Postat la data de: 09.05.2024, ora 16:01

Concurs 1 post ofițer specialist principal I la Direcția Management Informațional Integrat-S 1-C 1

Direcția Generală de Protecție Internă organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. - - ofițer specialist principal I prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Informații MAI, unitatea: Dir. Gen. Protecție Internă - Serviciul 1 - Analiză si evaluare strategică - Compartimentul 1, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Analiza informațiilor
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (echivalent) sau studii universitare de licență (S);
 • pregătire de specialitate: program formativ organizat de un furnizor autorizat, absolvit cu certificate de competențe în analiza informațiilor (pot fi absolvite de titular și după încadrarea postului în termen de maxim 18 luni de la numire);
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să dețină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel „STRICT SECRET”.
  Certificat de securitate NATO - nivelul NATO/SECRET.
  Certificat de securitate UE - nivelul SECRET.
  Candidații care nu dețin autorizație de acces la informații clasificate sau dețin niveluri inferioare celui menționat, își pot depune dosarul de candidat, iar în situația în care vor fi declarați „admis” va fi declanșată procedura de validare, neemiterea autorizației necesare atrăgând efectele prevăzute de lege, respectiv eliberarea din funcție și punerea la dispoziție, în condițiile legii.
 • definirea sumara a atributiilor postului: asigură prelucrarea, prin procedee analitice, a datelor și informațiilor obținute în activitatea de informații și contrainformații;
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
15.05.2024, ora 12:00
Dată limită depunere dosar: 
21.05.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidatul va transmite contestația, scanată în format pdf., la adresa de e-mail: incadrare@dgpi.ro cu luarea în considerare a dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în MAI.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - interviu (cf. OUG nr. 76/2016)
Perioada de desfășurare a probei: 24.06.2024, ora 7:00 30.06.2024, ora 18:00
 1. Proba are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, a aptitudinilor și abilităților specifice pentru îndeplinirea atribuțiilor postului, precum și a atitudinilor și motivațiilor relevante pentru stabilirea integrității profesionale - probă eliminatorie.

 2. La interviu este declarat ”admis” candidatul care obține minimum nota 7,00 și nu prezintă vreun element de profil indezirabil la capitolul de evaluare a integrității profesionale.
  La testul scris pot participa candidații care au fost declarați ”admis” la proba interviu.

 3. Proba are ca scop aprecierea cunoștințelor profesionale, a aptitudinilor și abilităților specifice pentru îndeplinirea atribuțiilor postului, precum și a atitudinilor și motivațiilor relevante pentru stabilirea integrității profesionale - probă eliminatorie.

 4. La interviu este declarat ”admis” candidatul care obține minimum nota 7,00 și nu prezintă vreun element de profil indezirabil la capitolul de evaluare a integrității profesionale.
  La testul scris pot participa candidații care au fost declarați ”admis” la proba interviu.

 5. Ora realizării interviului pentru fiecare candidat în parte va depinde de numărul candidaților înscriși. Data, ora și locul vor fi postate în secțiunea „Fișiere anunț”.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Va consta în rezolvarea unui test-grilă. La testul scris pot participa candidații care au fost declarați „admis” la proba interviu.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Depunerea eventualelor contestatii se va face prin transmitere in format electronic pe adresa de e-mail, incadrare@dgpi.ro.

Departajare:
 1. Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la toate probele concursului și a obținut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă la testul scris, este declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, la proba interviu.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi (exclusiv pentru postul a cărui ocupare o vizează), la sediul Direcţiei Generale de Protecţie Internă, sub rezerva deţinerii autorizaţiei de acces la informaţii „secret de serviciu”, valabile la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Informații suplimentare:
 1. Concursul prin încadrare directă se adreseaza persoanelor care îndeplinesc condițiile legale de participare, criteriile specifice de recrutare și condițiile de ocupare prevăzute în fișele posturilor, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.

  2. În vederea aplicării prevederilor art. 19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 76/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru evaluarea integrității profesionale, candidații au obligația de a se prezenta la data, ora și locul stabilite, conform planificărilor ce vor fi postate ulterior datei de 15.05.2024, în secțiunea „Fișiere anunț”.
  Verificările de specialitate pentru evaluarea integrității profesionale a candidaților, se vor concretiza prin emiterea unui aviz „pozitiv/negativ”, după caz. Avizul acordat inițial nu are caracter definitiv și poate fi modificat pe întreaga durată a procedurii de selecție (de la transmiterea cererii de înscriere și până la emiterea actului administrativ de numire în funcție), având în vedere elementele de noutate apărute. În cazul în care, din verificările efectuate, rezultă suspiciuni cu privire la integritatea candidaților, ce fac imposibilă încadrarea în DGPI, aceștia sunt excluși din procedura de ocupare a postului vacant. Motivarea deciziei adoptate în baza rezultatului verificărilor nu se comunică.

