Postat la data de: 02.07.2024, ora 10:11

Concurs pentru postul de șef serviciu I la Serviciul Achiziții din cadrul I.G.J.R.

Inspectoratul General al Jandarmeriei organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 410 - șef serviciu I prevăzut cu gradul de Colonel - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.General al Jandarmeriei - Serviciul Achiziții, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Achiziții
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: căpitan
 • pregătire de bază: studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe militare, informaţii și ordine publică - specializarea: managementul organizaţiei / inginerie civilă / inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii / inginerie geologică, mine, petrol şi gaze / inginerie mecanică, mecatronică / inginerie industrială şi management / ştiinţe economice / ştiinţe juridice / ştiinţe administrative
 • pregătire de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii postuniversitare/studii universitare de master – ciclul II Bologna, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
 • alte cunoştinţe: cultură generală, cunoaşterea legislaţiei care reglementează activitatea de achiziţii publice, cunoştinţe generale de operare pe calculator şi în domeniul juridice, psihosociologia munci şi organizaţiilor
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel „Secret”;
  Notă: Obţinută după numirea pe funcţie. Neacordarea accesului la documente clasificate de nivel solicitat atrage eliberarea din funcţia de drept.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: utilizarea unei limbi de circulaţie internaţională (nu este necesară prezentarea unui act doveditor)
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 10 ani în muncă / 6 ani în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: 3 ani
 • aptitudini şi abilităţi necesare: a) Atenţie selectivă. Aptitudinea de concentrare asupra unei sarcini fără a fi distras, presupunând şi concentrare asupra un ei sarcini plictisitoare – dezvoltare bună;
  b) Atenţie distributivă. Aptitudinea de a trece de la o sursă de informaţie la altele, presupunând utilizarea a numeroase surse pentru a recepţiona rapid informaţiile complexe - dezvoltare bună.
  c) Receptivitatea la probleme. Aptitudinea de a constata că ceva este greşit sau că ceva riscă să funcţioneze greşit, presupunând recunoaşterea faptului că există o problemă, sesizarea problemelor foarte rare sau complexe, identificarea tuturor elementelor problemei, în cele mai mici detalii – dezvoltare bună.
  d) Raţionament deductiv. Aptitudinea de a aplica reguli generale la probleme specifice în scopul găsirii unor răspunsuri care au sens, presupunând mai multe etape logice în care se utilizează reguli generale pentru a găsi răspunsuri la probleme complexe – dezvoltare bună;
  e) Capacitatea de înţelegere. Aptitudinea de a înţelege ideile prezentate prin intermediul limbajului scris şi vorbit, presupunând înţelegerea informaţiilor complexe sau a detaliilor care conţin diferenţierile subtile ale sensurilor – dezvoltare bună.
  f) Capacitate de exprimare. Aptitudinea de a comunica informaţii şi idei prin intermediul vorbirii sau scrisului astfel încât alţii să înţeleagă, presupunând utilizarea clară şi bine organizată a cuvintelor şi frazelor în scopul comunicării ideilor subtile şi complexe altor persoane – dezvoltare bună.
  g) Gândirea critică. Capacitatea de utilizare a logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele forte şi slabe ale soluţiilor, concluziilor şi abordărilor alternative – dezvoltare bună.
  h) Monitorizare. Capacitatea de monitorizare/evaluare a propriilor performanţe, ale altora sau ale organizaţiei pentru a face îmbunătăţiri sau a iniţia acţiuni corective – dezvoltare bună.
