Postat la data de: 14.05.2024, ora 15:06

șef serviciu I - Serviciul Logistic al I.S.U. Vâlcea

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Valcea organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa I.G.S.U. nr. 95210 din 16.04.2024 privind aprobarea demarării procedurii de concurs pentru posturile de conducere vacante.
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 67 - șef serviciu I prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Valcea - Serviciul Logistic, jud. VL, MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: locotenent
 • definirea sumara a atributiilor postului: - asigurarea managementului resurselor materiale, tehnice si umane privind activitatea de logistică, precum și urmărirea aplicării normelor interne pe aceasta linie în unitate;
  - îndrumă, avizează şi aprobă, după caz, acţiunile şi documentele specifice Serviciului Logistic.
 • pregătire de bază: Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul dintre domeniile fundamentale:
  • „matematică şi ştiinţe ale naturii'';
  • „ştiinţe inginereşti’’;
  • „ştiinţe sociale” - ramurile de ştiinţă: „ştiinţe administrative; „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”; „ştiinţe politice”, „ştiinţe economice”;
  • „ştiinţe umaniste şi arte” - ramura de ştiinţe „arhitectură şi urbanism”.
 • pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii universitare de master absolvite în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare funcţiei
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secrete de stat” de nivel „secret”, după încadrare.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 6 ani / 3 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - abilităţi de conducere: viziune strategică, planificare, organizare, decizie, coordonare şi control, empatie, iniţiativă, eficienţă, delegarea de sarcini şi responsabilităţi, managementul timpului, munca în echipă.
  - aptitudini cognitive: atenţie selectivă şi distributivă, raţionament inductiv şi deductiv, gândire analitică şi conceptuală, capacitatea de a comunica oral şi scris, flexibilitate în gândire, înţelegerea textelor.
  - aptitudini sociale/interpersonale: capacitatea de coordonare, responsabilitate, auto-controlul, dezvoltarea celorlalţi, independenţa şi autonomia, persuasiunea, perseverenţa.
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
 • atitudini necesare/comportament: oferirea de opţiuni, direcţie şi suport subordonaţilor; spiritul de iniţiativă; asumarea răspunderii; preocuparea pentru dezvoltarea personală; respectarea prevederilor legale şi loialitate faţă de instituţie; perseverenţă; prestanţă; obiectivitate; discreţie.
  Nivel de dezvoltare: „bun”.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcţii de conducere
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
20.05.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
30.05.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidatul are obligația de a participa la evaluarea psihologică, conform planificării în acest scop, ori în situația în care candidatul a fost evaluat psihologic pentru ocuparea unor funcții de conducere cu cel mult 6 luni anterior desfășurării probei interviu, acest aspect se va menționa în cererea de înscriere la concurs.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Interviul se va înregistra audio-video, accesul candidaților realizându-se pe baza documentelor de identitate.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației este definitivă.

Departajare:
 1. Criterii de departajare conform prevederilor art. 40 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne: - în situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat; - în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat; - în situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat «admis».

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În situaţia în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun la sediul unităţii organizatoare, cu respectarea normelor incidente în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, în termenul stabilit conform Graficului de concurs.

 9. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcţie nu se realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soţi sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau ruda de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul/a unităţii care are competenţa de numire pe postul unde este încadrat candidatul, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
  • vechimea în muncă;
  • vechimea în armă;
  • vechimea în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
  • vechimea în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • vechimea în specialitatea structurii;
  • gradul militar deţinut;
  • calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  • sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  • recompensele acordate de-a lungul carierei;
  • dacă este cercetat disciplinar;
  • dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  • dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 177/2016.
  Documentul este solicitat în scopul evaluării dosarelor de recrutare conform prevederilor Anexei nr. 3^3 din O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
  Adeverinţa este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunţului.

 2. În vederea obținerii punctajului stabilit pentru criteriul 3 și 7 din Anexa 3^3 Criterii pentru evaluarea dosarului de recrutare la O.M.A.I. 177/2016, candidații vor depune (dacă este cazul și este oportun) diplome/adeverințe care să ateste absolvirea de cursuri sau alte forme de pregătire cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs și altele decât cele necesare pentru ocuparea postului astfel:
  -organizate de instituții de formare ale M.A.I. ori ale celorlalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;
  -organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către M.A.I.;
  -organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către candidat.

 3. Prin înscrierea la concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

 4. Este declarat „admis" candidatul care a fost declarat „promovat" la fiecare probă şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviu.

 5. Informaţii referitoare la procedura de înscriere la concurs:
  - cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit printr-un singur e-mail completate şi scanate la adresa de e-mail menţionată în Graficul de desfăşurare a concursului, în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb);
  - documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. cerere înscriere, CV, copie C.I. etc.);
  - candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail menţionată în Graficul de desfăşurare a concursului în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii la aceeaşi adresă de e-mail de pe care au fost transmise documentele (în intervalul programului normal de lucru, respectiv între orele 08.00 - 16.00, ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfăşurarea concursului;
  - celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise printr-un singur e-mail în volum complet, în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb), la adresa menţionată în Graficul de desfăşurare a concursului din prezentul anunţ;
  - Relaţii suplimentare referitoare la desfăşurarea concursului se pot obţine apelând numărul de telefon 0250.748201 interior 27010, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Date de contact:
 1. Telefon: 0250.748201 sau 0250.748202
  Interior: 27010
  E-mail: concurs@isuvl.ro

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS - șef serviciu I - Serviciul Logistic.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 14:34
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 9:29
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 9:29
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 9:29
 4. Tematica si bibliografia de concurs.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 14:31
 5. Anunț - 2005-șef serviciu I - Serviciul Logistic al I.S.U. Vâlcea - șef serviciu I - Serviciul Logistic al I.S.U. Vâlcea.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 15:06
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.