Postat la data de: 04.06.2024, ora 14:44

Concurs încadrare directă a 3 posturi de ofițer specialist I la Serviciul Achiziții al I.G.P.F

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor || concurs - încadrare directă || concurs - reîncadrare ca polițist || concurs - transfer din SNAOPSN prin concurs pe funcție de polițist |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea 360/2015 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 456 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - M.A.I, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI - Mun. BUCURESTI SECTORUL 6, Domeniu de activitate: Achiziții
 • poz. 459/a - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - M.A.I, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI - Mun. BUCURESTI SECTORUL 6, Domeniu de activitate: Achiziții
 • poz. 459/b - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Subinspector de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: Insp. Gen. al Pol. de Frontiera - M.A.I, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI - Mun. BUCURESTI SECTORUL 6, Domeniu de activitate: Achiziții
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru toate posturile obligatoriu
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de specialitate: curs de pregătire pe linie de achiziții publice (poate fi absolvit în termen de 2 ani de la numirea pe post)
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență (S), în ramura de știință: științe juridice/științe economice/ științe militare, informații și ordine publică sau în domeniul fundamental științe inginerești, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: nu este cazul;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni;
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - capacitate de organizare, decizie și claritate în definirea și urmărirea obiectivelor- dezvoltare foarte bună;
  - capacitate de analiză și sinteză, corectitudine- dezvoltare foarte bună;
  - capacitate bună de relaționare, spirit de echipă, disponibilitate de colaborare și cooperare- dezvoltare foarte bună;
  - cunoștințe profesionale foarte bune și experiență în domeniu- dezvoltare foarte bună;
  - capacitate de reprezentare și promovare a intereselor instituției -dezvoltare foarte bună;
  - inițiativă și dinamism în luarea deciziilor, spirit de observație și anticipație dezvoltat- dezvoltare foarte bună;
  - dorință permanentă de auto-perfecționare- dezvoltare foarte bună;
  - cunoașterea și aplicarea cadrului legal în activitățile desfășurate- dezvoltare foarte bună.
 • atitudini necesare/comportament: - loialitate față de instituție, integritate morală, cinste, corectitudine, principialitate;
  - spirit de echipă;
  - flexibilitate și rapidtate în gândire, ușurință, claritate și conciziune în exprimarea verbală sau scrisă;
  - adaptare la nou;
  - urmărirea executării atribuțiilor de serviciu;
  - crearea și menținerea unui spirit de disciplină fermă, climat de muncă principial și concentrarea efortului pe obiectivele de realizat- dezvoltare foarte bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcții de execuție;
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcții de execuție;
 • definirea sumara a atributiilor postului: - organizează, coordonează, îndrumă și controlează structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române în vederea îndeplinirii activităților specifice achizițiilor publice, elaborează documentația de atribuire și documentele conexe pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică repartizate de șeful serviciului, derulează procedurile de achiziție publică în vederea atribuirii contractelor de furnizare/servicii/lucrări.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Adeverința de studii prevăzută la pct.3 are valabilitate 12 luni de la data finalizării studiilor și nu de la data eliberării de către instituția de învățământ.

 22. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Adeverința de studii prevăzută la pct.3 are valabilitate 12 luni de la data finalizării studiilor și nu de la data eliberării de către instituția de învățământ.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate ulterior.

 5. Adeverința medicală prevăzută la pct. 16 al secțiunii Dosarul de recrutare se va analiza de medicul de unitate, raportat la prevederile Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile M.A.I., precum și la concursurile de încadrare în M.A.I., iar în situația în care acesta consemnează pe verso NU POATE PARTICIPA LA CONCURSUL DE ÎNCADRARE ÎN M.A.I., procedura de selecție încetează, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Anexa nr. 1 la ordinul mai sus menționat, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului de Psihosociologie al M.A.I. şi se depune la adresa de e-mail: cariera@igpf.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic

 5. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest sens o declarație pe proprie răspundere.

 6. În situația agenților de poliție înscriși la concurs, planificarea la testarea psihologică se realizează anterior probei de concurs, respectiv în perioada de înscriere, aceștia având obligația de a se informa permanent cu privire la alte precizări adăugate ulterior prezentului anunț.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 06.07.2024, ora 0:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica și bibliografia stabilită pentru concurs, având ca scop verificarea cunoștințelor pe care le au candidații.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la testul scris, poate formula contestație, o singură dată, in termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, prin depunere electronică la adresa de e-mail: cariera@igpf.ro

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin postarea unui anunț în secțiunea " Fișiere anunț" din această pagină.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la testul grilă este definitivă.

Departajare:
 1. Vor fi declarați "admis" la concurs primii 3 candidați care au obținut notele cele mai mari la testul grilă, în ordinea descrescătoare a acestora (cu condiția ca nota obținută să fie minim 7.00) și care îndeplinesc cerințele de ocupare a posturilor.

