Postat la data de: 04.06.2024, ora 16:23

Concurs - ocupare post vacant ofiter specialist III specialitatea P.C.M.I.I.T - S.P.F. Brodina

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu-Marmatiei organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 1639 - ofiter specialist III prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-I.T.P.F. Sighetu-Marmatiei - Compartimentul Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi infractionalitatii transfrontaliere din cadrul S.P.F. Brodina, jud. SV, Com. BRODINA, Domeniu de activitate: Prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontiere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de poliţie
 • pregătire de bază: a) studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): Drept sau studii superioare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în cadrul Academiei de Poliţie "A.I. Cuza", domeniul de licenţă (DL): Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - specializarea (S): Ordine şi siguranţă publică sau domeniul de licenţă (DL): Drept - specializarea (S): Drept, sau
  b) studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (altele decât cele de la litera a).
 • pregătire de specialitate: În cazul în care este absolvent de studii superioare de lungă durată sau studii univeristare de licenţă (S), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (lit. b) este necesar să fi absolvit sau să absolve (în termen de maxim 1 an de la încadrarea pe post) un program de formare profesională, organizat în instituţiile de formare profesională ale M.A.I., potrivit specificului activităţilor poliţiei judiciare
  *condiţiile de studii prevăzute la pregătirea de bază lit. a) precum şi necesitatea absolvirii unui program de formare profesională organizat în instituţiile de formare profesională ale M.A.I., potrivit specificului activităţilor poliţiei judiciare (din cadrul pregătirii de specialitate), nu se aplică poliţistului care pe parcursul carierei a deţinut minimum 3 ani calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare conform art. 2, alin. (5) din Legea 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.
  Să deţină/să obţină calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare (Să deţină/să obţină aviz conform prevederilor Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, cu modificările şi completările ulterioare)
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcţia de execuţie.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcţia de execuţie.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
10.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
16.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. Adeverinţă (doar dacă este cazul)
  Adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru militar în rezervă şi motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă, precum şi gradul militar în rezervă deţinut, eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul de rezervist.

 22. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. Declaraţie privind evaluarea psihologică în ultimele 6 luni.

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

 5. Întocmirea fişei medicale tip M.A.I. se va face exclusiv de către candidatul declarat "admis" la concurs şi "APT" în urma susţinerii evaluării psihologice, în conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 105 din 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursul de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.

 6. Fişa medicală de încadrare de tip M.A.I. se deschide de către medicii de unitate care deservesc structurile în care se află postul scos la concurs.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Agenţii de poliţie pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT) aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice, pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, vor completa în acest sens o declaraţie pe proprie răspundere.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - Evaluarea performanței fizice (eliminatorie)
Perioada de desfășurare a probei: 27.06.2024 - 28.06.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se notează potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute în anexă la anunț.

 3. Rezultatele la probă se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Evaluarea performanţei fizice are caracter eliminatoriu şi se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la ordinul O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 5. Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform documentului anexat în secţiunea de fişiere din acest anunţ.

 6. Proba se desfăşoară numai în săli de sport.
  Este declarat "PROMOVAT" candidatul care îndeplineşte baremul minim de 3'10".
  Rezultatele obţinute se aduc la cunoştinţa candidaţilor, la finalul probei, pe bază de semnătură.

 7. Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

 8. Eventualele contestaţii se vor transmite la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro

 9. În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat la secţiunea "Fişiere anunţ" din această pagină, cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

 10. Rezultatele reexaminării şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat la secţiunea "Fişiere anunţ".

 11. Candidaţii declaraţi "NEPROMOVAT" la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

 12. Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, vor fi declaraţi "NEPREZENTAT" şi vor fi eliminaţi din concurs.

 13. La proba de evaluare a performanţei fizice candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată (trening şi pantofi sport, etc.) şi vor prezenta actul de identitate.

 14. Desfăşurarea probei de concurs se înregistreză audio şi/sau video.

Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta în susţinerea unui test scris (tip grilă) elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

 6. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 7. Desfășurarea probei poate fi înregistrată/supravegheată audio/video.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestaţiile se depun la adresa de e-mail cariera.itpfsighet@igpf.ro

 5. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunţ în secţiunea "Fişiere anunţ" din această pagină.

Departajare:
 1. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării "admis" sau "respins" la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute pe baza unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

 2. Interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza aceleiași tematici și bibliografii stabilite pentru testul scris, la o dată ce va fi comunicată ulterior, prin postarea unui anunț la secţiunea "Fişiere anunţ" din această pagină. Interviul poate fi înregistrat audio/video.

