Postat la data de: 01.11.2023, ora 13:50
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Anunț concurs comandant detașament instrucție (instructor militar I), poz. 102

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 102 - comandant detașament instrucție (instructor militar I) prevăzut cu gradul de Maior - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Sc.M.Sub.Jand.Falticeni - Batalionului 2 Jandarmi - elevi, jud. SV, MUNICIPIUL FALTICENI, Domeniu de activitate: Învățământ postliceal
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: absolvent cu diplomă de licență al unei instituții de învățământ superior militar, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională pentru formarea ofițerilor
 • alte cunoştinţe: în termen de trei ani de la numire are obligaţia să urmeze cel puţin una dintre următoarele forme de pregătire psihopedagogică şi metodică:
  a) program de formare psihopedagogică;
  b) master didactic.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - abilităţi organizatorice, decizionale, de control şi de coordonare – dezvoltare bună
  - capacitate de concepţie, analiză şi sinteză– dezvoltare bună
  - claritatea exprimării orale şi în scris– dezvoltare bună
  - capacitate de comunicare şi relaţionare– dezvoltare bună
  - operativitate în luarea deciziilor– dezvoltare bună
  - capacitatea de abordare şi gestionare pozitivă a conflictelor – dezvoltare bună
  - abilităţi de motivare şi mobilizare a subordonaţilor – dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: - respectarea prevederilor legale, normelor de etică profesională – dezvoltare bună;
  - responsabilitate şi spirit de iniţiativă– dezvoltare bună
  - obiectivitate– dezvoltare bună
  - receptivitate şi flexibilitate – dezvoltare bună
  - sociabilitate - dezvoltare bună
  - echilibru emoţional, rezistenţă la stres– dezvoltare bună
  - capacitate adaptativă– dezvoltare bună
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: - apt pentru funcţia didactică de conducere, consemnat în fişa de aptitudine în muncă;
  - pentru accesul, menţinerea şi promovarea instructorului în cadrul Corpului profesoral trebuie să fie declarat apt din punct de vedere medical, potrivit reglementărilor în vigoare.
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de conducere;
  - avizat psihologic, apt pentru funcţia didactică;
  - sociabilitate - dezvoltare foarte bună;
  - încredere în sine, echilibru emoţional, rezistenţă la stres – dezvoltare foarte bună;
  - pentru accesul, menţinerea şi promovarea instructorului în cadrul Corpului profesoral trebuie să fie declarat apt din punct de vedere medical, potrivit reglementărilor în vigoare.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani/3 ani
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: 3 ani de activitate ca ofițeri/ofițeri de poliție
 • definirea sumara a atributiilor postului: - organizează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea instructiv-educativă a elevilor din subunitate, prin asigurarea unui climat şi a unor condiţii adecvate;
  - este comandantul întregului personal din subordine fiind obligat să-l cunoască şi să ia toate măsurile ce se impun pentru menţinerea acestuia la un nivel de pregătire şi disciplină cât mai bun.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: permis de acces la informaţii clasificate „SECRET” (obţinut după numirea în funcţie).
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
12.11.2023, ora 23:55
Dată limită depunere dosar: 
24.11.2023, ora 23:55
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidații care au fost evaluați psihologic în vederea ocupării unei funcții de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ulterior datei de 14.06.2023, vor menționa acest fapt în cererea de înscriere. Potrivit prevederilor art. 21 din O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele evaluării psihologice – 6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare psihologică în acelaşi scop cu evaluarea iniţială.

 6. Candidaţii care declară că au fost evaluaţi psihologic în acest interval nu vor mai fi planificaţi la o nouă evaluare psihologică, unitatea urmând să procedeze la verificarea în evindenţa Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne a existenţei avizului psihologic.

 7. Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va desfăşura testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin consultarea permanentă a paginilor web indicate şi a avizierului şcolii. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 29.11.2023
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 15.12.2023, ora 12:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la fiecare probă și a obținut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obținut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare și a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

 2. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.

 3. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.

