Postat la data de: 27.02.2024, ora 16:57

Anunț concurs director general adjunct la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, poz. 3

Ministerul Afacerilor Interne organizează:
| concurs - funcție de conducere |
În conformitate cu:
 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare
Posturi scoase la concurs:
Polițist
 • Ofițer de poliție

Nivel funcție: Conducere - perioadă nedeterminată

 • poz. 03 - director general adjunct prevăzut cu gradul de Chestor de poliție - arma: Evidenta persoanelor si baze de date, unitatea: Dir. Gen. Ev. Pers. - Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, jud. B , MUNICIPIUL BUCURESTI, Domeniu de activitate: Comandă/conducere
Mențiuni despre concurs:
Candidatul se poate înscrie: Pe un singur post
Concursul NU ESTE organizat la nivel central cu comisii de recrutare la nivel teritorial
Condiții generale și criterii specifice:

a) este declarat «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; Evaluarea psihologică se susține anterior probelor de concurs. Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale;
b) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
c) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
d) îndeplineşte condiţiile de vechime şi studii.


Cerințele postului:
 • gradul profesional: subcomisar de poliție
 • pregătire de bază: studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în:
  - domeniul fundamental matematică și științe ale naturii, ramurile de știință matematică și informatică, domeniul de licență matematică/informatică;
  - domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință inginerie electrică, electronică și telecomunicații cu domeniile de licență inginerie electrică/inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
  - domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației cu domeniile de licență calculatoare și tehnologia informației/ingineria sistemelor;
  - domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, domeniul de licență științe inginerești aplicate cu specializările: informatică industrială/matematică și informatică aplicată în inginerie; domeniul de licență mecatronică și robotică cu specializările: mecatronică/robotică; domeniul de licență inginerie și management cu specializările: inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic/ingineria și managementul afacerilor/ingineria și management în domeniul comunicațiilor militare;
  - domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe militare, informații și ordine publică, domeniul de licență științe militare, informații și ordine publică, cu specializarea managementul sistemelor de comunicații militare;
  - domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice, domeniul de licență cibernetică statistică și informatică economică, cu specializările: cibernetică economică/statistică și previziune economică/informatică economică
 • pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau studii universitare de masterat în specialitatea studiilor de bază necesare exercitării funcției sau în domeniul management
 • vechime în muncă/din care în MAI: 10 ani/5 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani
 • vechime în funcţii de conducere în unități ale MAI: 4 ani
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: necesită să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel "STRICT SECRET", conform reglementărilor legale
Dată Limită:
Dată limită depunere cerere înscriere:
04.03.2024, ora 16:00
Dată limită depunere dosar: 
08.03.2024, ora 14:00
Dosar recrutare

  Dosar politisti - conducere
 1. *Cerere de înscriere
  (conform modelului anexat)
 2. *Curriculum Vitae, modelul comun european
  (conform modelului anexat)
 3. *Copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului
  (- diploma de absolvire a studiilor și, după caz, foaia matricolă / suplimentul la diploma și/sau orice alte documente care atestă nivelul și specializarea studiilor;
  - se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate;
  - candidaţii care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale;
  - candidatul se va asigura că nu lipsesc pagini din aceste copii
  )
 4. *Copie act identitate
  (- copia cărții de identitate
  - cartea de identitate trebuie să se afle în perioada de valabilitate
  )
 5. *Declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
  (conform modelului anexat)
 6. *Adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt medical promovare funcții de conducere”;
  (- adeverința este valabilă doar pentru promovarea în funcția de conducere pentru care a fost solicitată examinarea medicală)
 7. *Adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă
  (Din adeverință trebuie să rezulte:
  - nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de candidat nu s-a pus în mişcare acţiunea penală;
  - a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  - vechimea în muncă/ specialitatea structurii;
  - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  - nivelul de acces la informaţii clasificate;
  - alte informații solicitate de comisia de concurs în funcție de nivelul funcției de conducere pentru care se organizează concurs.
  Adeverința este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării acestui anunț.
  )

  1. Documentele marcate cu * sunt obligatorii.
Verificare Aptitudini
Evaluare psihologică
Nu există detalii legate de perioada de desfășurare a examinării.
 1. Evaluarea psihologică se realizează de către structurile de specialitate ale MAI.

 2. Data, ora și locul de desfășurare a evaluării psihologice vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 3. Alte informații se regăsesc în secțiunea ”Condiții generale și criterii specifice” de mai sus.

 4. Contestaţia se formulează în scris, în nume personal, se adresează Centrului şi se depune la sediul structurii organizatoare, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a avizului psihologic.

 5. Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

 6. Rezultatele vor fi afișate în secțiunea ”Fișiere anunț” din această pagină.

 7. În situația constatării „inaptitudinii” psihologice, candidații nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse pentru neîndeplinirea condițiilor legale de participare.

Validarea dosarelor:
 1. După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea primei probe a concursului, corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.
 2. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează în secțiunea de fișiere a acestui anunț, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe de concurs.
Probe Concurs
Proba - Interviu pe subiecte profesionale (funcții conducere polițiști)
Perioada de desfășurare a probei: 20.03.2024, ora 14:00
 1. Pentru a fi declarat „admis”, candidații trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 2. Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu).

