Postat la data de: 19.01.2024, ora 12:07
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Anunț concurs șef gardă intervenție-stingere la Garda nr. 3 de intervenție Hida

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului Salaj organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare
 3. Adresa IGSU nr. 93883 din 04.01.2024 cu privire la aprobarea demar[rii procedurilor de ocupare a postului de conducere vacant și a avizării Notei raport nr. 3908956 din 27.12.2023.
Posturi scoase la concurs:
Cadru militar
 • Subofițer

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 470 - Șef gardă intervenție-stingere prevăzut cu gradul de Sergent major - arma: Situatii de Urgenta, unitatea: ISU al Jud.Salaj - Secția de pompieri Jibou, jud. SJ, Com. HIDA, Domeniu de activitate: Intervenție situații de urgențăIGSU
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne;
c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;
d) îndeplinește condițiile de vechime și studii.


Cerințele postului:
 • gradul militar: sergent major
 • pregătire de bază: studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces pentru lucrul cu informaţii şi documente clasificate, nivel „Secret de serviciu”, conform Listei funcțiilor care necesită acces la informații clasificate a unității, după încadrare
 • perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni
 • parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
 • vechime în muncă/din care în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională: 2 ani / 2 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 2 ani
 • definirea sumara a atributiilor postului: - organizează, desfăşoară şi conduce activitatea de pregătire a subofiţerilor pe tura de serviciu;
  - coordonează şi conduce intervenţiile în situaţii de urgenţă;
  - stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă;
  - menţinerea în permanenţă a capacităţii de intervenţie a subunităţii de intervenţie.
 • trăsături psihice şi de personalitate: Apt psihologic;
  - Apt psihologic pentru executarea unor misiuni/activități cu caracter operativ, altele decât cele menționate la art. 12 alin 2) lit. h) din OMAI 23/2015 (după încadrare).
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
28.01.2024, ora 0:00
Dată limită depunere dosar: 
11.02.2024, ora 0:00
Dosar recrutare

  Dosar cadre militare - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (elementele pe care trebuie să le ateste adeverința sunt detaliate în secțiunea ”Informații suplimentare”)
 8. Documente care atestă realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/ imaginii instituției
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)
 9. Orice alte documente pe care candidatul le consideră importante în cadrul concursului
  (Documente justificative care pot fi valorificate în cadrul probei de concurs ”evaluarea dosarului de recrutare”, având în vedere criteriile stabilite la Anexa nr. 3^3 din OMAI 177/2016.)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

Probe Concurs
Probă - Evaluarea dosarului de recrutare (cadre militare - funcții de conducere)
Perioada de desfășurare a probei: 19.02.2024
 1. Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea şi valorificarea în procesul de selecţie a experienţei profesionale a candidaţilor, a conduitei şi evoluţiei în carieră, precum şi a cunoştinţelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor postului scos la concurs.

 2. Aprecierea candidaţilor se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.

 3. Aprecierea candidaţilor se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceştia a condiţiilor de participare la concurs, precum şi prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa la prezentul anunț.

 4. Candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs sunt declaraţi «promovat» și li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.

 5. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum şi tabelul nominal cu rezultatele obţinute de candidaţii care au promovat proba se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

Proba - Interviu (funcții conducere cadre militare)
Perioada de desfășurare a probei: 12.03.2024, ora 12:00
 1. Interviul are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor şi motivaţiilor relevante în raport cu atribuţiile specifice postului.

 2. Aprecierea cunoştinţelor profesionale se realizează în acord cu tematica şi bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacităţii acestuia de a aplica în activitate cunoştinţele profesionale dobândite şi nu expunerea unor noţiuni teoretice.

 3. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 4. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 5. Este declarat admis candidatul care a fost declarat „promovat” la proba de interviu şi a obţinut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obţinut la proba de evaluare a dosarelor de recrutare şi a punctajului rezultat prin ponderea cu 70% a notei finale la proba interviului.

 6. Interviul va fi inregistrat audio-video.

Nivel IV
Interviul este structurat pe următorul capitol:
a)capitolul I - aprecierea cunoştinţelor profesionale.