  3. Documentele de înscriere și cele de completare a dosarului de recrutare se transmit, exclusiv în format.pdf (atașamentele nu trebuie să depășească dimensiunea de 10 mb), la adresa de e-mail incadrare@dgpi.ro, în termenul prevăzut în prezentul anunț. Prin excepție, în situația în care documentele nu se pot comprima la 10 Mb, candidatul poate transmite e-mail-uri succesive.
  La rubrica ,,Subiect” din e-mail-ul de înaintare al documentelor de înscriere la concurs, respectiv cel de transmitere al dosarului de concurs, și în conținutul e-mail-lui, candidatul va preciza: Numele, prenumele, postul și structura pentru care candidează (ex.: Inscriere - ION Dan ofițer - DMII-S1-C1 sau Dosar candidat - ION Dan ofițer- DMII-S1-C1)

  4. În cadrul procedurii de concurs, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate.
  Candidaților înscriși la concurs li se va atribui câte un cod unic de identificare, ce va fi comunicat acestora pe e-mail (la adresa de e-mail de la care au fost înaintate cererile de înscriere la concurs), prin intermediul căruia se vor realiza activitățile de postare/afișare în cadrul procedurii de concurs.

  5. Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mailului și nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător.
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunță telefonic , în scopul identificării de soluții care să nu împieteze înscrierea candidaților la concurs.
  La concurs pot participa doar candidaţii ale căror dosare sunt complete, corect întocmite şi transmise, exclusiv în format electronic, în termenul prevăzut în anunț.

  6. Candidații declarați „admis” la concurs sunt înștiințați în scris cu privire la emiterea actului administrativ. Aceștia au obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.
  În situaţia invalidării concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat „admis” care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet, precum şi în celelalte situaţia în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive ce ţin exclusiv de persoana candidatului declarat „admis”, acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. d) şi lit. g) – i) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se prezintă la post în termenul de 30 de zile de la data înştiinţării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
  Candidații declarați „admis” la concurs, depun la Serviciul Resurse Umane al Direcţiei Generale de Protecţie Internă, cu sediul în municipiul Bucureşti, următoarele documente, astfel:

   în original:
  - cerere de înscriere;
  - CV;
  - declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;
  - autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului;
  - certificatul de cazier judiciar;
  - o fotografie color 9X12 cm;
  - adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției;
  - aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea pentru deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;

   prezintă originalul pentru:
  - copiile documentelor care să ateste nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, însoțite în mod obligatoriu de suplimentele la diplomă/foile matricole, după caz;
  - copia cărții de identitate;
  - copiile certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
  - copia carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și a livretului militar, după caz.

  După caz, copiile acestora se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat şi se semnează de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  Documentele solicitate candidaților declarați „admis” pentru certificare „conform cu originalul”, pot fi depuse din inițiativa acestuia, în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

  În situaţia în care candidații declarați „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, ori nu se prezintă în termenul de maxim 30 de zile de la data înștiințării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.
  Atenţie! Candidaţii declaraţi „respins” la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

  7. Prevederile prezentului anunț de concurs se completează și se interpretează prin coroborare cu Omai nr. 177/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Direcția Generală de Protecție Internă
  E-mail: incadrare@dgpi.ro
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane din cadrul DGPI, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-16:00, la nr. de telefon 021/3.03.70.80 int. 12028, int. 12136 sau int. 12138.

Grafic concurs:
 1. Grafic incadrare@dgpi.ro.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 12:45
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 11:36
 2. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 11:36
 3. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 11:36
 4. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 11:36
 5. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 11:36
 6. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 09.05.2024, ora 11:36
 7. Tematica si bibliografie un post de ofiter la DMII-S1.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 12:44
 8. Model - cerere - Cerere de inscriere - incadrare directa.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 12:47
 9. Model - declaratie - Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 09.05.2024, ora 12:47
 10. Anunț - 2010-Concurs 1 post ofițer specialist principal I la Direcția Management Informațional Integrat-S 1-C 1 - Concurs 1 post ofițer specialist principal I la Direcția Management Informațional Integrat-S 1-C 1.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 14:32
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - - - Planificare pentru evaluarea integritatii profesionale.pdf - Adăugat la: 17.05.2024, ora 14:31