 2. În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea se va realiza prin organizarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia de concurs.

 3. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a eventualelor contestații la proba scrisă pe baza aceleiași tematici și bibliografii stabilite pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin postare la secțiunea "Fișiere anunț din această pagină. Interviul se poate contesta în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: cariera@igpf.ro.

 4. Eventualele contestații la interviul de departajare vor fi soluționate în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluționarea eventualelor contestații la interviu este definitivă.

 5. Este declarat admis la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu, indiferent de nota obținută.

 6. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa în secțiunea ”Fișiere anunț”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format *.pdf și transmise electronic la aceeași adresă de e-mail: cariera@igpf.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral).

 9. Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier *.pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Ionescu Ion-act identitate, Ionescu Ion-cerere înscriere, etc.). Din motive tehnice, fișierele transmise pe e-mail nu pot avea o dimensiune mai mare de 25MB. Pentru respectarea acestei cerințe, candidații pot transmite mai multe e-mail-uri succesive, de la aceeași adresă a candidatului, adăugându-se un număr la denumirea fiecărui mesaj.

 10. Candidații vor verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului *.pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral și corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil.

 11. În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă (cariera@igpf.ro), în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs. Numărul de înregistrare va deveni cod unic de identificare al candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 12. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se va adresa Direcției Resurse Umane a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, la nr. de telefon interior 021/3162598, interior 19322, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08-14.

 13. Transmiterea documentelor prevăzute în prezentul anunț (cerere și dosarul de recrutare) după data și ora prevăzute, nu vor fi luate în considerare.

 14. După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat ”admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă va susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv oferta de ocupare a postului se va face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 15. Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea se realizează până la data de 11.06.2024- ora 14:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), online, prin transmiterea la adresa de e-mail cariera@igpf.ro, a cererii de înscriere.

 2. Ulterior înscrierii, fiecare candidat va primi un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi folosit pentru identificarea candidatului pentru întreaga procedură de concurs. Codul unic de de identificare va fi transmis fiecărui candidat la adresa de e-mail indicată de acesta în cererea de înscriere /de pe care a trimis cererea de înscriere.

 3. Documentele care necesită a fi completate vor fi printate de candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF needitabil, la fel și cu celelalte documente care constituie dosarul de recrutare, la adresa mail :
  cariera@igpf.ro, până la data de 17.06.2024, ora 14:00 (inclusiv în zilele nelucrătoare). Dosarele de recrutare vor cuprinde documentele prevăzute la art. 60 alin (1) din Anexa nr.3 la O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 4. La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv cei a căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

 5. Mărimea totala a tuturor documentelor transmise de către candidat nu trebuie să depășească 25 MB.

 6. În situația în care candidatul declarat „admis” nu depune toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat„admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

 7. Candidatul declarat „admis” la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.

 8. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe operioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului,cu modificările şi completările ulterioare.

 9. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, agentul de poliție care intră în corpul ofiţerilor de poliţie în condiţiile art. 9 alin. (2), i se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

 10. În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care agentului de poliție i s-ar acorda un grad profesional de ofițer mai mare decât în condiţiile art. 21 alin. (5), acestuia i se
  acordă gradul profesional în funcţie de pregătirea sa şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

 11. Conform art. 21 alin. (7) din Legea nr. 360/2002, ofiţerii de poliţie proveniţi din rândul agenţilor de poliţie, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului pot fi obținute de la Direcția Resurse Umane - Serviciul personal și coordonare structuri de resurse umane al I.G.P.F., în zilele lucrătoare și intervalul orar 08:00 - 16:00, la telefon 021/3162598, interior 19322.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC CONCURS.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 12:49
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.06.2024, ora 9:39
 9. Tematica și bibliografie Serv Achiziții.pdf - Adăugat la: 03.06.2024, ora 15:25
 10. Anunț - 2370-Concurs încadrare directă a 3 posturi de ofițer specialist I la Serviciul Achiziții al I.G.P.F - Concurs încadrare directă a 3 posturi de ofițer specialist I la Serviciul Achiziții al I.G.P.F.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:44
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare testare psihologica din 14.06.2024 - programare psiho 14.06.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 15:33
 2. Erată - Erată data susținerii concursului - Erata Data Concurs.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 15:58
 3. Anunț - Planificare testare psihologică 14.06.2024 - anunt 2.pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 15:25
 4. Alte informări pentru candidați - Anunt rezultate evaluare psihologică - anunt rez. ev. psiho Serv. Achizitii.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 14:45
 5. Erată - Anunț modificare grafic concurs. - ERATA LA ANUNT modificare grafic de concurs Achiziții data concurs 27.07.2024.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 12:59
 6. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Anunt candidati care nu indeplinesc conditii de participare la concurs.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 14:48