Nota minimă de promovare a probei este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire, reprezentând 100% nota de la capitolul I.Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Departajare:
 1. În situaţia în care, mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat. În situaţia în care nu se reuşeşte departajarea candidaţilor pe criteriile prezentate anterior, preşedintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaţilor şi rezultatele obţinute la interviu, pe fiecare item, şi decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat „admis.

 2. În situaţia în care s-a dispus invalidarea concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat «admis» care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet, precum şi în celelalte situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis» sau nu se prezintă în termenul de 30 de zile de la data înştiinţării, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. În eventualitatea în care documentele solicitate în original prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate, se atrage respingerea candidatului din concurs.

 9. Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare al acestuia.

 10. Prin înscrierea la acest concurs, canditații își manifestă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului Europrean nr. 679/26 aprilie 2016.

Informații suplimentare:
 1. Adeverinta eliberată de structura de resurse umane a unitatii unde este incadrat candidatul cuprinde urmatoarele informatii:
  - vechimea in arma (calculata la data publicarii anuntului);
  - vechimea în specialitatea structurii (calculata la data publicarii anuntului);
  - vechimea in specialitatea studiilor (calculata la data publicarii anuntului);
  - gradul militar detinut;
  - calificativele obtinute pe intreaga perioada a carierei;
  - sanctiunile disciplinare aplicate de-a lungul carierei;
  - recompensele acordate de-a lungul carierei;
  - daca este cercetat disciplinar;
  - daca se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare;
  - daca este pus la dispozitie in conditiile art. 17 alin. (2) din Anexa nr. 7 la OMAI nr. 177/2016.

 2. Urmare transmiterii dosarului de recrutare, candidatul va primi un e-mail de confirmare a înscrierii, prin care i se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se va identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele concursului.

 3. Informații suplimentare despre organizarea concursului şi depunerea documentelor se pot obţine la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al județului Sălaj, telefon 0260611212, interior 27113, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

 4. Candidatul declarat ADMIS se va prezenta, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale, cu originalul documentelor indicate la dosarul de recrutare la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al județului Sălaj, unde se vor realiza fotocopii ce se vor certifica pentru conformitate şi semna de către persoana desemnată din cadrul Serviciului Resurse Umane şi de către candidat.

 5. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite cererea de înscriere, CV-ul, copia actului de identitate și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare la adresa de email resurse_umane@isusalaj.ro, până la data de 28.01.2024, inclusiv, celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise pe aceeași adresă de e-mail, până la data de 11.02.2024, inclusiv.

Date de contact:
 1. E-mail: resurse_umane@isusalaj.ro.
  Telefon: 0260611212 - interior 27113, între orele 09.00-15.00.

Grafic concurs:
 1. Grafic desfășurare concurs.pdf - Adăugat la: 19.01.2024, ora 10:16
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 17.01.2024, ora 10:47
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 17.01.2024, ora 10:47
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 17.01.2024, ora 10:47
 4. Tematica si bibliografie.pdf - Adăugat la: 18.01.2024, ora 14:51
 5. Anunț - 725-Anunț concurs șef gardă intervenție-stingere la Garda nr. 3 de intervenție Hida - Anunț concurs șef gardă intervenție-stingere la Garda nr. 3 de intervenție Hida.pdf - Adăugat la: 12.03.2024, ora 14:51
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Anunț - Planificare evaluare psihologică - Anunt evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 31.01.2024, ora 15:38
 2. Erată - Modificare grafic concurs - data probei „evaluarea dosarelor de recrutare” - Erata la Anunt Sef GIS Hida.pdf - Adăugat la: 08.02.2024, ora 9:59
 3. Anunț - Rezultate evaluare psihologică - Anunt rezultate evaluare psihologica.pdf - Adăugat la: 12.02.2024, ora 15:22
 4. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs - Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile - Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile.pdf - Adăugat la: 22.02.2024, ora 14:57
 5. Alte informări pentru candidați - Tabel rezultate proba evaluare dosare de recrutare - Tabel rezultate proba evaluare dosare de recrutare.pdf - Adăugat la: 22.02.2024, ora 15:07
 6. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultate finale - Tabel rezultate finale.pdf - Adăugat la: 12.03.2024, ora 14:49