Postat la data de: 04.06.2024, ora 14:47

Anunț concurs ocupare 3 posturi ofițer de poliție - cu specialitatea Comunicații și Informatică

Garda de Coasta organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Adresa Inspectoratului General al Politiei de Frontiera nr 96395 din 13.05.2024
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 96 - ofițer principal I prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Garda de Coasta - Serviciul Comunicații și Informatică , jud. CT, MUNICIPIUL CONSTANTA, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
 • poz. 422 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Garda de Coasta - Biroul administrativ (C.l., Auto, Tehnic, A.T.M. si A.P.I.) - Comunicații și Informatică din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea , jud. TL, MUNICIPIUL TULCEA, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
 • poz. 423 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar de poliție - arma: Politia de Frontiera Romana, unitatea: IGPF-Garda de Coasta - Biroul administrativ (C.l., Auto, Tehnic, A.T.M. si A.P.I.) - Comunicații și Informatică din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea , jud. TL, MUNICIPIUL TULCEA, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pentru toate posturile obligatoriu
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;(*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***)Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, polițistul căruia i-au încetat raporturile de serviciu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)
m) dacă prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (****)

(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.

(****) „a) la împlinirea vârstei şi a celorlalte condiţii necesare pensionării în sistemul public de pensii pentru instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c) la împlinirea limitei de vârstă în grad profesional;
g) la destituirea din poliţie;
h) la acordarea calificativului nesatisfăcător, de două ori;
i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpă, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistată ulterior;
n) când poliţistul nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3 luni de la data suspendării raportului de serviciu în condiţiile art. 27^25 lit. h).”
(n.n. „art. 27^25 – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se suspendă de drept în următoarele situaţii: (…) h) nu susţine evaluarea psihologică care se efectuează periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice;”)


ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Pentru a participa la acest concurs, în vederea transferului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (*)
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; (**)
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; (***)


(*) Îndeplinirea condiţiei se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.

(**) Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(***) Verificarea criteriului specific, se realizează cu ocazia examinării medicale. Concluziile privind continuarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor în situaţia observării directe, în cursul examinării medicale, a existenţei la candidaţi a unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se stabilesc de către compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare, prin raportare la condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie, precum şi la modelul uniformei de vară stabilit de cadrul normativ incident pentru structura în care este prevăzut postul.


Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: minim subinspector de politie
 • pregătire de bază: Studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: - Matematică şi ştiinţe ale naturii - ramura de știință Matematică sau Informatică; - Științe inginerești- ramura de știință Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii - domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale – specializările: Electronică aplicată sau Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii sau Reţele şi software de telecomunicaţii sau Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii sau Echipamente şi sisteme electronice militare sau Comunicaţii pentru apărare şi securitate; ramura de știință – Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației; – Științe sociale - ramura de știință Științe militare, informații și ordine publică, domeniul de licență - Științe militare, informații și ordine publică - specializarea – Managementul organizației; ramura de știință Științe economice - domeniul de licență Cibernetică, statistică şi informatică economică.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: să deţină/să obțină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate naționale din clasa "secret de stat", nivel "strict secret".
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcția de execuție.
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcția de execuție.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
11.06.2024, ora 14:00
Dată limită depunere dosar: 
17.06.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - incadrare directa + reincadrare + transfer
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 21. *Declarația pe propria răspundere privind susţinerea testării psihologice
  (conform modelului anexat)

 22. Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarația pe propria răspundere privind susţinerea testării psihologice
  (conform modelului anexat)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidații pentru care a fost emis un aviz psihologic (APT/INAPT), aflat (la momentul înscrierii) în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, vor completa declarația prevăzută în anunțul de concurs.

 6. Rezultatele la evaluarea psihologică se vor afișa la avizierul Gărzii de Coastă și se vor posta în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 7. În situația în care se constată inaptitudinea, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

 8. Admiterea contestației la proba eliminatorie are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei respective de către candidat.

 9. Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea repetată a secțiunii "Fișiere anunț" din această pagină şi consultarea avizierului unităţii organizatoare.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Sunt declarați „ADMIS” la concurs candidații care obțin notele cele mai mari la testul scris, în ordinea descrescătoare a acestora și în limita numărului de posturi scoase la concurs.

