Postat la data de: 01.07.2024, ora 12:33

Anunț Concurs Ofițer Specialist II - Financiar poz. 15

Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi Falticeni organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Nota Raport nr. 176278/14.06.2024 privind solicitarea aprobării procedurilor de concurs, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, în vederea încadrării unor posturi de execuție vacante de la nivelul Jandarmeriei Române
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 15 - Ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Sc.M.Sub.Jand.Falticeni - Compartimentul Financiar, jud. SV, MUNICIPIUL FALTICENI, Domeniu de activitate: Financiar-contabil
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Subofițerul / maistrul militar poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) au absolvit studii superioare
b) sunt declaraţi "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare. (**)
e) au o vechime de cel puţin doi ani în cadrul MAI;
f) au obţinut calificativul de cel puţin «foarte bun» la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI.
(**) Art. 17 alin. (2): „La propunerea consiliilor de onoare și a comandanților de unități, cadrul militar este pus la dispoziție când este trimis în judecată sau judecat de către instanțele judecătorești în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcției în care este încadrat.”
Art. 21 lit. a) și b): „Cadrul militar se suspendă din funcție de drept în următoarele situații:
a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu:
b) se află sub control judiciar sau control judiciar pe cauțiune și s-a dispus interdicția exercitării profesiei;”


Cerințele postului:
 • gradul militar: minim sublocotenent
 • pregătire de bază: studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă „ştiinţe economice” sau în specializarea „management economico-financiar” din domeniul „ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”.
 • alte cunoştinţe: cunoştinţe generale în domeniul P.C.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel „STRICT SECRET” (obţinută după numirea pe funcţie).
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - capacitate de concepţie, analiză şi sinteză - dezvoltare bună;
  - spirit de observaţie, atenţie distributivă şi concentrată – dezvoltare bună;
  - capacitate de autoorganizare – dezvoltare bună;
  - capacitate de comunicare şi relaţionare– dezvoltare bună;
  - claritatea exprimării orale şi în scris- dezvoltare bună;
 • atitudini necesare/comportament: - respectarea prevederilor legale, normelor de etică profesională– dezvoltare bună;
  - capacitate adaptativă– dezvoltare bună;
  - responsabilitate şi conştiinciozitate – dezvoltare bună;
  - discreție – dezvoltare foarte bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: să fie sănătos clinic, să nu prezinte afecţiuni medicale care să nu-i permită să lucreze în condiţiile specifice postului.
 • trăsături psihice şi de personalitate: - apt psihologic pentru funcţii de execuţie;
  - încredere în sine - dezvoltare obişnuită;
  - seriozitate, perseverenţă - dezvoltare bună;
  - echilibru emoţional, rezistenţă la stres– dezvoltare bună.
 • definirea sumara a atributiilor postului: - întocmeşte note contabile pe liniile: salarizare și contabilitate;
  - ţine evidenţa cheltuirii fondurilor bugetare pe toate subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
  - gestionează și prelucrează date prin întocmirea, semnarea electronic și depunerea tuturor situațiilor pe platforma Punct Unic de Acces – ForExeBug pusă la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice ;
  - gestionează programele informatice de evidenţă contabilă, drepturi de personal - salarizare, situaţii informative/situaţii financiare, generare adeverinţe pensionari.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
03.07.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
12.07.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - TCO
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitățile de management resurse umane în unitățile militare ale MAI, cu modificările și completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI;
  - vechimea în structuri ale MAI.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Candidaţii care au fost evaluaţi psihologic în vederea ocupării unei funcţii de ofiţer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ulterior datei de 28.01.2024, vor menţiona acest fapt în cererea de înscriere. Potrivit prevederilor art. 21 din O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, pe durata de valabilitate a documentelor cuprinzând rezultatele evaluării psihologice – 6 luni de la data emiterii, titularii nu pot participa la o nouă evaluare psihologică în acelaşi scop cu evaluarea iniţială. În aceste condiţii, candidaţii care declară că au fost evaluaţi psihologic în acest interval nu vor mai fi planificaţi la o nouă evaluare psihologică, unitatea urmând să procedeze la verificarea în evidenţa Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne a existenţei avizului psihologic.

 6. Candidaţii care nu au fost evaluaţi psihologic, vor fi planificaţi prin grija Biroului resurse umane şi organizare din Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, iar examinarea psihologică se va desfăşura la sediul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne din mun. Bucureşti, str. Șoseaua Olteniței, nr. 158-160, sector 4, sau într-o altă locaţie stabilită de către directorul centrului. Planificarea la testarea psihologică va fi afişată pe site-ul şcolii, pe portalul H.U.B. şi la avizier, ulterior datei de depunere a cererii de înscriere la concurs.

