Postat la data de: 01.07.2024, ora 18:46

ANUNȚ CONCURS TCO - 2 POSTURI DE OFIȚER DE POLIȚIE - SERVICIUL INFORMATICĂ

Directia Generala Permise de Conducere si Inmatriculari organizează:
| concurs - trecere în corpul ofițerilor |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 27^34 lit. c) din Legea nr. 360 /2002 privind Statutul polițistului
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 106 - ofițer specialist I prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Dir.Gen.P.C.-Inmatriculari - Serviciul Informatică- Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
 • poz. 108 - ofițer specialist II prevăzut cu gradul de Comisar șef de poliție - arma: Evidenta auto, unitatea: Dir.Gen.P.C.-Inmatriculari - Serviciul Informatică- Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Comunicații și tehnologia informației
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

Agentul de poliție poate participa la concurs dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; (*)
b) nu este sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
e) a absolvit studii superioare și îndeplinește condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.


(*) Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: Minim subinspector de poliție
 • pregătire de bază: - pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 106 din statul de organizare al unității: să fie absolvenți de studii universitare de licență - ciclul I Bologna, studii universitare de lungă durată sau echivalente în unul din următoarele domenii: Matematică; Informatică; Calculatoare și tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Inginerie electrică; Inginerie energetică; Inginerie civilă.
  -pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 108 din statul de organizare al unității: să fie absolvenți de studii universitare de licență - ciclul I Bologna, studii universitare de lungă durată sau echivalente în unul din următoarele domenii: Matematică; Informatică; Calculatoare și tehnologia informației; Ingineria sistemelor; Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale; Inginerie electrică; Inginerie energetică; Inginerie civilă; Inginerie aerospațială.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: - pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 106 din statul de organizare al unității: să dețină autorizație de acces la informații clasificate nivel STRICT SECRET (poate fi obținută ulterior)
  -pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 108 din statul de organizare al unității: să dețină autorizație de acces la informații clasificate nivel SECRET (poate fi obținută ulterior)
 • aptitudini şi abilităţi necesare: - pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 106 din statul de organizare al unității: spirit analitic: identifică informațiile lipsă, analizează logic problemele tehnice și le rezolvă prin soluții inovatoare; verifică acuratețea informațiilor înainte de a le folosi; comunicarea eficientă, capacitate de a negocia; ia decizii în timp util; flexibilitate, obiectivitate, operativitate; inițiativă - nu așteaptă să i se spună ce are de făcut; capacitate de organizare și planificare.
  - pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 108 din statul de organizare al unității: spirit analitic: identifică informațiile lipsă, analizează logic problemele tehnice și le rezolvă prin soluții inovatoare; capacitate de analiză, sinteză; verifică acuratețea informațiilor înainte de a le folosi; comunicarea eficientă, capacitate de a negocia; ia decizii în timp util; flexibilitate, obiectivitate, operativitate; inițiativă - nu așteaptă să i se spună ce are de făcut; capacitate de organizare și planificare.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic pentru funcția de ofițer de poliție.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru funcția de ofițer de poliție.
 • definirea sumara a atributiilor postului: - pentru funcția de ofițer specialist I la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 106 din statul de organizare al unității: transpune/ participă la transpunerea fluxurilor şi proceselor informaţionale din competenţa instituţiei în cerinţe şi specificaţii IT&C, identifică soluţiile disponibile sau adaptabile; proiectează, selectează, adaptează, configurează, dezvoltă, testează, implementează, integrează soluţiile IT&C funcţie de specificul activităţilor şi de rezultatele aşteptate; aplică standardele tehnice IT&C în vigoare şi cerinţele specific M.A.I.; adaptează programele şi configuraţiile de echipament existente astfel încât să asigure creşterea performanţelor instituţiei; stabileşte soluţii, proceduri, tehnici pentru buna funcţionare şi corecta utilizare a echipamentelor şi infrastructurii de comunicaţie; decide asupra modului în care utilizatorii au acces şi folosesc resursele hardware şi software; indeplinește rolul de administrator sistem/rețea din cadrul C.S.T.I.C.
  - pentru funcția de ofițer specialist II la Serviciul Informatică - Compartimentul Administrarea sistemului informatic național de evidențe auto din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, prevăzută la poziţia 108 din statul de organizare al unității: proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C care includ lucrul în reţea şi/sau accesul la Internet în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate; transpune/ participă la transpunerea fluxurilor şi proceselor informaţionale din competenţa instituţiei în cerinţe şi specificaţii IT&C – ce includ operarea într-un mediu cu resurse distribuite în reţea; alege şi implementează arhitectura de reţea şi tehnologiile de conectare şi comunicaţii în funcţie de specificul activităţilor, de gradul de securitate şi de bugetul alocat; studiază, cunoaşte, înţelege şi analizează tehndinţele tehnologice în reţelele de calculatoare şi comunicaţii; lucrează în echipă cu alţi specialişti pentru adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii pentru distribuirea şi accesul la resursele din reţea, în condiţiile respectării regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informaţiilor şi transmisiilor de date; supraveghează/ monitorizează funcţionarea echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare.
 • atitudini necesare/comportament: - exprimare corectă, clară, concisă și să utilizeze termeni adecvați;
  - preocupare pentru ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe teoretice și abilități practice;
  - responsabilitate, promptitudine, exigență, atenție la detalii, răbdare, discernământ, disciplină, putere de concentrare;
  - lucru în echipă, comunicare permanentă pe principii profesionale și colaborare în spiritul respectului reciproc.
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
08.07.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - agent
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Copia certificatului de naștere al candidatului
 6. Copie certificat de naștere al soțului/soției
  (obligatorie pentru candidații căsătoriți)
 7. Copie certificate de naștere ale copiilor
  (obligatorie pentru candidații care au copii)
 8. Copie certificat de căsătorie
  (obligatorie pentru candidații care sunt căsătoriți)
 9. Copie hotărâre judecătorească privind starea civilă
  (obligatorie pentru candidații care au fost căsătoriți)
 10. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 11. *Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat
  (din adeverință trebuie să reiasă următoarele:
  - candidatul nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - candidatul nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  - calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )
 12. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
 13. *Declarație
  Declarație acord înregistrare audio-video
 14. *Declarație
  Declarație din care să rezulte dacă în ultimele 6 luni au fost evaluați psihologic pentru același scop (conform modelului anexat)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Rezultatele la testarea psihologică vor fi publicate în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 6. Agenții de poliție pentru care s-a emis un aviz psihologic(APT/INAPT), aflat la momentul înscrierii în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților care îndeplinesc condițiile legale, vor completa, în acest sens o declarație pe proprie răspundere (model ce se regăsește în secțiunea de fișiere a acestui anunț).

