Postat la data de: 21.05.2024, ora 16:49

Concurs ofițer specialist II - Intendență - Serviciul Logistic

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj organizează:
| concurs - încadrare directă || concurs - rechemare în activitate (cadre militare) |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 93 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Cluj - Serviciul Logistic - Compartiment Intendență, jud. CJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Rechemare în activitate:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate;
l) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; (**)
m) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia; Verificarea criteriului specific se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul;
n) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/poliţist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
(**) art. 85 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate pot fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere, după caz, în următoarele situaţii:
a) la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă;
d) au împlinit limita de vârstă în grad;
i) când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate;
j) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
k) când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ori a amenzii, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei;
art. 87 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate condamnaţi prin hotărâre judecătorească la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi cei condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării ori cu amenda se trec în rezervă sau direct în retragere.
(2) Cadrele militare în activitate condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia se trec în rezervă sau direct în retragere din oficiu.
(3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale condamnate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la pedeapsa amenzii penale sau cu închisoare, cu suspendarea executării ori graţiate înainte de începerea executării pedepsei pot fi trecute în rezervă sau direct în retragere ori pot fi menţinute în activitate, pe baza propunerilor înaintate ierarhic, prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe în acest sens, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, dispoziţiile art. 43 aplicându-se în mod corespunzător.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: minim sublocotenent
 • pregătire de bază: studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare) sau studii universitare de lungă durată cu licență, în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință:
  - științe militare, informații și ordine publică, în domeniul de licență:
  • științe militare, informații și ordine publică, în specializarea:
   logistică;
  - științe economice, în domeniul de licență:
  • economie;
  • management;
  • marketing.
  - inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, în domeniul de licență:
  • inginerie mecanică, în specializarea:
   mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară;
   utilaje pentru textile și pielărie;
  • inginerie industrială, în specializarea:
   tehnologia și designul produselor textile;
   tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori;
   tehnologia tricotajelor și confecțiilor;
   ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și composite;
   logistică industrială;
  - ingineria resurselor vegetale și animale, în domeniul de licență:
  • inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, în specializarea:
   inginerie și management în alimentația publică și agroturism;
  • ingineria produselor alimentare, în specializarea:
   ingineria produselor alimentare;
   controlul și expertiza produselor alimentare;
  - științe administrative.
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • alte cunoştinţe: de cultură generală, resurse umane, cunoştinţe generale în domeniul juridic/ management şi de operare pe calculator (nefiind nevoie de documente justificative)
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces /certificat de securitate pentru acces la informaţii clasificate, nivel „Secret”, (se poate obține după numirea în funcție). Neavizarea sau retragerea autorizației de acces la informaţii clasificate atrage schimbarea din funcţie
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 - 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor - dezvoltare bună;
  Gândire analitică, conceptuală şi spirit de observaţie concomitent cu lucrul sub presiunea timpului şi stress - dezvoltare bună;
  Imaginaţie, prevedere, claritate în idei - dezvoltare bună;
  Să fie dominat de dorinţa autodepăşirii de sine în vederea luării măsurilor de perfecţionare a muncii - dezvoltare bună;
  Disponibilitate pentru dialog şi negocieri - dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: Conduită morală bună, iniţiativă, flexibilitate în gândire, lucru în echipă, capacitate de asumare a răspunderii, limbaj, vestimentaţie şi politeţe ireproşabile, fermitate şi consecvenţă- dezvoltare bună;
  Corectitudine, receptivitate şi disponibilitate la schimbări de situaţii - dezvoltare bună;
  Tendinţă de autoperfecţionare, nevoie permanentă de cunoaştere şi cuprindere în cunoaşterea noului- dezvoltare bună;
  Eliminarea oricăror reacţii sau tendinţe impulsive şi iraţionale printr-o capacitate de autocontrol - dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să poată îndeplini în bune condiții sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: Inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, rezistent, echilibrat emotiv, motivat profesional, comunicativ, adaptabil;
  Aviz - “apt psihologic” la încadrare și la evaluările periodice.
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - Organizează, coordonează și desfășoară activități de aprovizionare și înzestrare cu echipament, alimente și bunuri materiale de resort;
  - Organizează, coordonează și desfășoară activități privind asigurarea structurilor și efectivelor cu material de resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice;
  - Organizează, îndrumă și controlează modul de desfășurare a inventarierii periodice a materialelor din înzestrare, conform reglementărilor în vigoare, centralizarea rezultatelor acestora și raportarea la termenele stabilite;
  - Desfășoară activități în domeniul planificării, organizării activității de programe de dotare și investiții;
  - Întocmește propuneri de scoatere din funcțiune, disponibilizare, valorificare, transfer fără plată, declasare și casare a bunurilor material de resort intendență.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
14.06.2024, ora 23:59
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. Adeverință - doar pentru cadrele militare în rezervă
  Adeverință eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în care să fie menționate:
  - gradul militar în rezervă deținut;
  - perioadele de activitate și funcțiile îndeplinite;
  - motivul și temeiul legal al trecerii în rezervă;
  - arma și specialitatea militară pe care a dobândit-o.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 5. Examinarea medicală se realizează exclusiv pentru candidatul declarat "admis".

