Postat la data de: 21.06.2024, ora 15:14

Anunț concurs ofițer specialist II- Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis organizează:
| concurs - încadrare directă |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 74 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Locotenent-colonel - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Timis - Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, jud. TM, MUNICIPIUL TIMISOARA, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Încadrare directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia;
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sublocotenent
 • pregătire de bază: - Studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale:
  • matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă “Matematică”, “Informatică”, ”Fizică”;
  • ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă “Inginerie electrică”, “Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, ”Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, “Ingineria sistemelor”,“Mecatronică şi robotică”, “Ştiinţe inginereşti aplicate” – specializarea “Informatică industrială”;
  • ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă “Ştiinţe administrative” – specializarea “Administraţie publică”, ”Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – specializarea “Managementul organizaţiei”,“Managementul sistemelor de comunicaţii militare”; pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet / diplomă de ofiţer specialitatea “comunicaţii şi informatică” sau “transmisiuni”, domeniul de licenţă “Cibernetică, statistică şi informatică economică” - specializarea “Informatică economică”, domeniul de licenţă “Contabilitate” - specializarea “Informatică de gestiune”;
 • pregătire de specialitate: Nu este cazul.
 • alte cunoştinţe: Nu este cazul.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: Autorizaţie de acces la informaţii clasificate – Nivel Strict secret, după încadrare.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: Nu este cazul.
 • vechime în funcţii de conducere: Nu este cazul.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3/6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: Nu este cazul
 • atitudini necesare/comportament: Nu este cazul
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: Nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Nu este cazul
 • vechime în armă: Nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: Nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: Nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - planifică, organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate de comunicaţii (radio, telefonie, video, sisteme integrate, etc.) din unitate;
  - coordonează activitatea de elaborare a ordinelor şi rapoartelor pe linie de comunicaţii destinate unității şi eşalonului superior;
  - coordonează activitatea de elaborare a informărilor, sintezelor, punctelor de vedere, analizelor şi adreselor către alte servicii, birouri, compartimente din structura inspectoratului şi diverse instituţii cu care se colaborează pe linie de comunicaţii;
  - asigură realizarea funcţionării permanente şi de calitate a reţelelor de comunicaţii ce deservesc conducerea unității;
  - intervine şi în afara orelor de program pentru remedierea sau eliminarea disfuncţionalităţilor ori pentru repunerea în funcţiune a echipamentelor de comunicații critice, pentru executarea în bune condiţiuni a misiunilor ce revin inspectoratului;
  - se preocupă de ridicarea nivelului de cunoştinţe profesionale impus de dinamica modernizării echipamentelor şi reţelelor de comunicaţii;

Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
05.07.2024, ora 13:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare si SGP - incadrare / rechemare / transfer la cerere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. Copia carnetului de muncă / certificatului de stagiu de cotizare și/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă
 6. Copia livretului militar
  (dacă este cazul, obligatoriu pentru cadrele militare în rezervă)
 7. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 8. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 9. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 10. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 11. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 12. *Autobiografie
  (scrisă olograf (de mână) de către candidat, conform modelului anexat)
 13. *Tabel nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului
  (candidatul trebuie să completeze documentul potrivit notei de subsol a modelului anexat;)
 14. *Extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar/ consimțământ obținere certificat
  (-Candidatul poate să opteze pentru una dintre variante.
  -Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar depus de candidat, aflat în termen de valabilitate, respectiv 6 luni de la data eliberării.
  )
 15. *Fotografie color 9x12
  (fotografie clară tip portret al candidatului)
 16. *Adeverință medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
  (conform modelului anexat)
 17. *Consimțământ informat examinare medicală
  (conform modelului anexat)
 18. *Aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii
 19. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 20. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Dacă pentru ocuparea unor posturi este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.
  Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist – art. 1 alin. (4) din Anexa nr.2 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare:
 1. 1. În conformitate cu prevederile art. 30 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare cu modificările şi completările ulterioare, cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale (condiţia trebuie îndeplinită înainte de intrarea în vigoare a ordinului de chemare în activitate.
  Nu pot face obiectul încadrării directe persoanele care la data emiterii actului administrativ de chemare în activitate, au atins vârsta standard de pensionare, aşa cum este prevăzută de Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
  În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcţie nu se realizează în situaţia în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soţi sau rude de gradul I.
  Prin raport ierarhic nemijlocit se înţelege raportul dintre soţ/soţie sau rude de gradul I şi şeful care îndeplineşte atribuţiile funcţie de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.
  Prin înscrierea la concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului.
  Atât proba testului scris, cât şi interviul de departajare (organizat doar în situaţia în care se impune departajarea candidaţilor) se înregistrează audio/video.
  2. Înscrierea şi transmiterea documentelor:
  Pentru înscriere la concurs, candidaţii transmit până în data de 05.07.2024, ora 13:00 inclusiv, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al jud. Timiș, dosarul de recrutare în volum complet, la adresa de e-mail sru.isutm@gmail.com, prin depunerea unor fişiere în format .pdf (ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb), care să cuprindă toate documentele prevăzute la capitolul Dosar de recrutare din prezentul anunţ, scanate lizibil.
  La subiectul e-mail-lui prin care se transmit documentele de înscriere, candidaţii vor specifica numele, prenumele, funcţia pentru care candidează (ex. Popescu Vasile - Ofiţer I - Inspecția de Prevenire - Compartimentul Control şi Activităţi Preventive).
  Documentele transmise se scanează individual şi se denumesc în mod corespunzător, denumirea fişierului ataşat fiind formată din numele şi prenumele candidatului, respectiv conţinutul documentului (ex. Popescu Vasile - Cerere înscriere, Popescu Vasile - CV, Popescu Vasile - CI, Popescu Vasile - Tabel cu rudele, Popescu Vasile - Autobiografie etc.).
  Documentele constitutive ale dosarului de recrutare care au menţiuni sau înscrisuri pe ambele părţi, se transmit scanate faţă - verso. Candidaţii sunt rugaţi să nu transmită alte documente, în afara celor menţionate la capitolul Dosarului de recrutare din prezentul anunţ sau documente fotografiate, astfel încât ataşamentele să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb. Documentele vor fi transmise în mod obligatoriu doar ca ataşamente la e-mail, din motive de securitate nu vom accesa link-uri şi nici nu vom activa conturi pe platforme externe pentru a putea descărca documentele transmise de candidaţi. Prin înscriere la concurs, candidatul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în condiţiile Regulamentului UE 679/2016) şi cu privire la înregistrarea audio-video a probelor de concurs.
  La înscriere, candidaţilor li se atribuie un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând ca acesta să fie folosit pentru identificarea candidaţilor pe întreaga procedură de concurs.
  Codul unic de identificare va fi comunicat candidaţilor, prin transmiterea unui e-mail, ca răspuns la e- mail-ul prin care aceştia au transmis documentele solicitate pentru participarea la concurs.
  În funcţie de numărul de solicitări primite, confirmarea înscrierii şi transmiterea codului unic de identificare se va face în ziua înscrierii sau cel târziu în următoarea zi lucrătoare. Persoanele care au transmis documentele pentru înscriere şi care nu au primit un e-mail de confirmare a înscrierii la concurs şi de atribuire a codului unic de identificare în termenul susmenționat, sunt rugate să contacteze telefonic personalul desemnat cu activitatea de recrutare, la nr. 0770850476, pentru clarificarea situaţiei.
  ESTE INTERZISĂ înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poşta militară sau orice alte mijloace decât prin adresa de e-mail menţionată în prezentul anunţ, respectiv sru.isutm@gmail.com.
  Cererile şi documentele constitutive ale dosarului de recrutare, transmise în alte moduri decât cel menţionat, nu vor fi luate în considerare.
  La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc în mod cumulativ toate condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare şi cerinţele prevăzute în fişele posturilor, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs (termen limită 05.07.2024/ora 13:00).
  ATENŢIE! Verificarea transmiterii complete şi corecte a documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine în totalitate candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului, nu şi dacă documentele sunt corect întocmite/scanate sau dacă dosarul de recrutare este complet, verificarea şi stabilirea acestui aspect urmând a se face ulterior, conform graficului de concurs, de către comisia numită în acest sens.
  3. Informaţii referitoare la adeverinţa medicală:
  În conformitate cu prevederile art. 1 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, se vor desfăşura următoarele activităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs:
  - candidaţii vor transmite la adresa de e-mail sru.isutm@gmail.com adeverinţa eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, precum şi consimţământul informat, împreună cu toate documentele solicitate la capitolul Dosar recrutare;
  - secretarul comisiei de concurs transmite medicului de unitate adeverinţa medicală în vederea analizării;
  - medicul de unitate al unităţii analizează datele medicale consemnate în adeverinţa medicală, precum şi corespondenţa dintre antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate în cuprinsul adeverinţei şi baremele medicale prevăzute la art. 3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020;
  - în situaţia în care antecedentele personale patologice şi/sau afecţiunile consemnate de medicul de familie se încadrează în bolile/afecţiunile medicale care determină expres inaptitudinea medicală prin raportare la baremele medicale prevăzute la art. 3 din Anexa nr. 1 la O.M.A.I. nr. 105/2020, candidaţii respectivi sunt declaraţi «INAPT» de medicul de unitate, care completează, pe verso, paragraful corespunzător din baremele medicale prevăzute la art. 3 şi consemnează «NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ care formează personal pentru nevoile M.A.I./concursul de încadrare în M.A.I.». În această situaţie, procedura de recrutare şi selecţie încetează; Declararea inaptitudinii nu se contestă.

 2. 4. Conform articolului 2, alineatul 2 din Ordinul nr. 5289/2008 privind diploma de licență și suplimentul la diplomă, „Suplimentul la diplomă este un document obligatoriu, anexat actului de studii, care oferă o descriere standardizată a tipului şi nivelului calificării, a conţinutului, a contextului instituţional şi a statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum şi a rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Modelul de referinţă al suplimentului la diplomă pentru ciclul I - studii universitare de licenţă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Date de contact:
 1. Relaţii privind organizarea şi desfăşurarea concursului pot fi obţinute la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiș, sau la telefon 0770850476, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-12:00 sau la adresa de email sru.isutm@gmail.com.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfasurare concurs ofiter spec II - SCTI- COM-2.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 14:55
Fișiere anunț:
 1. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 3. Model - Îndrumar autobiografie.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 4. Model - Tabel nominal cu rudele.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 5. Model - Consimțământ extras cazier judiciar.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 6. Model - Adeverință medicală.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 7. Model - Consimțământ informat examinare medicală.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 8. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 21.06.2024, ora 13:30
 9. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE -OFITER-COMPARTIMENTUL COMUNICATII.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 14:52
 10. Anunț - 2736-Anunț concurs ofițer specialist II- Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației - Anunț concurs ofițer specialist II- Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației.pdf - Adăugat la: 21.06.2024, ora 15:14
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.