Postat la data de: 10.05.2024, ora 12:50

Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical (personal contractual)

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Dr. Nicolae Kretzulescu Bucuresti (sub. Dir. Medicale) organizează:
| Concurs |
În conformitate cu:
 1. Legea 53/2003 - CODUL MUNCII, republicat cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotărâre nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri public, cu modificările și completările ulterioare
 3. Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare
 4. Ordinul M.A.I. nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., cu modificările și completările ulterioare
 6. Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/1620 din 15.09.2015 privind unele proceduri și formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
 7. Procedura PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Personal contractual
 • PC - studii postliceale

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 260 - asistent medical prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-CMDTA Bucuresti - Serviciul Medical Specialități Clinice Medicale - Cardiologie, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Asistență medicală
 • poz. 282 - asistent medical prevăzut cu gradul de Personal contractual - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-CMDTA Bucuresti - Serviciul Medical Specialități Clinice Chirurgicale - Otorinolaringologie, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Asistență medicală
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și cerințe specifice:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.


Cerințele postului:
 • Studii de specialitate: studii medii liceul sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii/studii postliceale sanitare sau echivalente sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976 - 1994 inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea Medicină Generală
 • Cerințe specifice: - Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală;

  - Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

  - Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis);

  - vechime în muncă: nu este cazul;

  - vechime în specialitate: 6 luni ca asistent medical;

  - să fie declaraţi „apt” din punct de vedere psihologic (verificările vor fi efectuate prin Centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne);

  - să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical (candidații vor parcurge etapele prevăzute de
  O.M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedura PS–001–DM–RU nr.4.244.380 din 03.10.2013 pentru obținerea fișei de aptitudine în muncă).
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
23.05.2024, ora 12:00
Dosar de înscriere

  Dosar personal contractual - executie
 1. *copie Asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis)
 2. *copie Aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei
 3. *copie Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru exercitarea profesiei de liberă practică medicală
 4. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 5. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 6. *Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
 7. Copia livretului militar
  (dacă este cazul)
 8. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 9. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 10. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 11. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 12. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 13. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 14. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 15. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului menționat mai sus, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
  În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
  )
 16. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 17. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 18. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz
 19. *Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 20. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică
 21. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
  (Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022)
 22. *Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
  (Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.)
 23. *Certificatul de integritate comportamentală
  (din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. În vederea participării la concurs candidații vor parcurge etapele pentru obținerea Fișei de aptitudine în muncă eliberată pentru candidați de către medicul specialist de medicina muncii din cadrul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București, din care să rezulte aptitudinea în muncă pentru profesia/funcția și locul de muncă pentru care s-a organizat concurs, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor și Procedurii PS–001–DM–RU nr. 4.244.380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I. Fișa de aptitudine în muncă menționată anterior încheiată cu mențiunea APT va fi depusă la dosarul de concurs până cel târziu la data desfășurării primei probe, respectiv 20.06.2024, fără această fișă nefiind posibilă participarea candidatului la concurs. Evaluarea medicală în vederea obținerii fișei de aptitudine în muncă, se efectuează cu plată, doar de către candidații declarați ADMIS la etapa de selecție a dosarelor de concurs și care au fost declarați APT la evaluarea psihologică.

 3. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate candidaților odată cu afișarea rezultatelor la evaluarea psihologică în secțiunea „Fișiere anunt” din această pagină.

Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 4. Candidații trebuie să se prezinte în data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice, având asupra lor documente de legitimare valabile și nu vor putea solicita o reprogramare.

Probe Concurs
Selecția dosarelor de înscriere
Perioada de desfășurare a probei: 27.05.2024
 1. Etapa de selecție a dosarelor de înscriere constă în selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Probă scrisă (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 20.06.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 4. Rezultatele la proba scrisă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (personal contractual execuție)
Perioada de desfășurare a probei: 26.06.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.
  Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
  Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) abilități de comunicare;
  f) inițiativă și creativitate.
  În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către comisia de concurs.

 3. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 4. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 5. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 6. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minimum 50 de puncte vor fi declaraţi „respins”.

 7. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu maximum 100 de puncte.

 8. Rezultatele se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidații nemulțumiți pot depune contestație după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea și desfășurarea concursului, în termen cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 2. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afisarea la sediul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului și pe pagina de internet a acesteia, la secțiunea special creată în acest scop, imediat după soluționarea contestațiilor.

 3. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

Departajare:
 1. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu. Este declarat „Admis” la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

Informații suplimentare:
 1. Pe langa celelalte conditii prevazute la rubrica ”conditiile generale si specifice”, candidatii trebuie sa îndeplineasca si conditia prevazuta la art. 15 din H.G. nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, respectiv ” h) nu au comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

  2. Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale şi
  specifice din prezentul anunț.

  3. La depunerea dosarelor de concurs, candidaților li se atribuie un cod numeric pentru identificare care
  corespunde cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs, cod ce va fi folosit pentru identificarea
  candidaților pe întreaga procedură de concurs.
  Toate actele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, la înscriere, în vederea verificării
  conformităţii şi certificării de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea ''conform cu
  originalul''.
  Documentele depuse în copie legalizată, nu mai necesită prezentarea originalelor.

  4. ATENȚIE!
  Înscrierea candidaților se va face pe o singură structură, menționându-se în cererea de înscriere secția în care se regăsește postul/posturile precum și poziția/pozițiile din statul de organizare pentru care candidează. Nu este posibilă înscrierea pe mai multe posturi.
  - înscrierea şi depunerea dosarelor de concurs se fac personal, de către candidat, exclusiv la sediul Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București - Biroul Resurse Umane situat la etajul 5 al instituției din str. Mihai Vodă, nr. 17, sectorul 5 Municipiul București;
  - documentele transmise prin alte mijloace decât - personal, de către candidat, nu vor fi luate în considerare;
  - nu va fi acceptat dosarul de concurs în cazul în care, documentele solicitate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.
  - prin înscrierea la acest concurs candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului (inclusiv ca probele susținute în cadrul concursului să fie înregistrate audio video, cu respectarea prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal).

  5. Concursurile constau în 3 etape succesive, după cum urmează:
  1.selecţia dosarelor de concurs;
  2.proba scrisă;
  3.interviul.
  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.

Date de contact:
 1. Informatii/relații suplimentare se obțin în zilele lucrătoare între orele 09.00 - 14.00, la telefon centrala M.A.I.
  021/303.70.80, interior 30528 sau interior 30542.

Grafic concurs:
 1. graficul de desfasurare.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 12:41
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 11:53
 2. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 11:53
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 11:53
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 11:53
 5. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 10.05.2024, ora 11:53
 6. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 10.05.2024, ora 11:53
 7. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE.pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 12:24
 8. Anunț - 2028-Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical (personal contractual) - Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical (personal contractual).pdf - Adăugat la: 10.05.2024, ora 12:50
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.