 4. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat «admis.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. 1. Adeverința prevăzută la pct. 7 în dosarul de recrutare va fi eliberată de structura de resurse umane a unității în care este încadrat candidatul / a unității care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de concurs, și va cuprinde următoarele informații:
  • vechimea în armă;
  • vechimea în specialitatea structurii (învățământ postliceal);
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  • vechimea în muncă;
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • nivelul de acces la informații clasificate, potrivit autorizației deținute, precum și perioada de valabilitate a acesteia;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;

 2. 2. Documentele la concurs vor fi transmise în forma lor completă la adresa de e-mail prevăzută la secțiunea “DATE DE CONTACT” ale prezentului anunț și se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora, cu atașarea numelui și prenumelui complet al candidatului și nu vor conține diacritice (ex: Cerere inscriere – POPESCU Vasile, C.V. – POPESCU Vasile, copie C.I. – POPESCU Vasile, etc.), iar în titlul/subiectul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, numelui și prenumelui complet al candidatului (ex.:COMANDANT_DETAȘAMENT_POZ_102_POPESCU Vasile).

  ATENȚIE!
  În perioada alocată conform graficului de concurs, candidații constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fișiere, preferabil în format .pdf (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 25 Mb.) care să cuprindă documentele enunțate în prezentul anunț.
  Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs, revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mail-ului ȘI NU DACĂ DOCUMENTELE SUNT CORECT ÎNTOCMITE SAU SCANATE CORESPUNZĂTOR!
  SE VA EVITA, PE CÂT POSIBIL, TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT DE IMAGINE ELECTRONICĂ/FOTOGRAFIATE (ex. formate fișier: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .psd, .mrw, .thm, .xmp, .dng) SAU ORICE ALT FORMAT CARE VA NECESITA INSTALAREA UNOR PROGRAME SPECIFICE PENTRU CA ACESTEA SĂ FIE ACCESATE!
  În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului nr. e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: COMANDANT_DETAȘAMENT_POZ_102_POPESCU Vasile_nr_1_din_5).
  Se va încerca, pe cât posibil, respectarea condițiilor de denumire a fișierelor, al titlului mesajului electronic, precum și forma de scanare a documentelor în cauză cu ocazia transmiterii e-mail-ului!
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunță telefonic la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni, în scopul identificării de soluții care să nu împiedice înscrierea candidaților în concurs.
  Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun conform graficului prezentului anunț la secretarul comisiei de concurs din cadrul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.
  Adresa de mail poate suferi modificări, în raport de activitățile specifice desfășurate la nivelul unității organizatoare.

 3. Proba interviu se va desfășura la sediul Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, cu sediul în mun. Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, jud. Suceava, în ziua de 15.12.2023, începând cu ora 12.00 și se va înregistra audio - video.
  Candidații vor fi prezenți la sediul școlii în ziua de 15.12.2023 - ora 11.30 pentru susținerea probei interviu. Legitimarea acestora se va face cu cartea de identitate şi legitimația de serviciu sau după caz cu alte documente de legitimare eliberate temporar de unitatea din care fac parte, iar ținuta va fi cea de reprezentare, conform anotimpului.

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail la care vor fi transmise documentele: resurseumane@jandarmeriafalticeni.ro

  Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni – Biroul resurse umane şi organizare, telefon: 0230/541660, luni-vineri, între orele 08.00-15.30.

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs poz 102.pdf - Adăugat la: 01.11.2023, ora 9:29
Fișiere anunț:
 1. Model - CV - Model CV.doc - Adăugat la: 31.10.2023, ora 15:18
 2. Model - Anexa nr. 2 - Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.docx - Adăugat la: 31.10.2023, ora 15:25
 3. Model - Anexa nr. 1 - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 31.10.2023, ora 15:25
 4. Tematica si bibliografie poz 102.pdf - Adăugat la: 01.11.2023, ora 9:29
 5. Anunț - 199-Anunț concurs comandant detașament instrucție (instructor militar I), poz. 102 - Anunț concurs comandant detașament instrucție (instructor militar I), poz. 102.pdf - Adăugat la: 01.11.2023, ora 13:50
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.