 3. Rezultatele interviului se afişează în secțiunea fișiere a acestui anunț.

 4. Proba interviului structurat pe subiecte profesionale va avea loc la sediul Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, municipiul București, strada Obcina Mare, nr. 2, sector 6.

 5. Interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoștințelor profesionale, precum și a aptitudinilor, abilităților, atitudinilor și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor postului, în acord cu tematica și bibliografia de concurs și cuprinde, în principal, cu respectarea tematicii și bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situații specifice ori identificarea de soluții la spețele profesionale prezentate. De asemenea, interviul poate să cuprindă elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum și capacitatea managerială.

 6. Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afișată la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat.
  Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs și se trec în borderou.
  Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

 7. Rezultatele la interviul structurat pe subiecte profesionale vor fi afișate în Secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină.


Contestații:
 1. Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminiatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, in termen de 24 de ore de la afișare.

 2. Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 3. Contestațiile se soluționează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 4. Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

 5. Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate în Secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină.

Departajare:
 1. În situația în care, la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

 2. În situția în care, mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Atenționări:
 1. Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 2. Fişele posturilor pot fi consultate de către candidaţi, la sediul structurii de care aparține postul, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 3. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare/documente sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

 4. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare/documentelor incomplete sau incorect întocmite.

 5. Candidatul declarat admis depune documentele din dosarul de recrutare.
  După caz, copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat și se semnează de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.
  În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.
  În situația în care candidatul depune documentele în copii legalizate, nu mai este necesară certificarea pentru conformitate cu originalul.

 6. Candidații au obligația ca, pe întreaga perioadă de organizare și desfășurare a concursului, să se informeze permananet prin verificarea paginii de internet cu privire la eventuale modificări în calendarul desfășurării concursului sau ale locului de desfășurare a probelor și activităților specifice desfășurate în cadrul procedurii.

 7. Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 8. Atenție! Este interzisă înscrierea la concurs prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice mijloace decât prin e-mail, la adresa indicată în anunț (serviciul3.dgmru@mai.gov.ro).

Informații suplimentare:
 1. Cererile de înscriere la concurs (pct. 2 din Secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină) însoțite de curriculum vitae – model comun european (pct. 1 din Secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină) și declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (pct. 3 din Secțiunea „Fișiere Anunț” din această pagină), vor fi adresate ministrului afacerilor interne și vor fi transmise în format electronic (scanate, format PDF needitabil), la adresa de e-mail serviciul3.dgmru@mai.gov.ro

 2. Candidaților li se va transmite un email de confirmare a primirii cererii de participare la concurs de la aceeași adresă, respectiv serviciul3.dgmru@mai.gov.ro, precizându-se numărul de înregistrare al acesteia.

 3. La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 4. În situația în care, candidatul nu primește confirmarea, acesta se poate adresa Serviciului Coordonare Inspectorate Generale/ Similare și Servicii Publice Comunitare la numărul de telefon 021/3037080, interioare: (021) 11613 și (021) 11222, în zilele lucrătoare.

 5. În cazul în care situația nu s-a soluționat, acesta are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul Direcției Generale Management Resurse Umane (D.G.M.R.U.) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la adresa: Str. Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, intrarea D, sector 1, București.

Date de contact:
 1. Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține la interior 11613/11964, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00.

Grafic concurs:
 1. GRAFIC DESFASURARE CONCURS poz. 3 DGEP.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 11:59
Fișiere anunț:
 1. Model - CV.docx - Adăugat la: 20.02.2024, ora 14:33
 2. Model - Cerere participare concurs.docx - Adăugat la: 20.02.2024, ora 14:33
 3. Model - Declarație confirmare cunoastere condiții recrutare.docx - Adăugat la: 20.02.2024, ora 14:33
 4. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE DIRECTOR GENERAL ADJUNCT poz 3 DGEP.pdf - Adăugat la: 27.02.2024, ora 11:58
 5. Anunț - 1012-Anunț concurs director general adjunct la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, poz. 3 - Anunț concurs director general adjunct la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, poz. 3.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 15:25
Fișiere publicate ulterior activării anunțului:
 1. Alte informări pentru candidați - Anunț planificare candidați la examinarea psihologică - Anunț planificare candidati la testare psihologica director general adjunct DGEP.pdf - Adăugat la: 05.03.2024, ora 11:16
 2. Alte informări pentru candidați - Anunț privind rezultatul la examinarea psihologică a candidatului înscris - Anunț comunicare rezultate obținute la evaluarea psihologică - poz. 3 DGEP (de postat).pdf - Adăugat la: 11.03.2024, ora 13:54
 3. Tabel cu rezultatele obținute la concurs - Tabel nominal pentru consemnarea notelor acordate - 17.1. Tabel nominal cu rezultatele obtinute concurs director general adjunct poz. 3 DGEP.pdf - Adăugat la: 20.03.2024, ora 15:21
 4. Tabel cu rezultatele finale obținute la concurs - Tabel cu rezultatul final obținut la concursul pentru ocuparea postului de director general adjunct poz. 3 - DGEP - 19.1. Tabel nominal cu rezultatele finale după contestații.pdf - Adăugat la: 21.03.2024, ora 15:24