Postat la data de: 23.11.2023, ora 8:47
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs recrutare functie publica de executie

Institutia Prefectului Judetului Salaj organizează:
| concurs de recrutare |
În conformitate cu:
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 3. art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023 si art. 618 alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Funcționar public

Durată: redusă

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 36 - consilier, clasa I, grad profesional superior - arma: Administratie publica, unitatea: Inst.Pref.Jud.Salaj - Compartimentul financiar, contabilitate din cadrul Biroului financiar, contabilitate, resurse umane si administrativ, jud. SJ, MUNICIPIUL ZALAU, Domeniu de activitate: comunicatii/IT&C
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Cerințele postului:
 • Cerințe specifice: - studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
  Domeniu de studiu: Informatica (Domeniul de licenta), Calculatoare si tehnologia informatiei (Domeniul de licenta).
  Vechime minima in specialitatea studiilor 7 ani.
  Durata timp de munca: 8h/zi - 40h/ saptamana
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
12.12.2023, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar concurs (general)
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 4. *Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
  (-conform modelului anexat;
  Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, cel puțin următoarele informaţii:
  -numărul, data, numele angajatorului şi datele de identificare și de contact ale acestuia;
  -numele, prenumele, CNP, CI ale angajatului, funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii (actul administrativ de numire/contractul individual de muncă), vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
  )
 5. *Copii ale diplomelor de studii, copii ale certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări
 6. *Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
  (Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii)
 7. *Cazierul judiciar
  (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, caz în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Probe Concurs
Probă - Selecția dosarelor (Funcționar public)
Perioada de desfășurare a probei: 13.12.2023 - 19.12.2023
 1. Etapa de selecție a dosarelor de concurs constă în selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului.

 2. Etapa de selecție a dosarelor de concurs constă în selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

 3. Perioada de depunere a dosarelor : 23.11.2023 - 12.12.2023

Probă - Test scris (Funcționar public)
Perioada de desfășurare a probei: 27.12.2023, ora 11:00 27.12.2023, ora 13:00
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei scrise vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.

 3. Proba scrisa se desfasoara in data de 27.12.2023, ora 11:00, la sediul Institutiei Prefectului-Judetul Salaj

Probă - Interviu (Funcționar public)
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a probei.
 1. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 2. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

 3. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 4. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei interviu vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.


Contestații:
 1. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Date de contact:
 1. Oltean Cristina, consilier juridic, telefon: 0260615450 - interior 29050, e-mail: cristina.oltean@prefecturasalaj.ro

Grafic concurs:
  Nu sunt încărcate fișiere.
Fișiere anunț:
 1. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 20.11.2023, ora 10:42
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 20.11.2023, ora 10:42
 3. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 20.11.2023, ora 10:42
 4. Bibliografie și tematică.PDF - Adăugat la: 20.11.2023, ora 10:50
 5. Anunț - 444-Concurs recrutare functie publica de executie - Concurs recrutare functie publica de executie.pdf - Adăugat la: 23.11.2023, ora 8:47
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
Nu a fost încărcat niciun fișier, însă pot fi încărcate ulterior.

< Înapoi la anunțuri