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Probă - test scris
Perioada de desfășurare a probei: 27.07.2024
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele la proba „test scris” se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 6. Numărul de subiecte, precum și durata de rezolvare a testului vor fi stabilite de Comisia de concurs.

 7. Candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

 8. Candidații vor prezenta actul de identitate (aflat în perioada de valabilitate).

 9. Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicate pentru susținerea testului scris vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs.

 10. Candidații care nu prezintă un act de identitate valabil (prin act de identitate se întelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate ) nu vor putea susține testul scris și vor fi eliminați din concurs.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba scrisă, poate formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia constituită în acest scop.

 4. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tco.dgpci.informatica@mai.gov.ro .

 5. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 6. Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postarea unui anunț în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

 2. Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs .

 3. În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

 4. În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 5. Candidaţii declaraţi "respins" , în urma interviului de departajare, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 6. Interviul de departajare se suține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis, candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

 7. Interviul care se susține în procedura de departajare a candidaților, conform art. 41 alin. (3) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne se poate contesta.Termenul de depunere a contestațiilor este de 24 de ore de la afișarea rezultatului interviului, iar termenul pentru soluționarea contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere.

 8. Contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tco.dgpci.informatica@mai.gov.ro.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile şi modul de organizare şi desfășurare a concursului.