 3. Interviul de departajare se susţine în vederea departajării candidaţilor, astfel că va fi declarat admis candidatul care a obţinut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 4. Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, exclusiv în format electronic la adresa de e-mail cariera.itpfsighet@igpf.ro

 5. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Transmiterea documentelor care constituie dosarul de recrutare după data şi ora prevăzută în prezentul anunţ, nu vor fi luate în considerare. Documentele constitutive a dosarului de recrutare care au menţiuni sau înscrisuri pe ambele părţi, se transmit scanate faţă-verso.

 9. Copia carnetului de muncă/certificatului de stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sunt obligatorii pentru candidaţii care au/au avut raporturi juridice de muncă.

 10. În situaţia în care, în perioada destinată transmiterii dosarului de recrutare, candidatul constată că a omis trimiterea unui document/ unor documente, acesta va transmite un nou e-mail care va contine doar documentul/documentele lipsă, cu menţiunea Completare dosar de recrutare, numele şi prenumele, postul pentru care candidează.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea candidaţilor se realizează prin transmiterea, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro, până cel târziu la data de 10.06.2024, ora 14.00, a următoarelor documente: cerere de înscriere, copie act de identitate şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

 2. Depunerea dosarului se realizează prin transmiterea, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro, până cel târziu la data de 16.06.2024, ora 14.00, a documentelor ce constituie dosarul de recrutare în vederea participării la concurs.

 3. Reguli privind transmiterea dosarului de concurs:
  - documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.), vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF și transmise în format electronic pe adresa de e-mail: cariera.itpfsighet@igpf.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier PDF separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Ionescu Ioan – act identitate, Ionescu Ioan – cerere înscriere, etc.)
  - toate documentele vor fi scanate în format PDF, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului PDF scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original ex: diploma de licență este scanată față/verso) și este lizibil;
  - toate documentele menționate mai sus vor fi transmise printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișiere pdf atașate e-mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB.
  - e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume și prenume – conținutul emailului și concursul la care se înscrie (Ex: Ionescu Ioan - Dosar de recrutare concurs – ofițer specialist III –PCMIIT)
  - în următoarele 2 zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoţită de documentele aferente, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv: cariera.itpfsighet@igpf.ro, precizându-se codul unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.
  - în situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației la numărul de telefon 0262/314528 int. 26062, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul sediului Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, pentru clarificarea situației.

 4. La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi transmise în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 5. Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 6. Candidatului declarat „admis” la concurs i se va acorda gradul profesional în funcţie de pregătirea şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta va fi încadrat în funcția minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002.

 7. În cazul candidaților declarați „admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer, timp de cel puţin doi ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

 8. Candidaţii care au fost declaraţi "admis" nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, iar ulterior numirii în funcție trebuie să obțină autorizație de acces la informații clasificate, potrivit fișei postului.
  Dacă autorizaţiile necesare exercitării atribuţiilor postului nu sunt obţinute ulterior numirii în funcţie, potrivit termenelor stabilite, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

 9. După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

 10. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă, din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

Date de contact:
 1. Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 0262/314528, interior 26062, în zilele lucrătoare, în intervalul 09.00 – 14.00.

Grafic concurs:
 1. grafic concurs PCMIIT.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:46
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 8:55
 9. tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:31
 10. Alte informări pentru candidați - Baremul probei de evaluare a performaţei fizice - Traseu practic-aplicativ.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 13:26
 11. Anunț - 2406-Concurs - ocupare post vacant ofiter specialist III specialitatea P.C.M.I.I.T - S.P.F. Brodina - Concurs - ocupare post vacant ofiter specialist III specialitatea P.C.M.I.I.T - S.P.F. Brodina.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:47
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunt planificare testare psihologica pentru data de 12.06.2024 - Anunt testare psihologica 12.06.2024.pdf - Adăugat la: 10.06.2024, ora 14:59
 2. Anunț - Anunt planificare testare psihologica pentru data de 13.06.2024 - Anunt testare psihologica 13.06.2024.pdf - Adăugat la: 11.06.2024, ora 15:21
 3. Anunț - modificare partiala grafic concurs privind sustinerea probei scrise in 20.07.2024 - Anunt modificare partiala grafic concurs specialitatea PCMIIT.pdf - Adăugat la: 14.06.2024, ora 9:42
 4. Anunț - rezultate validare dosare - Anunt validare dosare specialitatea PCMIIT.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 8:30
 5. Anunț - rezultate evaluare psihologica - Anunt rezultate evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 12:28
 6. Anunț - Evaluarea performantei fizice - Planificare probe evaluare a performantei fizice.pdf - Adăugat la: 25.06.2024, ora 13:31
 7. Rezultate probă - evaluare - Rezultate proba de evaluare a performantei fizice.pdf - Adăugat la: 28.06.2024, ora 13:13
 8. Rezultate probă - finale - Rezultate finale la proba de evaluare a performantei fizice.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 9:30
 9. Anunț - proba scrisa in 27.07 - modificare partiala grafic concurs PCMIIT 27.07.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 15:46