Postat la data de: 15.05.2024, ora 11:14

Anunț concurs șef secție rurală III la Secția 6 poliție rurală Bozovici

Inspectoratul de Politie Judetean Caras-Severin organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 748 - șef secție rurală III prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Insp.de Politie Jud.Caras-Sev. - Secția 6 poliție rurală Bozovici, jud. CS, Com. BOZOVICI, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: științe juridice, științe administrative, științe economice, științe socio-umane, științe militare, informații și ordine publică, științe inginerești
  SAU
  studii superioare de licență, ciclu I de studii universitare (în sistem bologna) într-unul din domeniile fundamentale de licență : științe sociale sau științe inginerești
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - permis de conducere, categoria "B";
  - deținerea/obținerea autorizației de acces la informații clasificate nivel "secret";
  - deținerea/obținerea avizului de organ de cercetare al poliției judiciare.
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani/2 ani
 • vechime în funcţii de conducere: nu este necesar
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - abilități de comunicare și relaționare atât la nivel intergrupal cât și la nivel intragrupal - dezvoltare foarte bună
  - rezistență la acțiunea factorilor stresori (lucrul în condiții de solicitare psihică intensă sub presiunea timpului) -dezvoltare foarte bună
  - spirit de observație - dezvoltare foarte bună
  - flexibilitate în gândire - dezvoltare foarte bună
  - inovarea activității (orientarea consecventă asupra a ceea ce trebuie schimbat în vederea îmbunătățirii modului de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților) - dezvoltare foarte bună
  - capacitatea de a comunica verbal și în scris (clar și coerent) - dezvoltare foarte bună
  - aptitudini de organizare, coordonare și control - dezvoltare foarte bună
  - capacitatea de analiză și sinteză - dezvoltare foarte bună
  - abilități de negociere/mediere
 • atitudini necesare/comportament: - atitudine pozitivă față de muncă, interes profesional, conștiinciozitate, rigurozitate, perseverență, solicitudine, asumarea responsabilității;
  - atitudine pozitivă față de alții: obiectivitate (capacitatea de a fi imparțial în ceea ce privește acțiunile proprii și a celorlalți, de a nu favoriza sau defavoriza o parte sau alta), cinste;
  - alte atitudini necesare: devotament și loialitate față de instituție, tact, atitudine de cooperare socială și disponibilitatea de a lucra în echipă;
  - comportament echilibrat și stăpânire de sine (fără excese sau izbucniri emoționale);
  - prestanță (limbaj și vestimentație adecvată, respectarea regulilor de politețe);
  - trăsături pozitive de caracter: integritate morală, sociabilitate, discreție, spirit critic, adaptabilitate, răbdare, fermitate;
  - discreție (păstrarea confidențialității activității profesionale, a datelor și documentelor de uz intern).
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: "'APT" medical
 • trăsături psihice şi de personalitate: corespunzător, conform baremelor de încadrare în M.A.I.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani sau 3 ani vechime în calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare
 • definirea sumara a atributiilor postului: Desfășoară activitățile ce revin Poliției Române, pentru menținerea ordinii publice pe raza de competență, precum și pentru prevenirea și combaterea criminalității. Totodată, desfășoară activități specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
21.05.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *permis de conducere, categoria B
  copia permisului de conducere care să ateste deținerea categoriei B
 2. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 3. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 4. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 5. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 6. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 7. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 8. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se depun la adresa de e-mail resurseumane@cs.politiaromana.ro.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea "Fișiere anunț" din această pagină.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Dosarele de recrutare vor fi depuse în volum complet până la data de 21.05.2024, ora 15.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil) la adresa de mail a Serviciului resurse umane resurseumane@cs.politiaromana.ro.

 2. După transmiterea dosarului de recrutare, fiecare candidat va primi în termen de o două zile lucrătoare un e-mail care conține codul unic de concurs și numărul de înregistrare al cererii, cod care va fi folosit în toate comunicările referitoare la candidatul respectiv, în scopul asigurării protecției datelor cu caracter personal.

 3. Candidații care nu primesc mail de confirmare se pot adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de telefon 0255/502288 în vederea clarificării.

 4. Dosarele depuse după încheierea perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare.

 5. Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

 6. În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Date de contact:
 1. adresa de email: resurseumane@cs.politiaromana.ro
  telefon: 0255502288 sau int. 20288
  0255502118 sau int. 20118

Grafic concurs:
 1. grafic.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 15:19
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 14.05.2024, ora 12:16
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 14.05.2024, ora 12:16
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 14.05.2024, ora 12:16
 4. tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 14.05.2024, ora 15:19
 5. Anunț - 2051-Anunț concurs șef secție rurală III la Secția 6 poliție rurală Bozovici - Anunț concurs șef secție rurală III la Secția 6 poliție rurală Bozovici.pdf - Adăugat la: 15.05.2024, ora 11:14
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.