 9. Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susținerea probei de concurs.

Informații suplimentare:
 1. Înscrierea se realizează în perioada 01.07-08.07.2024 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar data de 08.07.2024 doar până la orele 12:00), online la adresa de e-mail tco.dgpci.informatica@mai.gov.ro.
  Cererile de înscriere și documentația solicitată transmise după data de 08.07.2024, orele 12:00, nu vor fi luate în considerare.

 2. Înscrierea candidaților se va realiza pe post, menţionând unitatea în care se regăsește postul, precum și poziția din statul de organizare, pentru care candidează.

 3. În ceea ce privește posturile de ofițer de poliție prevăzute la pozițiile 106 și 108 din statul de organizare al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, în măsura în care candidații îndeplinesc cerințele pentru ocuparea celor două posturi, aceștia pot indica ambele poziții în cererea de înscriere, la rubrica „prevăzut la poziţia ___________ din statul de organizare al serviciului respectiv”.
  Ocuparea posturilor se va efectua în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute conform procedurii de la rubrica „DEPARTAJARE” din cuprinsul anunțului.

 4. Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, astfel candidatul va putea susține această probă doar pentru ocuparea unui singur post (dacă înscrierea este pe post) / mai multor posturi (dacă înscrierea s-a realizat pe mai multe posturi din aceeași structură).

 5. Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:
  - documentele care necesită a fi completate vor fi imprimate de către candidat, completate, datate și semnate olograf (cu excepția CV-ului), iar ulterior scanate exclusiv în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
  - toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan - dosar recrutare informatică);
  - e-mailul transmis de către candidat va avea același subiect (titlu) ca și fișierul atașat și nu trebuie să depășească 25 MB;
  - toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;
  - Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete, incorect întocmite sau depuse ulterior termenului de înscriere.

 6. În cel mult cinci zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere și documentației aferente, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv tco.dgpci.informatica@mai.gov.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 7. În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări la numărul de telefon 0213019573 sau interior 14367, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări din şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti, în vederea clarificării.

 8. Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate la sediul Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

 9. Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare, li se vor acorda gradele profesionale prin raportare la prevederile legale în vigoare și vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 10. „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 57 ind. 1 alin. (6) din Anexa nr. 3 la OMAI 140/2016.”

 11. După finalizarea concursului, candidatul declarat"admis" va depune toate documentele, transmise electronic, din dosarul de recrutare, în original.Documentele care rămân, în copie, la dosarul de recrutare se vor certifica pentru conformitate cu originalul și se vor semna de către persoana desemnată și de către candidat.Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

 12. În situația în care candidatul declarat "admis" nu depune toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat "admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

 13. În situația invalidării concursului deoarece candidatul declarat "admis" nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori dosarul său de recrutare este incomplet, precum și în celelalte situații în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat "admis", oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat "admis" la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Date de contact:
 1. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00 de la secretarul comisiei de concurs din cadrul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale Permise Conducere şi Înmatriculări la numărul de telefon 021 301 95 73 sau interior 14367.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC calendar concursuri 27.07.2024.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 13:47
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 12:21
 2. Tematica si bibliografie iulie ofiteri Serviciul Informatica.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 16:45
 3. Model - Cerere înscrire concurs - Serviciul Informatică-Anexa 1.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:59
 4. Model - Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare - Serviciul Informatic- Anexa 2.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 17:59
 5. Model - Declarație evaluare psihologică - Serviciul Informatic-Anexa 3.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 18:00
 6. Model - Declarație acord înregistrare audio-video - Serviciul Informatic-Anexa 4.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 18:01
 7. Anunț - 3742-ANUNȚ CONCURS TCO - 2 POSTURI DE OFIȚER DE POLIȚIE - SERVICIUL INFORMATICĂ - ANUNȚ CONCURS TCO - 2 POSTURI DE OFIȚER DE POLIȚIE - SERVICIUL INFORMATICĂ.pdf - Adăugat la: 01.07.2024, ora 18:46
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Erată - Modificare - Anunț TCO-Serviciul Informatică.pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 10:11