Postat la data de: 03.07.2024, ora 13:50

Șef direcție I - Direcția Cercetare Documentare - I.G.J.R.

Inspectoratul General al Jandarmeriei organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 152 - Șef direcție I prevăzut cu gradul de General de brigadă - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.General al Jandarmeriei - Direcției Cercetare Documentare, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Cercetare-documentare
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: locotenent colonel;
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență - ciclul I Bologna, absolvite cu diplomă de licență, în unul din domeniile cuprinse în ramura de știință: științe juridice; științe militare, informații și ordine publică;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizație de acces la informații clasificate „secret de stat”, nivel „strict secret” și „NATO secret” (obținute după numirea pe funcție)
 • alte cunoştinţe: specifice funcției și complementare;
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul;
 • vechime în funcţii de conducere: 3 ani vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni;
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: Apt medical pentru a desfășura activități operative
 • trăsături psihice şi de personalitate: Aviz apt pentru funcții de conducere;
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 15 ani de vechime în muncă/ 10 ani de vechime în instituții din sistemul de apărare, ordină publică și siguranță națională;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 5 ani;
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este necesară;
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este necesară;
 • vechime în armă: 5 ani;
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 3 ani;
 • definirea sumara a atributiilor postului: răspunde de crearea și dezvoltarea la nivelul Jandarmeriei Române a unui sistem informațional corespunzător atribuțiilor legale;
  planifică, organizează, conduce și controlează misiunile și activitățile de cercetare-documentare la nivelul Jandarmeriei Române, corespunzător competențelor;
  organizează, coordonează și conduce activitatea personalului din cadrul Direcției Cercetare Documentare;
  execută activități de cercetare-documentare.
 • pregătire de specialitate: studii superioare de lungă durată sau studii postuniversitare/ studii universitare de master - ciclul II bologna, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
10.07.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
17.07.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 30.07.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 26.08.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel II
Interviul este structurat pe următoarele capitole:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale;
b)capitolul II - susţinerea unui proiect managerial (conform structurii stabilite prin anexa la prezentul anunț);
c)capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului.

Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obţinute la fiecare dintre cele trei capitole, astfel: 40% nota la capitolul I, 20% nota la capitolul II şi 40% nota la capitolul III.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care, mai mulți candidați obțin aceeași notă, la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prevăzute mai sus, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise după data și ora menţionată în graficul organizării concursului, nu vor fi luate în considerare.

 9. Cererile de înscriere, precum și celelalte documente solicitate prin prezentul anunț, transmise la orice altă căsuță poștală decât cea prevăzută în prezentul anunț, nu vor fi luate în considerare.

 10. În cadrul probei de concurs, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi un pix cu pastă de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare, etc.).
  Nu se admit pixuri care permit ştergerea şi rescrierea.
  Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

 11. După transmiterea cererii de înscriere la concurs, a cărții de identitate, a CV-ului (model comun european) și declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, la adresa de e-mail vasile.dascalu@jandarmeriaromana.ro, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a primirii documentelor și li se va comunica numărul de înregistrare atribuit, iar celor care solicită să le fie acordat un cod unic de identificare, li se va comunica codul respectiv în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior referitoare la desfășurarea concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat candidatul / a unităţii care are competență de numire pe postul unde este încadrat candidatul, valabilă doar dacă a fost emisă ulterior datei publicării prezentului anunț de concurs, care să cuprindă următoarele informații:
  - vechimea în muncă;
  - vechimea în Ministerul Afacerilor Interne;
  - vechimea în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în armă;
  - vechimea în specialitatea structurii (pentru care se organizează concursul);
  - vechimea în funcţii de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției (pentru care se organizează concursul);
  - gradul militar deţinut;
  - calificativele obţinute pe întreaga perioadă a carierei;
  - sancţiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei;
  - dacă este cercetat disciplinar;
  - dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
  - dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
  - nivelul de acces la informații clasificate, potrivit autorizației deținute, precum și
  perioada de valabilitate a acesteia.