  i) Negocierea. Capacitatea de aducere totală a părţilor divergente şi încercarea de aplanare a punctelor de vedere diferite – dezvoltare bună.
  j) Luarea deciziilor. Capacitatea de evaluare comparativă a costurilor şi beneficiilor acţiunilor potenţiale pentru a o alege pe cea mai potrivită – dezvoltare bună.
  k) Evaluarea sistemelor. Capacitatea de identificare a criteriilor şi indicatorilor de performanţă ai sistemului, precum şi a acţiunilor necesare pentru a-i îmbunătăţi sau corecta performanţele, comparativ cu scopurile acestuia – dezvoltare bună.
  l) Coordonare. Capacitatea de ajustare a propriilor acţiuni în funcţie de acţiunile altora – dezvoltare bună.
 • atitudini necesare/comportament: a) Leadership. Disponibilitatea de a conduce, a avea controlul, a oferi opţiuni şi direcţie – dezvoltare bună.
  b) Iniţiativă. Disponibilitate pentru asumarea de responsabilităţi şi provocări - dezvoltare bună.
  c) Responsabilitate. Seriozitate şi un comportament de nădejde în îndeplinirea sarcinilor - dezvoltare bună.
  d) Independenţă. Un mod personal de a face lucrurile, o activitate cu puţină îndrumare sau deloc supervizată, depinzând numai de propria persoană pentru a rezolva sarcinile - dezvoltare bună.
  e) Ascultare activă. Acordare a întregii atenţii cuvintelor altor persoane, disponibilitatea de a pătrunde semnificaţia acestora, punerea întrebărilor adecvate şi evitarea întreruperilor la momente nepotrivite - dezvoltare bună.
  f) Orientarea socială. Preferinţa de a lucra alături de ceilalţi mai degrabă decât singur, fiind conectat permanent cu ceilalţi asupra activităţii - dezvoltare bună.
  g) Preocuparea faţă de alţii. Receptivitate faţă de nevoile şi sentimentele altora, cât şi înţelegerea şi ajutarea colegilor de muncă - dezvoltare bună.
  h) Autocontrol. Menţinerea calmului, neafişarea emoţiilor, controlarea mâniei şi evitarea comportamentului agresiv, chiar în situaţii foarte dificile - dezvoltare bună.
  i) Toleranţa la stres. Acceptarea criticilor şi abordarea calmă şi eficace a situaţiilor foarte stresante - dezvoltare bună.
  j) Obiectivitate. Atitudine imparţială şi nepărtinitoare în ceea ce priveşte acţiunile proprii şi ale celorlalţi - dezvoltare bună.
  k) Discreţie. Păstrarea confidenţialităţii actului profesional, a datelor şi documentelor de uz intern - dezvoltare bună.
  l) Loialitate. Corectitudine şi devotament în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu - dezvoltare bună.
  m) Integritate. Un comportament onest şi etic - dezvoltare bună.
  n) Perseverenţă. Perseverenţă în faţa obstacolelor - dezvoltare bună.
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: „apt medical” - stare de sănătate care să-i permită să lucreze în condiţiile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz. Apt pentru funcţii de conducere
 • definirea sumara a atributiilor postului: planifică, organizează, coordonează şi controlează activităţile privind derularea procedurilor de achiziţii publice
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
08.07.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
25.07.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 29.07.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 12.08.2024, ora 11:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel III
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele două capitole, astfel: 80% nota la capitolul I şi 20% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care, mai mulți candidați obțin aceeași notă, la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise după data și ora menţionată în graficul organizării concursului, nu vor fi luate în considerare.

