Postat la data de: 04.06.2024, ora 15:19
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs ocupare post vacant ofiţer specialist principal I (medic)

Directia Medicala organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 51 - Ofiţer specialist principal I (medic) prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Aparat Central, unitatea: Dir. Medicala - Serviciul Sănătate Publică, Autorizări şi Coordonare Sanitară Centre de Reţinere şi Arestare Preventivă - compartimentul Coordonare Sanitară Centre de Reţinere şi Arestare Preventivă, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Sănătate publică și sanitar-veterinară
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim inspector de poliţie
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul sănătate, specializarea medicină
 • pregătire de specialitate: studii de rezidenţiat cu obţinerea certificatului de medic specialist în una din specialităţile: medicină de familie, sănătate publică şi management
 • alte cunoştinţe: nu este cazul
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - autorizaţie de acces la informaţii clasificate/certificat de securitate nivel SECRET (se obţine după numirea în funcţie a titularului).
  - certificat de membru al Colegiului Medicilor/ Aviz pe anul în curs privind exercitarea profesiei de medic
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: minim 6 ani / 0 ani
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - aptitudini organizatorice, de colaborare, de planificare, de coordonare şi control, spirit de observaţie;
  - rezistenţă la stres şi încărcare psihică;
  - capacitate de analiză şi sinteză;
  - cooperare şi lucru în echipă;
  - gândire conceptuală, analitică şi sintetică.
 • atitudini necesare/comportament: - tact, discreţie, prestanţă, solicitudine şi politeţe;
  - ţinută şi comportament echilibrat, răbdare, adaptabilitate şi disponibilitate la schimbare;
  - cinste, devotament şi loialitate faţă de instituţie;
  - disciplină, punctualitate, conştiinciozitate, capacitate de a-şi asuma răspunderi, perseverenţă;
  - interes profesional şi atitudine de cooperare socială.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru ocuparea postului; temperament echilibrat, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv, cu mare rezistenţă la stres şi solicitări prelungite
 • alte cerințe: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - participă la reglementarea şi implementarea prevederilor legislaţiei specifice în domeniul asigurării asistenţei medicale persoanelor private de libertate şi pe linie de sănătate publică în centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române;
  - monitorizează şi verifică modul de aplicare şi respectare a legislaţiei aplicabile persoanelor private de libertate şi respectarea drepturilor acestor persoane, precum şi în domeniul sănătăţii publice;
  - elaborează propuneri de acte normative, instrucţiuni, dispoziţii, proceduri pentru reglementarea activităţilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Medicale pe linia asigurării drepturilor persoanelor private de libertate din centrele de reţinere şi arestare preventivă ale Poliţiei Române
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
11.06.2024, ora 23:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Certificat
  Certificat de membru al Colegiului Medicilor şi Avizul anual privind exercitarea profesiei de
  medic pe anul 2024
 22. *Cerificat
  Certificat de confirmare medic specialist în una din specialităţile: sănătate
  publică şi management/ medicină de familie

 23. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Agenţii de poliţie pentru care s-a emis un aviz psihologic (APT/INAPT) aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice, pe care au susţinut-o pentru acelaşi scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, vor da în acest sens, o declarație pe propria răspundere.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 28.06.2024, ora 13:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Concursul va consta în susţinerea unui test-grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, pe baza tematicii și bibliografiei stabilite mai jos la sediul Direcţiei Medicale, din str. Mihai Vodă nr. 17, etaj 6, sector 5, municipiul Bucureşti.

 5. În sala de concurs au acces numai candidaţil, după verificarea identităţiiacestora, membrii comisiei şi secretarul acesteia, reprezentanţi ai CNP-ului şi al organizaţiilor sindicale reprezentative ale poliţiştilor şi specialiştii în comunicaţii şi informatică, după caz.

 6. În funcție de numărul candidaților care pot participa la concurs și de capacitatea sălii repartizate, testul scris (tip grilă) se poate desfășura la un alt sediu, aspect care va fi adus la cunoștința candidaților, în timp util, prin afişarea în secţiunea fişiere a acestui anunţ.

 7. În cadrul probei de concurs, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră. Nu vor avea voie cu materiale documentare și mijloace de comunicare. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestaţiile semnate şi datate se transmit în format electronic la adresa de e-mail a Direcţiei Medicale - dm@mai.gov.ro

 5. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaților prin postarea unui anunţ în secţiunea "Fişiere anunţ" din această pagină.

 6. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul- grilă este definitivă.