 2. Documentele la concurs vor fi transmise în forma lor completă la adresa de e-mail
  prevăzuta la secțiunea „DATE DE CONTACT” ale prezentului anunț și se denumesc în mod
  corespunzător, în funcţie de conţinutul acestora, cu atașarea numelui și prenumelui
  complet al candidatului și nu vor conține diacritice (ex.: Cerere inscriere – POPESCU
  Vasile, C.V. – POPESCU Vasile, copie C.I. – POPESCU Vasile, etc.), iar în titlul mesajului
  electronic se va înscrie structura unde este prevăzută funcția pentru care se organizează
  concurs, precum și numele și prenumele complet al candidatului (ex.: Șef direcție D.C.D. - Popescu Alexandru).
  A T E N Ţ I E !
  În perioada alocată conform graficului de concurs, candidaţii constituie dosarul de
  recrutare exclusiv în format electronic, prin depunerea unor fişiere, preferabil în format
  .pdf (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 10 Mb.) care să cuprindă
  documentele enunţate în prezentul anunţ.
  Verificarea depunerii documentelor solicitate prin anunţul de concurs, revine
  candidatului, secretarul comisiei de concurs confirmă doar recepţia e-mail-ului ŞI NU
  DACĂ DOCUMENTELE SUNT CORECT ÎNTOCMITE SAU SCANATE CORESPUNZĂTOR!
  SE VA EVITA, PE CÂT POSIBIL, TRANSMITEREA DOCUMENTELOR ÎN FORMAT DE IMAGINE
  ELECTRONICĂ/FOTOGRAFIATE (ex. formate fișier: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tiff, .psd, .mrw,
  .thm, .xmp, .dng) SAU ORICE ALT FORMAT CARE VA NECESITA INSTALAREA UNOR
  PROGRAME SPECIFICE PENTRU CA ACESTEA SĂ FIE ACCESATE!
  În situația necesității transmiterii în cadrul mai multor e-mail-uri a documentelor
  necesare înscrierii/completării dosarului de recrutare se va preciza în cadrul titlului
  mesajului nr. e-mail-ului din câte e-mail-uri sunt necesare pentru a transmite informația
  în cauză (ex.: Șef direcție D.C.D. - Popescu Alexandru_nr_1_din_5).
  Se va încerca, pe cât posibil, respectarea condițiilor de denumire ale fișierelor, al titlului
  mesajului electronic, precum și forma de scanare a documentelor în cauză cu ocazia
  transmiterii e-mail-ului!
  Orice problemă de natură tehnică, privind transmiterea documentelor solicitate,
  independentă de persoana candidatului, se anunţă telefonic la Direcția Resurse Umane a
  I.G.J.R., în scopul identificării de soluţii care să nu impieteze înscrierea candidaţilor în
  concurs.
  Prin excepție, în situația în care documentele din dosarul de recrutare sunt clasificate,
  acestea se depun conform graficului prezentului anunț la secretariatul Direcției Resurse
  Umane a I.G.J.R., cu respectarea normelor incidente în domeniul protecției informațiilor
  clasificate.
  Adresa de mail poate suferi modificări, în raport de activitățile specifice desfășurate la
  nivelul unității organizatoare.

 3. Candidatul/candidații la concursul în cauză se vor prezenta cu cel puțin o jumătate de oră înainte de termenul stabilit în graficul de concurs la Direcția Resurse Umane a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru susținerea probei interviu.

 4. Cerințele postului sunt conform fișei postului în vigoare la data redactării prezentului anunț.

 5. Adeverinţa care va conţine concluziile bilanţului medical al stării de sănătate se eliberează de către medicul de unitate, la solicitarea candidatului, în conformitate cu prevederile Dispoziției comune a Direcției Medicale și a Direcției Generale Management Resurse Umane, ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrată cu nr. 963164 din 15.03.2022, respectiv cu nr. 327674 din 15.03.2022

 6. Fişa postului poate fi consultată de către candidaţi și la sediul structurii organizatoare a concursului, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

Date de contact:
 1. Adresa de e-mail pentru transmiterea documentelor referitoare la concurs este
  vasile.dascalu@jandarmeriaromana.ro .
  Relații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului, se pot obține apelând
  numerele de telefon interior 021.16153 sau 021.16155, în zilele lucrătoare, între orele 08.30-15.00, și de
  la avizierul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, situat în municipiul Bucureşti, strada Jandarmeriei, nr. 9 – 11, sectorul 1.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfășurare concurs.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:24
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 9:38
 2. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 9:38
 3. TEMATICA DCD.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:13
 4. Model - Cerere de înscriere la concurs - Cerere de înscriere la concurs.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:24
 5. Model - Proiect Managerial - Mod de întocmire Proiect managerial.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:24
 6. Model - Mod de acordare punctaj la Evaluarea Dosarului - Anexa nr. 3^3 la OMAI nr. 177 din 2016.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 10:27
 7. Anunț - 3780-Șef direcție I - Direcția Cercetare Documentare - I.G.J.R. - Șef direcție I - Direcția Cercetare Documentare - I.G.J.R..pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 13:50
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Testare Psihologică - Anunț planificare testare psihologică.pdf - Adăugat la: 12.07.2024, ora 15:30