Postat la data de: 21.05.2024, ora 15:00

Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Poliția Sectorului 1,Secția 4, BOP, poz 3133

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 3133 - șef birou prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Politia Romana, unitatea: Dir. Gen. de Poliție a Mun.Buc. - Poliția Sectorului 1, Sectia 4 Poliție, Biroul de ordine publică, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI - Mun. BUCURESTI SECTORUL 1, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de bază: pentru cei care au absolvit anterior organizarii studiilor universitare in sistem Bologna: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă
  pentru cei care au absolvit studii universitare in sistem Bologna: studii superioare de licență , ciclul I de studii universitare
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • alte cunoştinţe: cunoștințe generale cu privire la sistemul de ordine publică și siguranță națională
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - să dețină /să obțină permis de conducere, categoria B
  - să obțină autorizația de acces la informații claificate, nivel SECRET
  - să obțină/să dețină avizul conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție de desemnare ca organ de cercetare al poliției judiciare
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: 2 ani/2 ani
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau 3 ani vechime în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: nu este cazul
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
28.05.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Perioada de desfășurare a examinării: 29.05.2024 - 07.06.2024
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 19.06.2024, ora 12:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. • În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat ,,admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „ADMIS” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

  • Potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Direcției Generale de Politie a Municipiului București, Strada Lascar Catargiu nr. 22, sector 1, Sala de Ședințe.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor la interviu, este definitivă.

 5. Rezultatele la contestații se afișează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. După data limită de înscriere, respectiv data de 28.05.2024, orele 14.00, nu vor mai fi luate în considerare documentele necesare completării dosarului de candidat.

Informații suplimentare:
 1. • Înscrierea candidaţilor se va realiza exclusiv online, pe bază de cerere, și a documentelor specificate în anunţ, ce vor fi depuse, în volum complet, în format electronic (scanat, format PDF needitabil) şi transmise împreună la adresa de e-mail resurseumane@b.politiaromana.ro.

 2. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original; Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan - Dosar de concurs șef birou la Poliția Sectorului 1, Secția 4 Poliție, Biroul de Ordine Publică).

 3. Ulterior depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv resurseumane@b.politiaromana.ro , precizându-se codul atribuit candidatului.

 4. În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti la nr. de tel. 021/315.35.34 int. 33243, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din str. Alexandru Beldiman, nr. 2-4, sector 5, municipiul București, în vederea clarificării.

 5. • ”Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa 3 la O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

 6. ATENTIE! Adeverinta care contine rezultatul ultimului examen medical de bilant eliberata de medicul de unitate cu mentiunea ,,apt medical promovare functii de conducere'' este valabila doar pentru promovarea in functia de conducere de șef birou la Poliția Sectorului 1, Secția 4 Poliție, Biroul de Ordine Publică, din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

 7. • Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 28.05.2024, orele 14:00, nu vor fi luate în considerare.

Date de contact:
 1. Detalii suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 021/315 35 34 int. 33243

Grafic concurs:
 1. Grafic concurs sef bop s4.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:40
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 21.05.2024, ora 12:23
 2. tematica SEF BOP.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:39
 3. Model - cerere - Model cerere participare concurs.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:46
 4. Model - declarație - Model - Declaratie confirmare cunoastere conditii recrutare.pdf - Adăugat la: 21.05.2024, ora 14:47
 5. Anunț - 2207-Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Poliția Sectorului 1,Secția 4, BOP, poz 3133 - Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de șef birou la Poliția Sectorului 1,Secția 4, BOP, poz 3133.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:13
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunt - anunt evaluare psiho sef birou S1-S4- BOP.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:13
 2. Anunț - Anunt - anunt validare sef bop s1s4.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 15:11
 3. Anunț - anunt - ANUNT rezultat obtinut.pdf - Adăugat la: 19.06.2024, ora 14:15
 4. Anunț - Anunt - ANUNT rezultat final.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 11:51