 9. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț, nu vor fi luate în considerare.

 10. În cadrul probei de concurs, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.).
  Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 11. După transmiterea cererii de înscriere la concurs, a cărții de identitate, a CV-ului (model comun european) și declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail recrutare3@jandarmeriaromana.ro, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a primirii documentelor și li se va comunica numărul de înregistrare atribuit, iar celor care solicită să le fie acordat un cod unic de identificare, li se va comunica codul respectiv în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul / a unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de concurs, care să cuprindă următoarele informații:
  - vechimea în muncă;
  - vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;
  - vechimea în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în armă;
  - vechimea în specialitatea structurii (pentru care se organizează concursul);
  - vechimea în funcţii de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției (pentru care se organizează concursul);
  - gradul militar deţinut;
  - calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  - sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei;
  - dacă este cercetat disciplinar;
  - dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
  - nivelul de acces la informații clasificate, potrivit autorizației deținute, precum și perioada de valabilitate a acesteia.

 2. Documentele la concurs vor fi transmise în forma lor completă la adresa de e-mail prevăzuta la secțiunea „DATE DE CONTACT” ale prezentului anunț și se denumesc în mod corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora, cu atașarea numelui și prenumelui complet al candidatului și nu vor conține diacritice (ex.: Cerere inscriere – POPESCU Vasile, C.V. – POPESCU Vasile, copie C.I. – POPESCU Vasile, etc.), iar în titlul mesajului electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează concurs, precum și numele și prenumele complet al candidatului (ex.: IGJR_SEF _SERVICU_POPESCU_Vasile).
  A T E N Ţ I E !
  În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format .pdf (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb.) care să cuprindă documentele enunţate în prezentul anunţ.
  Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine
  candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului ŞI NU DACĂ DOCUMENTELE SUNT CORECT ÎNTOCMITE SAU SCANATE CORESPUNZĂTOR! SE VA EVITA, PE CÂT POSIBIL, TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT DE IMAGINE ELECTRONICĂ/FOTOGRAFIATE (ex. formate fișier: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .psd, .mrw, .thm, .xmp, .dng) SAU ORICE ALT FORMAT CARE VA NECESITA INSTALAREA UNOR PROGRAME SPECIFICE PENTRU CA ACESTEA SĂ FIE ACCESATE!
  În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului mesajului nr. e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația în cauză (ex.: IGJR_
  SEF_SERVICIU_POPESCU_Vasile_nr_1_din_5).
  Se va încerca, pe cât posibil, respectarea condițiilor de denumire ale fișierelor, al titlului mesajului electronic, precum și forma de scanare a documentelor în cauză cu ocazia transmiterii e-mail-ului!
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate, independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Direcția Resurse Umane a I.G.J.R., în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în concurs.
  Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate, acestea se depun conform graficului prezentului anunț la secretariatul Direcției Resurse Umane a I.G.J.R., cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor clasificate.
  Adresa de mail poate suferi modificări, în raport de activitățile specifice desfășurate la nivelul unității organizatoare.

 3. Candidatul/candidații la concursul în cauză se vor prezenta cu cel puțin o jumătate de oră înainte de termenul stabilit în graficul de concurs la Direcția Resurse Umane a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru susținerea probei interviu.

 4. Cerințele postului sunt conform fișei postului în vigoare la data redactării prezentului anunț.

 5. Adeverinţa care va conţine concluziile bilanţului medical al stării de sănătate se eliberează de către medicul de unitate, la solicitarea candidatului, în conformitate cu prevederile Dispoziției comune a Direcției Medicale și a Direcției Generale Management Resurse Umane, ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată cu nr. 963164 din 15.03.2022, respectiv cu nr. 327674 din 15.03.2022.

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor referitoare la concurs este
  recrutare3@jandarmeriaromana.ro .
  Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului, se pot obține apelând numerele de telefon interior 021.16153 sau 021.16155, în zilele lucrătoare, între orele 08.30-15.00, și de la avizierul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, situat în municipiul Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr. 9 – 11, Sectorul 1

Grafic concurs:
 1. 5.2 Grafic desfășurare concurs.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 9:23
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 13:58
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 13:58
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 13:58
 4. Alte informări pentru candidați - Anexa nr. 3^3 la OMAI nr. 177 din 2016 - Anexa nr. 3^3 la OMAI nr. 177 din 2016.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 14:58
 5. Alte informări pentru candidați - Solicitare CUI - ANEXA concurs solicitare CUI.docx - Adăugat la: 01.07.2024, ora 14:59
 6. 5.3 tematica bibliografie SAchizitii.pdf - Adăugat la: 02.07.2024, ora 9:23
 7. Anunț - 3765-Concurs pentru postul de șef serviciu I la Serviciul Achiziții din cadrul I.G.J.R. - Concurs pentru postul de șef serviciu I la Serviciul Achiziții din cadrul I.G.J.R..pdf - Adăugat la: 05.07.2024, ora 13:16
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare testare psihologică - 6.3 Anunț planificare testare psihologică.pdf - Adăugat la: 09.07.2024, ora 14:27