora 12:00;
  - desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu 12:00;
  - afișarea grilei de aprecierea: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
  - afișarea rezultatelor: după ora 16:00 (în raport de numărul candidaților).


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Candidații sunt declarați ,,admis" în ordinea descrescătoare a notelor. In situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat ,,admis" candidatul care are mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mi mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat ,,admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Suceava, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

  Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate domnului inspector șef și vor fi transmise online, la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava - Serviciul Resurse Umane, respectiv resurseumane@sv.politiaromana.ro, până la data de 17.05.2024, ora 12:00 (inclusiv în zilele lucrătoare).
  Dosarele de recrutare vor fi transmise, până la aceeași dată, respectiv 17.05.2024, ora 12:00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electornic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Suceava - Serviciul Resurse Umane, respectiv resurseumane@sv.politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 140/2016.

  ATENTIE:
  Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acestuia nu trebuie să depășească 50 MB.
  La rubrica ”Subiectul e-mailului” fiecare candidat va trece numele și prenumele lui, precum si funcția pentru care candidează . Ex: Popa Ion – șef post I la Postul de Poltie Comunal ____________.
  Fiecare candidat înscris la concurs va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi folosit pentru identificarea lui pe întreaga procedură de concurs. (afișare rezultate, etc.).
  În următoarele două zile lucrătoare, ulterior depunerii cererii de inscriere însoțită de documentația aferentă, candidaţilor li se va transmite la adresa de e-mail indicată de către aceștia în raportul de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se codul unic de identificare atribuit.

Date de contact:
 1. Informatii suplimentare pot fi obtinute la nr. de telefon 0230203112.

Grafic concurs:
 1. Grafic CONCURS sef post PP Horodnic de Sus.pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 12:19
Fișiere anunț:
 1. Tematica sef post PP Horodnic de Sus.pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 12:19
 2. Model - Cerere de inscriere - Cerere de insriere sef post.pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 12:20
 3. Model - Cv - CV .pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 12:20
 4. Model - Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare - Declaratie de confimare.pdf - Adăugat la: 08.05.2024, ora 12:22
 5. Anunț - 1969-Sef post la Postul de Politie Comunal Horodnic de Sus - Sef post la Postul de Politie Comunal Horodnic de Sus.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 10:27
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.