Departajare:
 1. Va fi declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul grilă (cu condiţia să fie minim 7,00) şi care îndeplineşte cerinţele de ocupare a postului

 2. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Informații suplimentare:
 1. Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidaţii vor transmite documentele exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro, până cel târziu la data de 11.06.2024, ora 23.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

 2. Documentele care necesită a fi completate (Ex.: Cererea de înscriere, declarații, etc.) vor
  fi printate de către candidat, datate și semnate, iar ulterior scanate în format .pdf și transmise în format electronic la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro.

 3. Toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, a cărui denumire va avea formatul numele și prenumele candidatului; mesajul va avea ca subiect aceeași denumire și nu trebuie să depășească dimensiunea de 20 Mb; candidații vor verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului .pdf, respectiv faptul că acesta include toate documentele solicitate și este lizibil.

 4. Candidaților li se va transmite la adresa de e-mail de la care au transmis dosarul de recrutare un mesaj de confirmare a primirii dosarului de recrutare pentru participarea la concurs, în care se va preciza numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs.
  Numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs va deveni cod unic de identificare al candidatului, urmând a fi folosit pentru identificarea acestuia pe întreaga procedură de concurs. În situația în care candidatul nu primește mesajul de confirmare a primirii dosarului de recrutare, în maxim 2 zile lucrătoare, se poate adresa unităţii organizatoare la telefon 021.303.70.80. interior 30664; 30737; 30729 pentru identificarea și remedierea, după caz, a eventualelor probleme de natură tehnică privind
  transmiterea documentelor solicitate, independente de persoana candidatului.

 5. La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum și cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi transmise în termenul prevăzut în prezentul anunţul de concurs.
  Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare.

 6. După afișarea rezultatelor finale, candidatul declarat admis va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul și semnării de către secretarul comisiei de concurs și de către acesta. Originalul documentelor se restituite candidatului după certificarea copiilor.

 7. În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 8. Candidatul declarat admis la concurs are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional.

 9. Întocmirea Fișei medicale de încadrare tip M.A.I. se va face exclusiv de către candidatul declarat „admis” la concurs și „apt” în urma susţinerii evaluării psihologice, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
  Fișa medicală se efectuează de către Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” București.
  Prezentarea la unitatea medicală se va face doar de către candidatul declarat ,,admis” la concurs și „apt” în urma susţinerii evaluării psihologice, începând cu ziua imediat următoare afişării rezultatelor la evaluarea psihologică.

 10. Candidatul declarat admis la concurs i se acordă gradul profesional şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile specifice prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (1^2) din Legea 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională, nu se comunică.

 11. Candidaţilor declarati "admis" la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda grade profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare şi vor fi încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Personalului încadrat direct/reîncadrat ca poliţist în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă,după cum urmează:
  - la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliţie;
  - la un stagiu între 5 şi 7 ani - inspector de poliţie;
  - la un stagiu între 8 şi 10 ani - inspector principal de poliţie;
  - la un stagiu între 11 şi 14 ani - subcomisar de poliţie;
  - la un stagiu între 15 şi 18 ani - comisar de poliţie;
  - la un stagiu de 19 ani şi peste - comisar-şef de poliţie.
  Agentului de poliție care intră în corpul ofițerilor de poliție în condițiile art. 9 alin. (2) din
  Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, i se acordă gradul
  profesional în funcție de vechimea în structurile M.A.I., astfel:
  - sub 5 ani - subinspector de poliție;
  - între 5 și 10 ani - inspector de poliție;
  - peste 10 ani - inspector principal de poliție.
  Prevederile referitoare la acordarea gradelor profesionale personalului încadrat direct/reîncadrat ca polițist se aplică și agentului de poliție care trece în corpul ofițerilor de poliție și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în specializările prevăzute în fișa postului, dacă raportat la vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite i s-ar acorda un grad profesional mai mare decât cel raportat la vechimea în structurile M.A.I.
  Încadrarea poliţistului se face pe o perioadă de probă de 12 luni şi nu i se vor putea modifica raporturile de serviciu, prin delegare, detaşare, mutare sau transfer timp de cel puţin 2 ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii.

 12. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57 ^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la Omai nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiţii, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.70.80, interior 30664; '30737; 30729 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 0900 - 1400

Grafic concurs:
 1. grafic poz 51.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:07
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 10:58
 9. Tematica si bibliografia poz 51.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:10
 10. Anunț - 2419-Concurs ocupare post vacant ofiţer specialist principal I (medic) - Concurs ocupare post vacant ofiţer specialist principal I (medic) .pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 15:19
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.