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Examinarea psihologică se realizează exclusiv pentru candidatul declarat "admis".

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 20.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.J.R. din tematica și bibliografia anexate la prezentul anunț.

 6. Durata de rezolvare a testului este de 3 ore

 7. Candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.

 8. Proba va fi înregistrată/supravegheată video.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 5. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea "Fișiere anunț" din această pagină.

 6. Cererea de contestare se depune online la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriaardeleana.ro, se denumește în mod corespunzător și va avea atașat numele și prenumele complet al candidatului (ex. ”Contestatie POPESCU.Vasile”).

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă. Sunt declarați "admis" candidații care au obținut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, în limita locurilor scoase la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă finală la proba scrisă, va fi declarat "admis" candidatul care a obținut nota cea mai mare în cadrul unui interviu de departajare organizat pe subiecte profesionale, elaborat din tematica și bibliografia recomandată. Interviul de departajare nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Potrivit art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar dacă acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995”.

 9. Extrasul de pe cazierul judiciar/certificatul de cazier judiciar devine document obligatoriu la dosarul de candidat în situația în care candidatul nu depune consimțământul privind obținerea certificatului de cazier.

Informații suplimentare:
 1. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare se transmit SCANATE la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriaardeleana.ro, preferabil în format .PDF (ataşamentele nu trebuie sa depăşească dimensiunea de 10 Mb). Documentele transmise sub formă de link sau pentru a căror descărcare/vizualizare este necesară instalarea unor programe pe calculator, nu vor fi luate în considerare.
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora (ex. cerere înscriere, CV, copie C.I., copie documente studii, copie certificat naştere candidat, copie certificat naştere soţie etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele candidatului (ex. ”Ofiter INTENDENȚĂ POPESCU.Vasile”)

  Candidaţii care depun dosarul de recrutare la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriaardeleana.ro în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (ulterior înscrierii, in urmatoarea zi lucratoare), și un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la desfășurarea concursului (nu se vor utiliza numele şi prenumele).

  Documentele trimise la orice altă adresă de e-mail a unitatii, alta decât cea stabilită pentru prezentul concurs (respectiv, resurseumane@jandarmeriaardeleana.ro) precum și cele transmise după perioada alocată conform graficului de concurs nu vor fi luate în considerare.

  Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine candidatului. Se confirmă doar recepţia e-mail-ului şi nu dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate corespunzător! Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la 0264/595513 int. 24570, în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs. Adresăm rugămintea de a nu solicita informații suplimentare folosind adresa de e-mail, pentru a evita îngreunarea procesului de înscriere și depunere a documentelor constitutive ale dosarelor de recrutare.

 2. Legitimarea candidaților prezenți pentru susținerea probei de concurs se va face cu un document de identitate valabil, iar ținuta va fi decentă conform anotimpului.
  În situatia în care din motive ce țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», respectiv acesta este declarat inapt la examinarea medicală sau evaluarea psihologică, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc în ordinea descrescătoare a notelor obținute, aceștia fiind contactați de personalul structurii de resurse umane din cadrul unității în care este prevăzut postul pentru care s-a organizat concurs.
  Verificarea de specialitate de către Direcția Generală de Protecție Internă se realizează exclusiv pentru candidatul declarat "admis", care îndeplinește condiția privind aptitudinea medicală, fizică și psihologică.

 3. Recrutarea în vederea încadrării postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă, au drept scop:
  - identificarea şi atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice pentru ocuparea postului vacant.
  - identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/poliţist.
  CADRELE MILITARE ȘI POLIȚIȘTII ÎN ACTIVITATE NU POT PARTICIPA LA CONCURS.

 4. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

 5. Nu pot face obiectul rechemării în activitate/încadrării directe persoanele care la data emiterii actului administrativ de rechemare/chemare în activitate, au atins vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

 6. Cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale (condiția trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de rechemare/chemare în activitate).

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare este resurseumane@jandarmeriaardeleana.ro
  Relații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0264/595513, Serviciul Resurse Umane.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS of Intendenta.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 15:53
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 20.05.2024, ora 15:30
 9. TEMATICA si BIBLIOGRAFIA of.intendenta PT HUB.pdf - Adăugat la: 20.05.2024, ora 17:49
 10. Anunț - 2165-Concurs ofițer specialist II - Intendență - Serviciul Logistic - Concurs ofițer specialist II - Intendență - Serviciul Logistic .pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 14:11
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Anunț modificare grafic concurs - Erata la Graficu concurs INTENDENTA.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 15:57
 2. Anunț - Modificare grafic concurs INTENDENTA - Anunt modificare grafic concurs .pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 14:06
 3. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidati care nu indeplinesc conditiile Intendenta.pdf - Adăugat la: 26.06.2024, ora 20:28
 4. Anunț - Modificare data test scris - Anunt modificare grafic concurs .pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 15:35