 6. Desfășurarea probei de concurs poate fi înregistrată/supravegheată audio-video.

 7. În cadrul probei scrise, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu orice tip de materiale documentare, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaților în cauză

 8. Durata probei se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la testul scris poate formula contestație, o singură dată, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestaţiile se pot transmite în format electronic, la adresa de email: concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro.

 5. Rezultatele la contestații se afișează la sediul Gărzii de Coastă și prin postare în secțiunea " FIŞIERE PUBLICATE ULTERIOR ACTIVĂRII ANUNŢULUI" din această pagină.

 6. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris este definitivă.

Departajare:
 1. În situaţia în care, urmare a soluţionării eventualelor contestaţii sau după expirarea termenului de depunere a acestora, mai mulţi candidaţi au obţinut aceeaşi notă finală, la testul scris, în funcţie de numărul posturilor scoase la concurs, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat ”admis” candidatul care obține nota cea mai mare. După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a eventualelor contestaţii la testul scris, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior la rubrica "FIŞIERE PUBLICATE ULTERIOR ACTIVĂRII ANUNŢULUI", precum şi la avizierul unității.

 2. Interviul poate fi contestat în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro.

 3. Eventualele contestații se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Desfăşurarea interviului de departajare poate fi înregistrat audio/video, după caz.

 5. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de recrutare se constituie exclusiv în format electronic, documentele necesare fiind depuse prin transmiterea acestora, în termenele stabilite potrivit Graficului de desfășurare a concursului, în format electronic scanat (fișiere tip .pdf), la adresa de e-mail : concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro . Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite, până la data de 11.06.2024, ora 14:00, în format electronic, la adresa de e-mail : concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro: cererea de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, declaratia privind susţinerea testării psihologice și cartea de identiate (în termen de valabilitate), scanate în format .PDF.
  Pentru participarea la concurs candidații vor transmite, până la data de 17.06.2024, ora 14:00, în format electronic, la adresa de e-mail : concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro, dosarul de recrutare, în VOLUM COMPLET și corect întocmit, cu toate documentele necesare constituirii acestuia, scanate în format .PDF.

 9. Este interzisă transmiterea documentelor ce constituie dosarul de recrutare prin orice altă modalitate decât cea în format electronic scanat (se admite doar formatul .pdf) la adresa de e-mail indicată, documentele urmând a nu fi luate în considerare în situaţia adoptării altei modalităţi decât cea reglementată în prezentul paragraf sau în cazul depășirii termenului de transmitere.

 10. Documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.), vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format PDF și transmise în format electronic pe adresa de e-mail: concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - Fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier PDF separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex. Ionescu Ioan – act identitate, Ionescu Ioan – cerere înscriere, etc.)
  - Candidații vor verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierelor PDF scanate, respectiv faptul că acestea sunt scanate integral (corespund cu documentul original. Ex: diplma de licenta este scanată față/verso, etc. ).

 11. Toate documentele necesare constituirii dosarului de recrutare vor fi transmise printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișiere pdf atașate e mailului) pentru înscrierea la concurs nu trebuie să depășească 25 MB.

 12. E-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume și prenume – conținutul emailului și concursul la care se înscrie ( Ex: Ionescu Ioan - Dosar de recrutare concurs 3 posturi Comunicatii si Informatica - Garda de Coasta).

 13. Ulterior transmiterii documentației pentru înscriere, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii acestuia de la aceeași adresă, respectiv: concursinformatica.gardadecoasta@igpf.ro, precizându-se codul unic de identificare a candidatului, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 14. În situația în care candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă la numărul de telefon 0241-641188, interior 26061, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane, la sediul Gărzii de Coastă, pentru clarificarea situației.

 15. După încheierea perioadelor de transmitere a documentației pentru înscriere, respectiv a dosarelor de recrutare, potrivit Graficului de desfășurare a concursului, nu vor mai fi luate în considerare orice alte documente transmise de către candidați.

 16. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și / sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sunt obligatorii pentru candidatii care au / au avut raporturi juridice de muncă.

