Postat la data de: 23.10.2023, ora 12:09
Anunțul nu mai este valabil întrucât procedura pentru acesta a fost încheiată

Concurs recrutare pentru funcțiile publice de Șef serviciu Juridic

Institutia Prefectului Judetului Buzau organizează:
| concurs de recrutare |
În conformitate cu:
 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 3. art. IV din OUG 34/2023 – alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Funcționar public
 • Funcționar public conducere

Durată: normală

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 21 - Șef serviciu - arma: Administratie publica, unitatea: Inst.Pref.Jud.Buzau - Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale, jud. BZ, MUNICIPIUL BUZAU, Domeniu de activitate: Juridic
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Condiții generale și criterii specifice:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Cerințele postului:
 • Cerințe specifice: Pentru Şef serviciu - Clasa conducere, Grad II, Serviciul controlul legalității, al aplicării actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritățile locale
  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  - studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023
  Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental), Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Drept(Domeniul de licență)

  Vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani
  Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna
Dată Limită:
Dată limită depunere dosar: 
13.11.2023, ora 16:00
Dosar recrutare

  Dosar concurs (general)
 1. *Formular de înscriere la concurs
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 4. *Copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei
  (-conform modelului anexat;
  Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, cel puțin următoarele informaţii:
  -numărul, data, numele angajatorului şi datele de identificare și de contact ale acestuia;
  -numele, prenumele, CNP, CI ale angajatului, funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii (actul administrativ de numire/contractul individual de muncă), vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
  )
 5. *Copii ale diplomelor de studii, copii ale certificatelor şi a altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări
 6. *Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
  (Adeverinţa conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii)
 7. *Cazierul judiciar
  (documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, caz în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire)

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Probe Concurs
Probă - Selecția dosarelor (Funcționar public)
Perioada de desfășurare a probei: 23.10.2023 - 13.11.2023
 1. Etapa de selecție a dosarelor de concurs constă în selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită de motivul respingerii dosarului.

 2. Etapa de selecție a dosarelor de concurs constă în selectarea dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Probă - Test scris (Funcționar public)
Perioada de desfășurare a probei: 27.11.2023
 1. Locul unde se va desfăşura proba, precum și ora începerii acesteia, se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica prin afișarea în secțiunea de fișiere a acestui anunț.

 2. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei scrise vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.

 3. Locul de desfășurare al concursului este sediul Instituției Prefectului - Județul Buzău.

Probă - Interviu (Funcționar public)
 1. În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

 2. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.

 3. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

 4. Criteriile de declarare a candidatului ca fiind admis/respins în urma susținerii probei interviu vor fi comunicate în cadrul secțiunii de fișiere a anunțului.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, in condițiile legii.

 2. După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 4. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Informații suplimentare:
 1. Perioada de depunere adosarelor este: 23.10.2023-13.11.2023
  Candidații vor depune dosarele la sediul Instituției Prefectului - Județul Buzău.

  Data, ora și locul desfășurării probei scrise
  27.11.2023 10:00, Instituția Prefectului- Județul Buzău

Date de contact:
 1. Persoane de contact:
  Dinu Claudia Georgiana, Consilier, 0238719543, georgiana.dinu.ipbz@mai.gov.ro

Grafic concurs:
  Nu sunt încărcate fișiere.
Fișiere anunț:
 1. Model - Formular înscriere.docx - Adăugat la: 20.10.2023, ora 12:21
 2. Model - CV.docx - Adăugat la: 20.10.2023, ora 12:21
 3. Model - Adeverință privind vechimea în muncă.doc - Adăugat la: 20.10.2023, ora 12:21
 4. bibliografie si tematica.pdf - Adăugat la: 20.10.2023, ora 13:32
 5. Anunț - 78-Concurs recrutare pentru funcțiile publice de Șef serviciu Juridic - Concurs recrutare pentru funcțiile publice de Șef serviciu Juridic.pdf - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:01
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Rezultat selectie dosare - Rezultat selectie dosare SEF SERV.pdf - Adăugat la: 15.11.2023, ora 16:29
 2. Rezultate probă - Rezultat proba scrisa - Rezultat proba scrisa SEF SERV.pdf - Adăugat la: 27.11.2023, ora 16:48
 3. Rezultate probă - Rezultat proba interviu SEF SERVICIU - Rezultat proba interviu SEF SERV.pdf - Adăugat la: 29.11.2023, ora 15:39
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Rezultat final - Rezultat FINAL SEF SERV.pdf - Adăugat la: 07.12.2023, ora 15:00

< Înapoi la anunțuri