Postat la data de: 03.07.2024, ora 15:09

Anunt de concurs șef birou I Biroul Dispecerat Intervenții

Directia Asigurare Logistica Integrata (subordonata Directiei Generale Logistice) organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 354 - șef birou I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Unitati Subordonate A.C., unitatea: DGL-Directia Asigurare Logistica Integrata - Biroului Dispecerat Intervenții din cadrul Serviciului reparații-construcții, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Logistică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subinspector de poliție
 • pregătire de specialitate: nu este cazul
 • vechime în muncă/din care în MAI: 3 ani/3 ani
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni;
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - lucru sub presiunea timpului, rezistență la eforturi fzice și psihice prelungite, receptivitate și operativitate;
  - anticipație situațională, de organizare, de prevedere, coordonare, eigență și fermitate;
  - bună gândire analitică și conceptuală, spirit de observație, putere de mobilizare, bun negociator;
  - utilizarea la nivel bun a computerului personal.
 • atitudini necesare/comportament: spirit de inițiativă, decență, corectitudine - dezvoltare foarte bună;
  - capacitate de a lucra în echipă;
  - disponibilitate la schimbare;
  - atitudine pozitivă față de muncă: interes profesional, spirit de inițiativă ;
  - conștiinciozitate, rigurozitate, exigență perseverență, solicitudine, curaj în asumarea responsabilității;
  - alte atitudinii necesare: devotament și loialitate față de instituție, tact, stăpânire, atitudine de cooperare socială și disponibilitatea de a lucra în echipă;
  - prestanță (limbaj și vestimentație adecvată, respectarea regulilor de politețe);
  - comportament echilibrat și stăpânire de sine (fără excese sau izbucniri emoționale);
  - trăsături pozitive de caracter integritate morală, sociabilitate, discreție, spirit critic, adaptabilitate răbdare, fermitate
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt din punct de vedere fizic și medical potrivit baremelor medicale din M.A.I. pentru funcții de ofițer de poliție;
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcții de conducere;
  - să aibă un temperament care să-i permită îndeplinirea atribuțiilor în condiții normale și de eficiență;
  - să aibă capacitate de a anticipa, de a intui orice situație cu care se confruntă, să aibă cult pentru adevăr, sinceritate și dreptate;
  - nu trebuie să manifeste tendințe depresive sau impulsive;
  - permanent trebuie să dovedească tact, calm, atenție, receptivitate la problemele ce i se prezină și să aibă capacitatea de a memora esența aspectelor.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani;
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent ori studii universitare de licență cu diplomă de licență sau echivalent într-unul din domeniile:
  domeniul fundamental "științe inginerești"": ramura de știință - inginerie civilă sau ramura de știință - inginerie electrică, electronică și telecomunicații, sau ramura de știință inginerie mecanică, mecatronică , inginerie industrială și management, domeniul de licență - inginerie mecanică ; specialitatea - utilje tehnologice pentru construcții; ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții.
  - domeniul fundamental "științe sociale": ramura de știință - științe militare, informații și ordine publică ; specializare logistică.
 • alte cunoştinţe: operare P.C. (Windows, Microsoft Office); cunoștințe generale cu privire la sistemul de protecție a informațiilor clasificate.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
05.08.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
13.08.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 8. *Copii ale certificatului de naștere și ale documentelor privind starea civilă; (numai în situația în care numele de pe cartea de identitate nu coincide cu cel de pe documentele de studii);

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 30.09.2024, ora 13:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Rezultatele interviului structurat pe subiecte profesionale se afișează la avizerul Direcției Asigurare Logistică Integrată din mun. București str. Eforie nr. 3, sector 3 (intrarea din str. Domnița Anastasia nr. 1) și pe latforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră MAI.

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale se va înregistra audio/video.

 6. Proba de concurs se va desfășura la sediul Direcției Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str. Știrbei Vodă nr.24, sector 1.

 7. Candidații sunt declarați admis în ordinea descrăscătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale, în limita numărului posturilor pentru care au candidat.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestația, în format electronic, se va transmite, în termenul de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la adresa de e-mail: contestatii.dali@mai.gov.ro.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări. Candidații nu pot contesta notele obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale de un alt candidat.

 3. Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la avizierul Direcției Asigurare Logistică Integrată din mun. București, str. Eforie nr. 3 (intr. Domnița Anastasia nr. 1) și prin postare pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră MAI.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat admis candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care, mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat admis candidatul cu cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Atenție ! Originainalul documentelor prezentate de candidatul declarat admis la concurs care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității acestora sau care este plastifiat, nu poate fi valorificat.

Informații suplimentare:
 1. Cererile de înscriere la concurs, însoțite de curriculum vitae, vor fi adresate directorului Direcției Asigurare Logistică Integrată și vor fi transmise, în termenul stabilit în anunț, exclusiv electronic, printr-un singur e-mail, într-un singur fișier PDF atașat e-mail-ului, la adresa de e-mail: concursuri.dali@mai.gov.ro. Subiectul e-mail-ului: concurs șef birou I Biroul Dispecerat Intervenții.

 2. Candidaților li se va transmite, de la aceeași adresă (concursuri.dali@mai.gov.ro), un email de confirmare a primirii cererii de înscriere la concurs, precizându-se numărul de înregistrare atribuit.

 3. La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de înscriere la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 4. În situația în care, pe cererea de înscriere la concurs, nu s-a optat pentru modalitatea de identificare a candidatului pe întreaga procedură de concurs, se va proceda la utilizarea codului unic de identificare, ca alternativă la prelucrarea datelor personale.

 5. În situația în care, în termen de 2 zile lucrătoare de la data transmiterii cererii și CV-ului, precum și a dosarului de recrutare, candidatul nu primește nici o confirmare de primire a acestora, se va adresa Serviciului resurse umane al Direcției Asigurare Logistică Integrată, la tel. 021/303.70.80, interior 30434

 6. Documentele care constituie dosarul de recrutare vor fi transmise, în termenul stabilit în anunț, eclusiv electronic, în volum complet, printr-un singur e-mail, într-un singur fișier PDF atașat e-mail-ului, la adresa de e-mail concursuri.dali@mai.gov.ro. Subiectul e-mailului va conține numele și prenumele candidatului și concursul vizat (ex: Ionescu Gicu - șef birou I BDI)

 7. ATENȚIE! Documentele transmise prin alte miloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț sau transmise după expirarea perioadei de depunere nu vor fi luate în considerare.

 8. Orice modificări intervenite în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul direcției din mun. București, str. Eforie nr. 3, sector 5 (intrarea din str. Domnița Anastasia nr. 1) și prin postare pe platforma https://hub.mai.gov.ro, secțiunea Carieră MAI.

Date de contact:
 1. 021/303.70.80 interior 30434

Grafic concurs:
 1. Grafic desfăsurare concurs anunt poz. 354.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 15:07
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 11:24
 2. Model - Cerere de înscriere concurs - Model - Cerere de înscriere concurs.docx - Adăugat la: 05.06.2024, ora 15:12
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții - Model - Declarație confirmare cunoastere condiții.docx - Adăugat la: 05.06.2024, ora 15:15
 4. Tematica sef birou 354.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 11:49
 5. Anunț - 2422-Anunt de concurs șef birou I Biroul Dispecerat Intervenții - Anunt de concurs șef birou I Biroul Dispecerat Intervenții.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 15:09
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.