 17. În conformitate cu art.1 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, candidații vor depune în etapa de constituire a dosarului de recrutare adeverința eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.
  Medicul de familie al candidatului va completa doar prima pagină a adeverinței. Medicul de familie al candidatului va completa/bifa toate spațiile corespunzătoare ale adeverinței (față), în conformitate cu istoricul medical al candidatului.
  Adeverința medicală va fi scanată FAȚĂ ȘI VERSO și va fi însoțită în mod obligatoriu de CONSIMȚĂMÂNTUL INFORMAT completat de către candidat, conform modelului din anunțul de concurs.
  Adeverința astfel completată va fi transmisă, de către unitatea de recrutare, medicului de unitate pentru analizarea datelor medicale consemnate precum și corespondenței dintre antecedentele personale patologice și/sau afecțiunile consemnate în cuprinsul adeverinței și baremele medicale prevăzute la art. 3 din actul normativ mai sus menționat.
  În situația în care medicul de unitate care completează pe VERSO consemnează ”NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI”, procedura de selecție încetează, acest fapt se aduce la cunoștință candidatului sub semnătură.
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.105 din 2020, declararea inaptitudinii de către medicul de unitate nu se contestă.

 18. Avizul psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, trebuie emis de către un psiholog autorizat în efectuarea unor astfel de examinări, după cum urmează:
  - psihologul trebuie să dețină atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, emis de către Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu prevederile Legii 213/2004 și Hotărârea Guvernului României nr. 788/2005 ;
  - forma de exercitare a profesiei în care psihologul își desfășoară activitatea (cabinete de psihologie, cabinete asociate de psihologie, societăți civile profesionale de psihologie ) să fie înregistrată la Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
  Psihologii atestați în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale, precum și formele de exercitare a profesiei de psiholog avizate în această specialitate pot fi consultate accesând site-ul https://copsi.ro/index.php/registre, și anume Registrul unic al psihologilor (R.U.P.) :
  - R.U.P. Partea I – Atestate de liberă practică;
  - R.U.P. Partea II – Forme de exercitare.

Informații suplimentare:
 1. Prin înscriere, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului, respectiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016; Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul de concurs și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele și termenele concursului.

 2. În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat ”admis”, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să fi obținut minimum nota 7.00.

 3. În cazul în care avizele/autorizațiile nu sunt deținute și nu se obțin ulterior, după numirea în funcție, polițistul va fi pus la dispoziție conform prevederilor art. 27^21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale art. 57 ^1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare.

 4. După postarea tabelului cu rezultatele finale, candidații declarați ”admis” la concursul pentru ocuparea posturilor vacante prin încadrare directă vor susține evaluarea psihologică și examinarea medicală. În situația constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notei obținute.

 5. Candidaților declarați ”admis” la concurs și care îndeplinesc condițiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare şi O.M.A.I. nr. 140/2016. Persoanei care dobândește statutul de polițist prin încadrare directă sau transfer, potrivit art. 9 alin. (3), i se acordă gradul profesional în funcție de pregătirea sa și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Încadrarea polițistului se va face pe o perioadă de probă de 12 luni.

Date de contact:
 1. Detalii se pot obține și la telefon 0241-641188, interior 26061, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 10:00 - 14:00.

Grafic concurs:
 1. Grafic.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:39
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere de înscriere - Cerere de înscriere.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:29
 2. Model - CV - CV.docx - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:31
 3. Model - Îndrumar autobiografie - Îndrumar autobiografie.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:32
 4. Model - Tabel nominal cu rude - Tabel nominal cu rudele.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:32
 5. Model - Consimtământ cazier judiciar - Consimțământ extras cazier judiciar.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:33
 6. Model - Adeverință medicală - Adeverință medicală.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:33
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală - Consimțământ informat examinare medicală.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:34
 8. Model - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare - Model - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:34
 9. Model - Declaratie testare psihologică - Model - Declaratie testare psihologică.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:35
 10. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:39
 11. Anunț - 2436-Anunț concurs ocupare 3 posturi ofițer de poliție - cu specialitatea Comunicații și Informatică - Anunț concurs ocupare 3 posturi ofițer de poliție - cu specialitatea Comunicații și Informatică.pdf - Adăugat la: 04.06.2024, ora 14:47
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Anunț planificare evaluare psihologică - anunt testare psihologica comunicatii -1-.pdf - Adăugat la: 12.06.2024, ora 9:50
 2. Erată - Erată ANUNȚ - ERATA ANUNT.pdf - Adăugat la: 13.06.2024, ora 9:48
 3. Anunț - Rezultate evaluare Psihologica - Rezultate evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 20.06.2024, ora 9:07
 4. Erată - Erată Anunț - ERATA ANUNT_.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:11
 5. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - - - LISTA.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 10:16