 7. Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va desfăşura testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin consultarea permanentă a paginii web indicate şi a avizierului şcolii. Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Contestațiile se depun la adresa de email resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro.

 5. Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu se poate stabili candidatul declarat “admis”, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, la o dată ce va fi stabilită ulterior şi comunicată printr-un anunţ, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

 2. Interviul structurat pe subiecte profesionale se înregistrează audio și video. Această probă nu se contestă.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

Informații suplimentare:
 1. Prin înscrierea la concurs, candidații își manifestă acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului.

 2. Atât proba testului scris cât și interviul de departajare (organizat doar în situația în care se impune departajarea candidaților) se înregistrează audio-video.

 3. Înscrierea și transmiterea documentelor:
  a. Pentru înscrierea la concurs, candidații transmit școlii până la data de 03.07.2024, ora 16.00, cererea de înscriere, copia actului de identitate, CV-ul și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare la adresa de e-mail: resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro în format .PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 25 Mb), scanate lizibil.
  E-mail-ul va avea subiect (titlu) de următoarea formă: numele și prenumele candidatului, conținutul email-ului și concursul la care se înscrie (exemplu: POPESCU ION, documente înscriere concurs ofițer specialist II poz. 15).
  Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (exemple: cerere_înscriere_POPESCU_ION.pdf, copie_CI_POPESCU_ION.pdf, declarație _POPESCU_ION.pdf etc.).
  b. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, care au mențiuni sau înscrisuri pe ambele părți, se transmit scanate față – verso. vor fi transmise școlii până la data de 12.07.2024, ora 14.00.
  Candidații sunt rugați sa nu transmită alte documente, în afara celor menționate în capitolul dosar de recrutare din prezentul anunț sau documente fotografiate, astfel încât atașamentele să nu depășească dimensiunea de 25 Mb.
  c. Prin înscrierea la concurs, candidatul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (în condițiile Regulamentului UE 679/2016) și cu privire la înregistrarea audio – video a probelor de concurs.
  La înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, ca alternativă în prelucrarea datelor cu caractere personal, urmând ca acesta să fie folosit pentru identificarea candidaților pe întreaga procedură de concurs.
  Codul unic de identificare va fi comunicat candidaților, prin transmiterea unui email ca răspuns la email-ul pin care aceștia au înaintat documentele solicitate pentru participarea la concurs.
  În funcție de numărul de solicitări primite, confirmarea înscrierii și transmiterea codului unic de identificare se va face în ziua înscrierii sau cel târziu până la data de 03.07.2024.
  Persoanele care au transmis documentele pentru înscriere și care până la data de 03.07.2024 nu au primit un email de confirmare a înscrierii la concurs și de atribuire a codului unic de identificare, sunt rugate să contacteze telefonic personalul desemnat cu activitatea de rerutare la numărul 0230 541660, pentru clarificarea situației.
  d. ESTE INTERZISĂ înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau orice alte mijloace decât prin adresa de email menționată în prezentul anunț, respectiv resurseumane1@jandarmeriafalticeni.ro.
  Cererile și documentele constitutive ale dosarului de recrutare, transmise în alte moduri decât cel menționat, nu vor fi luate în considerare.
  ATENȚIE! Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunțul de concurs revine candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepția e-mail-ului nu şi dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate!
  e. În cazul în care ocuparea posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul nu este posibilă din motive care tin exclusive de persoana candidatului declarant „admis”, oferta de ocupare a postului se face de candidatul clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor.
  f. Dacă documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, atrag respingerea candidatului la concurs.
  g. Candidații au obligația de a verifica portalul de servicii electronice al M.A.I. (https://hub.mai.gov.ro), zilnic după transmiterea cererii de înscriere, deoarace planificarea pentru sustinerea evaluării psiholigice se va realiza începînd cu data înscrierii, înainte de verificarea îndeplinirii condițiilor de participare.

 4. În conformitate cu prevederile art. 5^1 din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, numirea în funcție nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau rude de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care acesta este încadrat.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind organizarea şi desfășurarea concursului pot fi obținute de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, cu sediul în mun. Fălticeni, str. Armatei nr. 1-3, jud. Suceava, telefon 0230 541660, de luni până vineri între orele 09.00-15.00.

Grafic concurs:
 1. Graficul desfășurării concursului.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 11:29
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 28.06.2024, ora 13:12
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 28.06.2024, ora 13:12
 3. Tematica si bibliografie - ofiteri specialist II_financiar_net.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 9:41
 4. Model - - - Cerere de înscriere.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 11:33
 5. Anunț - 3469-Anunț Concurs Ofițer Specialist II - Financiar poz. 15 - Anunț Concurs Ofițer Specialist II - Financiar poz. 15.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 12:33
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - - - Anunț planificare evaluare psihologica_poz 15.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 9:16