Postat la data de: 28.05.2024, ora 17:22

Anunț concurs ofițer specialist principal I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic

Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota București (sub. Dir. Medicale) organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 6/a - ofițer specialist principal I (consilier juridic) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DM-Spitalul de Urgență Buc. - Compartimentul Juridic, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Juridic
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S)
  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale,
  ramura de știință științe juridice, domeniul de licență drept, specializarea drept
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizație de acces la documente clasificate „Secrete de stat - nivel Secret” (se poate obține după numirea în funcție)
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare:
  Aptitudini: spirit organizatoric, capacitate de coordonare, control și planificare, spirit de observație, capacitatea de a motiva, convinge și de a evalua obiectiv nevoile individuale și colective;
  Abilități: flexibilitate în gândire, conduită morală ireproșabilă, capacitatea de a lucra în condiții de stres prelungit, gândire analitică și strategică;
 • atitudini necesare/comportament: exigență, pregătire profesională, spirit de inițiativă, principialitate, lucrul în echipă, capacitate de comunicare;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt din punct de vedere medical.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt pentru funcţia de ofițer de poliție.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
10.06.2024, ora 15:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT) aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice, pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa în acest sens, o declarație pe propria răspundere.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba va consta în rezolvarea unui test grilă pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului.

 6. În sala de concurs au acces numai candidații, după verificarea identității acestora, precum și membrii comisiei și secretarul acesteia, reprezentanți ai CNPului și ai organizațiilor sindicale reprezentative ale polițiștilor și specialiștii în comunicații și informatică, după caz.

 7. În cadrul probei, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou cu pastă/cerneală de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaților în cauză.

 8. Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predarea acesteia. Candidații pot părăsi sala și în situații de urgență, caz în care aceștia vor fi însoțiți de unul din membrii comisiei de concurs.

 9. La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului alocat probei, fiecare candidat va preda, pe baza actului de identitate, comisiei, foaia de concurs și ciornele, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare. Până la predarea ultimei lucrări, în sală vor rămâne permanent 5 (cinci) candidați sau, dacă numărul acestora este mai mic, toți candidații. Corectarea testului tip grilă se face în prezența candidaților.


Contestații:
 1. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul-grilă, poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Eventualele contestații, semnate si datate se pot depune electronic la adresa de e-mail: spital.gerota@mai.gov.ro

 4. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 5. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului și prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 6. Nota acordată după soluționarea contestației la testul grilă este definitivă.

Departajare:
 1. Va fi declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul grilă

 2. În situația în care, mai mulți candidați au aceeași notă la proba test scris, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat „admis” la concurs candidatul care obține nota cea mai mare.

 3. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a eventualelor contestații la proba test scris tip grilă, pe baza aceleiași tematici și bibliografii stabilite pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postare în secțiunea „Fișiere anunt” din această pagină. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Eventualele contestații la interviul structurat pe structurat pe subiecte profesionale se depun la adresa de email:spital.gerota@mai.gov.ro și se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere. Nota acordată după soluționarea eventualelor contestații la interviu este definitivă. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa la secțiunea „Fișiere publicate ulterior activării anunțului”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Transmiterea documentelor care constituie dosarul de recrutare după data și ora prevăzute în prezentul anunț, nu vor fi luate în considerare. Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au menţiuni sau înscrisuri pe ambele părţi, se transmit scanate faţă-verso.

Informații suplimentare:
 1. Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidaţii vor depune documentele exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: spital.gerota@mai.gov.ro, până la data de 10.06.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, până la orele 15:00).

 2. Documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic

 3. Toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licentă este scanată față verso) și este lizibil.

 4. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Ionescu Ion- Dosar de recrutare concurs ofițer specialist principal I - Compartimentul Juridic)

 5. Ulterior depunerii cererii de înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă (spital.gerota@mai.gov.ro), în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs. Numărul de înregistrare va deveni cod unic de identificare al candidatului pe întreaga procedură de concurs. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în maxim 2 zile lucrătoare, acesta se poate adresa Biroului Resurse Umane la nr. de telefon 021-303.70.80; interior 28227

 6. În cazul în care avizele/autorizațiile/documentele prevăzute nu sunt deținute și nu se obțin ulterior, după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform prevederilor art. 27^21 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 57^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. , ambele cu modificările și completările ulterioare.

 7. Poliţistului care intră în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
  a) sub 5 ani - subinspector de poliţie;
  b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;
  c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, documentele necesare, bibliografia şi tematica se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 10.00 - 14.00, la tel. 021.303.70.80, interior 28227

Grafic concurs:
 1. GRAFIC DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI.pdf - Adăugat la: 28.05.2024, ora 12:25
Fișiere anunț:
 1. Tematica și bibliografia.pdf - Adăugat la: 28.05.2024, ora 16:58
 2. Model - - - Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 28.05.2024, ora 17:07
 3. Model - - - Model - CV.docx - Adăugat la: 28.05.2024, ora 17:07
 4. Model - - - Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 28.05.2024, ora 17:08
 5. Anunț - 2309-Anunț concurs ofițer specialist principal I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic - Anunț concurs ofițer specialist principal I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic.pdf - Adăugat la: 28.05.2024, ora 17:22
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - - - Anunt privind evaluarea psihologică.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 11:46
 2. Alte informări pentru candidați - - - Tabel cu rezultatele la evaluare psihologica din data de 19.06.2024.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 16:08
 3. Erată - - - ERATĂ privind modificare dată concurs.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 16:17
 4. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - - - Lista candidatilor care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 16:17
 5. Erată - - - ERATĂ privind modificare dată concurs 27.07.2024.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 15:20