Postat la data de: 20.12.2023, ora 10:31

Concurs recrutare pentru funcțiile publice de consilier juridic superior

Institutia Prefectului Judetului Buzau organizează:
| concurs de recrutare |
În conformitate cu:
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 3. art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) şi art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Funcționar public

Durată: normală

Nivel funcție: Execuție - perioadă nedeterminată

 • poz. 26 - consilier juridic - arma: Administratie publica, unitatea: Inst.Pref.Jud.Buzau - Serviciul controlul legalității, a aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale, jud. BZ, MUNICIPIUL BUZAU, Domeniu de activitate: Juridic
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Cerințele postului:
 • Cerințe specifice: Funcțiile publice scoase la concurs:
  Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad superior, Serviciul controlul legalității, a aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Drept (Domeniul de licență)

  Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani
  Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
08.01.2024, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar concurs (general)
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 4. *Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
  (-conform modelului anexat;
  Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, cel puțin următoarele informaţii:
  -numărul, data, numele angajatorului şi datele de identificare și de contact ale acestuia;
  -numele, prenumele, CNP, CI ale angajatului, funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii (actul administrativ de numire/contractul individual de muncă), vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
  )
 5. *Copii ale diplomelor de studii, copii ale certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări
 6. *Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
  (Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii)
 7. *Cazierul judiciar
  (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, caz în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Probe Concurs
Probă - Test scris (Funcționar public)
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei scrise vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.

 3. 3.Locul de desfășurare al concursului este sediul Instituției Prefectului - Județul
  Buzău.

Probă - Interviu (Funcționar public)
 1. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 2. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

 3. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 4. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei interviu vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.


Contestații:
 1. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 2. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Informații suplimentare:
 1. Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în perioada 20.12.2023 - 08.01.2024.

 2. Data, ora și locul desfășurării probei scrise
  22.01.2024, 10:00, Instituția Prefectului- Județul Buzău

Grafic concurs:
  Nu sunt încărcate fișiere.
Fișiere anunț:
 1. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:07
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:07
 3. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:07
 4. bibliografie si tematica.pdf - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:29
 5. Alte informări pentru candidați - fisa post - c.j. superior - FP cj vacant 26.pdf - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:31
 6. Anunț - 536-Concurs recrutare pentru funcțiile publice de consilier juridic superior - Concurs recrutare pentru funcțiile publice de consilier juridic superior.pdf - Adăugat la: 25.01.2024, ora 13:03
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Rezultat selectiei de dosare de concurs - 3_ Rezultat selectie dosare SITE 10.01.2024.pdf - Adăugat la: 12.01.2024, ora 8:43
 2. Rezultate probă - REZULTAT PROBA SCRISA - Rezultat proba scrisa site 22.01.2024.pdf - Adăugat la: 23.01.2024, ora 10:03
 3. Rezultate probă - REZULTAT INTERVIU - rezultat proba interviu 22.01.2024.pdf - Adăugat la: 23.01.2024, ora 10:04
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultat final al concursului - SKM_308e24012514060.pdf - Adăugat la: 25.01.2024, ora 13:03

< Înapoi la anunțuri