Postat la data de: 03.07.2024, ora 16:36
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Comandant pluton I la Plutonul 1 jandarmi din cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Tecuci

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Ofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 304 - comandant pluton I prevăzut cu gradul de Capitan - arma: Jandarmeria Romana, unitatea: Insp.Jd.Jud. Galati - Detașamentului 4 Jandarmi Tecuci, jud. GL, MUNICIPIUL TECUCI, Domeniu de activitate: Ordine publică
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: minim sublocotenent
 • pregătire de bază: studii universitare de licență (ciclu I de studii universitare)
 • pregătire de specialitate: monitor de intervenție profesională (MIP) - după ocuparea postului
 • alte cunoştinţe: nu este cazul.
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizație de acces la informații clasificate din clasa ,,secrete de stat” de nivel secret, obținută după numirea pe funcție.
 • limbi străine:citit/scris/vorbit: nu este cazul.
 • vechime în funcţii de conducere: nu este cazul.
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 luni / 6 luni.
 • aptitudini şi abilităţi necesare: de conducere - dezvoltare bună
  organizatorice - dezvoltare bună
  decizionale - dezvoltare bună
  de coordonare - dezvoltare bună
  de control - dezvoltare bună
  de planificare - dezvoltare bună
  gândire analitică și conceptuală - dezvoltare bună
  rezistență la stres - dezvoltare bună
 • atitudini necesare/comportament: o bună conduită civică și morală - dezvoltare bună
  flexibilitate în acțiune și gândire - dezvoltare bună
  inițiativă - dezvoltare bună
  responsabilitate - dezvoltare bună
  spirit de lucru în echipă - dezvoltare bună
  disponibilitate - dezvoltare bună
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, astfel încât să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile specifice postului
 • trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funții de conducere.
 • alte cerințe: -
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: nu este cazul
 • vechime în armă: nu este cazul
 • vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs: nu este cazul
 • vechime în exercitarea profesiei sau ocupaţiei: nu este cazul
 • vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: nu este cazul
 • definirea sumara a atributiilor postului: - răspunde de organizarea, coordonarea, conducerea și executarea misiunilor de asigurare, restabilire și menținere a ordinii publice sau a altor misiuni încredințate, în zona de responsabilitate a subunității de către personalul din subordine;
  - este comandantul direct al întregului personal al subunității și răspunde de pregătirea lor, starea de operativitate și de mobilizare a subunității, ordinea și disciplina militară, starea tehnică și de întreținere a armamentului și tehnicii din dotare precum și de activitatea gospodărească a subunității.
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
08.07.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
23.07.2024, ora 12:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Examinare medicală
 1. Examinarea medicală se realizează de către structurile de specialitate ale MAI potrivit programărilor nominale.

 2. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 3. Candidaţii pot contesta rezultatul examinării medicale printr-o contestaţie scrisă formulată în termen de cel mult două zile de la data luării la cunoştinţă a concluziei examinării/examenelor medicale.

 4. Data, ora și locul de desfășurare a examinării medicale vor fi comunicate de către medicul de unitate al structurii organizatoare / de recrutare.

Evaluare psihologică
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 06.08.2024 - 06.08.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 14.08.2024 - 14.08.2024
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat ,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului, este declarat ,,admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situația în care nu se reușește departajarea candidaților pe criteriile prevăzute mai sus, președintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaților și rezultatele obținute la interviu, pe fiecare item, decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat ,,admis”.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant se va desfășura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați situat în municipiul Galați, strada Traian nr. 451-464 județul Galați.

 9. Interviul se înregistrează audio și/sau video

Informații suplimentare:
 1. Avizul de aptitudine psihologică este valabil pentru candidații care au fost evaluați psihologic pentru ocuparea unui post de conducere vacant și care a fost emis ulterior datei de 06.02.2024;
  Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului, de către structura cu atribuții în domeniul psihologic, pentru candidații care au fost evaluați psihologic pentru ocuparea unui post de conducere vacant ulterior datei de 06.02.2024.
  Adeverință eliberată de unitatea în care este încadrat candidatul, din care să rezulte:
  - gradul militar;
  - dacă este cercetat disciplinar, se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau este pus la dispoziție în condițiile art.17 alin.(2) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
  - nivelul de acces la informațiile clasificate și perioada de valabilitate a autorizației de acces;
  - calificativele obținute pe întreaga perioadă a carierei profesionale;
  - recompense acordate de-a lungul carierei;
  - sancțiuni disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - vechimea în muncă și în M.A.I. / în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională;
  - vechimea în armă;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
  - vechimea în specialitatea structurii pentru care se organizează concursul respectiv în domeniul ordinii publice, prin raportare la natura activităților desfășurate;
  Adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat candidatul este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării prezentului anunț.
  Personalul care solicită înscrierea la concurs va transmite cererea de înscriere la concurs, în format pdf, la dresa de e-mail resurseumane@jandarmeriagalati.ro, până la data de 08.07.2024 ora 16.00. După primirea cererii pe adresa de e-mail indicată, candidatului i se va comunica numărul de înregistrare atribuit.
  Dosarul de recrutare, în volum complet și corect întocmit, se constituie exclusiv în format electronic și va fi transmis cu toate documentele constitutive scanate în format pdf. la adresa de e-mail resurseumane@jandarmeriagalati.ro, până la data de 23.07.2024 ora 12.00.

 2. Candidatul trebuie să aibă acces la documente clasificate din clasa ,,secrete de stat” de nivel ,,secret”, care se poate obține ulterior numirii în funcție (neavizarea sau retragerea autorizației de acces la informații clasificate, atrage eliberarea din funcție și punerea la dispoziție în condițiile legii).

 3. Numirea în funcție a candidatului declarat ,,admis” nu se realizează în situația în care determină raporturi ierarhice nemijlocite între soți sau rude de gradul I. Prin raport ierarhic nemijlocit se înțelege raportul dintre soț/soție sau ruda de gradul I și șeful care îndeplinește atribuțiile funcției de comandă a compartimentului în care este încadrat.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, pot fi obținute de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați - Serviciul Resurse Umane, telefon: 0236334161 și 0236334152, interior 24535, luni - vineri (în zilele lucrătoare), între orele 08.00 - 16.00.

Grafic concurs:
 1. Graficul de concurs.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 15:49
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 14:06
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 14:06
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 03.07.2024, ora 14:06
 4. Tematica si bibliografia.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 15:49
 5. Anunț - 3786-Comandant pluton I la Plutonul 1 jandarmi din cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Tecuci - Comandant pluton I la Plutonul 1 jandarmi din cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Tecuci.pdf - Adăugat la: 03.07.2024, ora 16:36
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.